Wykład monograficzny: Mechanizmy polireakcji. Polimerowe materiały kompozytowe (7-D2-3-PWM02)

Kierunek CHEMIA, specjalności: ChNMP

Punkty kredytowe: 

Wykład

semestr 3, 30 godzin
Warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Prowadzący: dr hab. Marzena Białek, prof. UO, dr Katarzyna Dziubek

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów reakcji prowadzących do powstania związków wielkocząsteczkowych obejmujących polireakcje stopniowe (poliaddycja i polikondensacja) i polireakcje łańcuchowe (polimeryzacja rodnikowa, jonowa i koordynacyjna), także w odniesieniu do ich wpływu na właściwości produktu polimerowego.

Tematyka poruszana w ramach kursu obejmuje także podstawowe informacje dotyczące różnych materiałów kompozytowych, ich klasyfikacji ze względu na zastosowanie, skład, typ osnowy oraz rodzaj wykorzystanego napełniacza. W części szczegółowej dotyczącej polimerowych materiałów kompozytowych omawiane są najpopularniejsze rodzaje polimerowych osnów termoplastycznych oraz termoutwardzalnych, rodzaje stosowanych napełniaczy, prezentowane są funkcje podstawowych komponentów wchodzących w skład kompozytu oraz wybrane metody otrzymywania kompozytów. Poruszany zostaje problem kompatybilności faz oraz dyspersji napełniacza w osnowie, determinujące właściwości materiałów kompozytowych. Przedstawiane są metody charakterystyki poszczególnych grup polimerowych materiałów kompozytowych z uwzględnieniem właściwości użytkowych. Omawiane są kompozyty typu WPC (polimerowo-drzewne) wraz z charakterystyką stosowanych w nich napełniaczy pochodzenia naturalnego, w tym zagadnienia dotyczące odporności WPC na procesy starzenia. Omawiane są nanokompozyty i stosowane w nich nanonapełniacze (naturalne, syntetyczne). Charakteryzowane są główne kierunki zastosowania polimerowych materiałów kompozytowych.

Literatura:

 

 1. Florjańczyk Z. i Pęczek S. (red.), Chemia Polimerów, tom 1 i 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995-1997.
 2. Seymour/Carrother’s Polymer Chemistry: Sixth Edition, Revised and Expanded, Charles E. Carraher,Jr., Marcel-Dekker Inc., 2003.
 3. Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Czaja K., Poliolefiny Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W-wa 2005.
 5. Kuran W., Procesy polimeryzacji koordynacyjnej Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2000.
 6. J. Pielichowski, A. Puszyński, Chemia polimerów WNT, Kraków 2004.
 7. Joseph P. Kenedy Living Cationic Polymerization of Olefins. How Did the Discovery Come About? Journal of Poly-mer Science: Part A: Polymer Chemistry, Vol. 37, 2285–2293,1999.
 8. Controlled and Living Polymerization Edited by Axel H.E. Müler and Krzysztof Matyjaszewski, WILEY-VCH Ver-lag GmbH&Co. KGaA, Weinheim, 2009, Chapter 1.
 9. “Wiley Encyclopedia of Composites”. Vol. 1-5, eds. Luigi Nicolais, Assunta Borzacchielo, Wiley 2012.
 10. “Polymers, composites and nanocomposites : synthesis, properties and applications”, Stefan Kubica, Oleg V. Stoyanov, Gennady E. Zaikov; Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Torun 2012.
 11. W. Królikowski; „Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 12. W. Kurzydłowski, M. Lewandowska; „Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 13. B. Jurkowski, B. Jurkowska; „Sporzadzanie kompozycji polimerowych. Elementy teorii i praktyki”, WNT, Warszawa 1995.
 14. T. Broniewski, J. Kapko, W. Płaczek, J. Thomalla; „Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2000.