Wykład monograficzny: Mechanizmy polireakcji. Polimerowe materiały kompozytowe (7-D2-3-PWM02)

Kierunek CHEMIA, specjalności: ChNMP

Punkty kredytowe: 

Wykład

semestr 3, 30 godzin
Warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Prowadzący: dr hab. Marzena Białek, prof. UO, dr Katarzyna Dziubek

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów reakcji prowadzących do powstania związków wielkocząsteczkowych obejmujących polireakcje stopniowe (poliaddycja i polikondensacja) i polireakcje łańcuchowe (polimeryzacja rodnikowa, jonowa i koordynacyjna), także w odniesieniu do ich wpływu na właściwości produktu polimerowego.

Tematyka poruszana w ramach kursu obejmuje także podstawowe informacje dotyczące różnych materiałów kompozytowych, ich klasyfikacji ze względu na zastosowanie, skład, typ osnowy oraz rodzaj wykorzystanego napełniacza. W części szczegółowej dotyczącej polimerowych materiałów kompozytowych omawiane są najpopularniejsze rodzaje polimerowych osnów termoplastycznych oraz termoutwardzalnych, rodzaje stosowanych napełniaczy, prezentowane są funkcje podstawowych komponentów wchodzących w skład kompozytu oraz wybrane metody otrzymywania kompozytów. Poruszany zostaje problem kompatybilności faz oraz dyspersji napełniacza w osnowie, determinujące właściwości materiałów kompozytowych. Przedstawiane są metody charakterystyki poszczególnych grup polimerowych materiałów kompozytowych z uwzględnieniem właściwości użytkowych. Omawiane są kompozyty typu WPC (polimerowo-drzewne) wraz z charakterystyką stosowanych w nich napełniaczy pochodzenia naturalnego, w tym zagadnienia dotyczące odporności WPC na procesy starzenia. Omawiane są nanokompozyty i stosowane w nich nanonapełniacze (naturalne, syntetyczne). Charakteryzowane są główne kierunki zastosowania polimerowych materiałów kompozytowych.

Literatura:

 

 1. Florjańczyk Z. i Pęczek S. (red.), Chemia Polimerów, tom 1 i 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995-1997.
 2. Seymour/Carrother’s Polymer Chemistry: Sixth Edition, Revised and Expanded, Charles E. Carraher,Jr., Marcel-Dekker Inc., 2003.
 3. Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Czaja K., Poliolefiny Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W-wa 2005.
 5. Kuran W., Procesy polimeryzacji koordynacyjnej Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2000.
 6. J. Pielichowski, A. Puszyński, Chemia polimerów WNT, Kraków 2004.
 7. Joseph P. Kenedy Living Cationic Polymerization of Olefins. How Did the Discovery Come About? Journal of Poly-mer Science: Part A: Polymer Chemistry, Vol. 37, 2285–2293,1999.
 8. Controlled and Living Polymerization Edited by Axel H.E. Müler and Krzysztof Matyjaszewski, WILEY-VCH Ver-lag GmbH&Co. KGaA, Weinheim, 2009, Chapter 1.
 9. “Wiley Encyclopedia of Composites”. Vol. 1-5, eds. Luigi Nicolais, Assunta Borzacchielo, Wiley 2012.
 10. “Polymers, composites and nanocomposites : synthesis, properties and applications”, Stefan Kubica, Oleg V. Stoyanov, Gennady E. Zaikov; Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Torun 2012.
 11. W. Królikowski; „Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 12. W. Kurzydłowski, M. Lewandowska; „Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 13. B. Jurkowski, B. Jurkowska; „Sporzadzanie kompozycji polimerowych. Elementy teorii i praktyki”, WNT, Warszawa 1995.
 14. T. Broniewski, J. Kapko, W. Płaczek, J. Thomalla; „Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2000.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close