Technologia chemiczna (3.3.PBN.CHE113)

Kierunek: CHEMIA – wszystkie specjalności

Punkty kredytowe: 6

 

Wykład

semestr 5, 45 godzin
Warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Prowadzący: dr Katarzyna Dziubek

 

W trakcie wykładu omówione zostaną podstawy technologii chemicznej w tym czynniki oddziaływania na bieg reakcji, wybrane zagadnienia z termodynamiki, kinetyki i katalizy w ścisłym związku z przemysłowymi procesami chemicznymi, zasady technologiczne, drogi postępu produkcji i przenoszenia doświadczenia z jednych dziedzin do drugich, a także ze skali małej do większej, ochrona patentowa procesów technologicznych, ochrona warunków pracy i środowiska przyrodniczego. Scharakteryzowane zostaną podstawowe surowce przemysłu chemicznego, ich znaczenie, źródła i sposoby otrzymywania oraz kompleksowego wykorzystania, jak również wybrane współczesne wielkoprzemysłowe procesy technologiczne.

Szczegółowa problematyka wykładu: cel, zadania i znaczenie technologii chemicznej. Rozwój przemysłu chemicznego, polski przemysł chemiczny. Systematyka technologii chemicznej, operacje i procesy jednostkowe, etapy procesu technologicznego. Elementy klasyfikacji reaktorów. Jakość i koszt własny produkcji chemicznej. Przemysł chemiczny, a środowisko przyrodnicze. Podstawy technologiczne procesów chemicznych, zagadnienia kinetyki procesów przemysłowych. Istota i znaczenie katalizy, czas pracy katalizatora, modyfikowanie i aktywowanie katalizatora, pojęcie aktywności i selektywności, centra aktywne, katalizatory na nośnikach. Rozwój metody technologicznej: koncepcja chemiczna i technologiczna metody, bilanse materiałowy i energetyczny, zasady technologiczne, powiększanie skali procesów technologicznych, projekt procesowy. Ochrona patentowa procesów technologicznych, przedmiot i znaczenie dokumentacji patentowej. Surowce przemysłu chemicznego, charakterystyka, zasoby surowcowe, dostępność, jakość i cena surowca, kompleksowe wykorzystanie surowców, zagadnienia surowcowe w Polsce. Przemysłowy proces otrzymywania tlenu i azotu. Węgiel kamienny jako surowiec dla przemysłowej syntezy organicznej, metody przerobu węgla. Gaz ziemny i jego przerób. Gaz syntezowy i jego zastosowanie: metanol, synteza okso. Ropa naftowa i jej przerób. Przemysłowe źródła węglowodorów: otrzymywanie alkanów, alkenów, węglowodorów aromatycznych, synteza acetylenu. Amoniak i kwas azotowy. Nawozy azotowe. Kwas siarkowy i fosforowy. Przemysł sodowy. Ważniejsze procesy jednostkowe przemysłu organicznego w tym nitrowanie, sulfonowanie, alkilowanie, utlenianie. Przemysłowe procesy oparte o przerób etylenu, propylenu i acetylenu.

 

Konwersatorium

semestr 5, 15 godzin
Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę (zaliczenie 3 kolokwiów)

Prowadzący: dr Katarzyna Dziubek

 

Celem zajęć konwersatoryjnych jest przede wszystkim pogłębienie i utrwalenie problematyki z zakresu podstaw technologii chemicznej, obejmujące przede wszystkim poznanie sposobów i metod odczytywania oraz opracowywania schematów technologicznych, metod obliczania bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych.

Treści merytoryczne zajęć konwersatoryjnych: metody odczytywania i opracowywania schematów technologicznych, bilans materiałowy procesów technologicznych oraz bilans energetyczny procesów technologicznych.

 

Literatura:

 

  1. Szarawara J., Piotrowski J.: Podstawy teoretyczne technologii chemicznej, WNT, Warszawa 2010.
  2. Schmidt-Szałowski K., Szafran M., Bobryk E., Sentek J.: Technologia chemiczna – Przemysł nieorganiczny, WNT, Warszawa 2013.
  3. Grzywa E., Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych, WNT, Warszawa 2000.
  4. Bogoczek R., Kociołek-Balawajder E.: Technologia chemiczna organiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.
  5. Synoradzki L., Wisialski J. (red.): Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej, OWPW, Warszawa 2006.
  6. Bogoczek R., Surowiec J.: Podstawy technologii chemicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1988.
  7. Bortel E., Koneczny H.: Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa 1992.
  8. Moledna J.: Technologia chemiczna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close