Pani prof. dr hab. inż.

Maria Nowakowska

W dniu 17. czerwca 2017 r. zmarła Pani prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska, wybitny naukowiec, twórca polskiej szkoły naukowej w zakresie chemii i technologii polimerów, niestrudzona organizatorka, prawy, serdeczny i życzliwy człowiek.

Pani Maria Nowakowska ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w 1954 r. i po półrocznej praktyce w zakładach chemicznych w Oświęcimiu podjęła pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu (ICSO), gdzie przeszła kolejne szczeble kariery naukowej od asystenta aż do docenta. Podjęła wówczas badania w zakresie chemii i technologii polimerów oraz materiałów polimerowych, co zaowocowało opracowaniem pracy doktorskiej (1964 r.), a następnie rozprawy habilitacyjnej (1972 r.). Obydwa postępowania awansowe przeprowadzone były na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. 

Od 1973 r. ówczesna Pani Docent Maria Nowakowska związała swoje dalsze życie zawodowe z opolską uczelnią, podejmując pracę w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę naukową rozpoczęła tu od budowania warsztatu badawczego i tworzenia zespołu naukowego. W 1984 r. nadano Jej tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk chemicznych, a w 1991 r. Minister Edukacji Narodowej mianował Ją na stanowisko profesora zwyczajnego.

Pani Profesor Maria Nowakowska jest niekwestionowanym twórcą szkoły naukowej w zakresie chemii i technologii polimerów, obejmującej już trzy pokolenia naukowców. Badania w tej tematyce zainicjowała i rozwijała najpierw w kędzierzyńskim Instytucie, a potem w opolskiej uczelni. W obydwu tych instytucjach skupiała wokół siebie młodych współpracowników, których inspirowała do podjęcia pracy naukowo-badawczej. Wypromowała siedmiu doktorów, z tego trzy osoby z ICSO i cztery z opolskiej uczelni. Dwie osoby spośród Jej wychowanków to od lat samodzielni pracownicy naukowi, pod opieką których dotąd w sumie 12 osób zrealizowało pracę doktorską, a jedna osoba z tej ostatniej grupy, po habilitacji, wypromowała w zeszłym roku pierwszego doktoranta. Pani Profesor była też wspaniałym i cenionym wśród studentów nauczycielem akademickim. Kilkadziesiąt osób zrealizowało prace magisterskie pod Jej kierunkiem. Ponadto była recenzentem niezliczonej ilości prac magisterskich, 16 prac doktorskich, czterech habilitacyjnych, trzech wniosków o przyznanie tytułu profesora, wielu wniosków grantowych, kilku pozycji książkowych i szeregu artykułów naukowych. Jej dorobek naukowy obejmuje 85 publikacji naukowych, z których ostatnia ukazała się w 2007 r. oraz 46 patentów, z których ostatni został udzielony w 2007 r.

Wieloletnia działalność Pani Profesor najpierw w Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a później w Uniwersytecie Opolskim zapisały się nie tylko ważnymi osiągnięciami naukowo-badawczymi i dbałością o rozwój młodej kadry naukowej. Zawsze pełna energii i niespożytych sił witalnych, pełniła szereg funkcji organizacyjnych i społecznych. Już w ICSO była kierownikiem Pracowni Poliolefin, a następnie Zakładu Poliolefin. Po rozpoczęciu pracy w Uczelni objęła funkcję kierownika Zakładu, a później Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów oraz zastępcy, a od 1982 r. Dyrektora Instytutu Chemii, którą sprawowała przez kolejnych siedemnaście lat. W trudnych latach 1981-1984 pełniła funkcję prorektora ds. nauki ówczesnej opolskiej WSP. Co ważne, w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku była inspiratorką powołania Zespołu Koncepcyjnego ds. utworzenia Uniwersytetu Opolskiego, a następnie wiceprzewodniczącą powstałego w 1988 r. Społecznego Komitetu ds. powołania tej uczelni. Dzięki determinacji i kilkuletnim staraniom grupy osób, wśród których Pani prof. Maria Nowakowska odgrywała wiodącą rolę, 10 marca 1994 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego.

Pani Profesor była członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki oraz prezesem uczelnianej Rady Zakładowej ZNP. Poza uczelnią była członkiem Zespołu Koordynacyjnego Problemu Węzłowego 034, Zespołu Dydaktyczno-Naukowego powołanego przez Ministra Przemysłu Chemicznego, członkiem sekcji technologii chemicznej Komitetu Badań Naukowych oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma Wiadomości Chemiczne, a także przewodniczącą Rady Naukowej ICSO w Kędzierzynie-Koźlu oraz przez wiele lat aktywnie działała w Komitecie Redakcyjnym i Radzie Programowej czasopisma Polimery.

Za swą wieloletnią pracę na rzecz opolskiej Alma Mater i regionu opolskiego Pani Profesor Maria Nowakowska była wyróżniana wieloma odznaczeniami i nagrodami m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową „Zasłużony Opolszczyźnie”, Medalem 40-lecia PRL, Odznaką „Za zasługi dla miasta Opola”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Uniwersytetu Opolskiego.

Pani Profesor Maria Nowakowska wykazywała się przez wiele lat niezwykłą energią a przy tym pogodą ducha. Wśród studentów i pracowników Instytutu Chemii Jej osoba zawsze kojarzona była z dobrocią oraz serdecznym i poważnym traktowaniem. Jeszcze przez wiele lat po zakończeniu działalności zawodowej Pani Profesor, zwykle wraz z Małżonkiem, brała aktywny udział w seminariach i spotkaniach naukowych organizowanych w Jej byłej Katedrze. Państwo Nowakowscy przez lata niezawodnie uczestniczyli też w uroczystościach organizowanych na Wydziale Chemii oraz w Uczelni. Prawie do końca Pani Profesor wykazywała żywe zainteresowanie sprawami Uczelni oraz losami swoich wychowanków i niezmiennie cieszyła się z odnoszonych przez nich sukcesów.

Jej oddanie nauce i Uczelni, życzliwość i zaangażowanie w rozwój kadry naukowej, serdeczność i pogoda ducha pozostaną w naszej pamięci.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Cześć Jej pamięci! 

                                                                            Współpracownicy i wychowankowie
z Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close