Projekty badawcze

Projekt INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12

Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu (K-DMC)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INNOTECH i ścieżki programowej In-Tech.

 

Projekt realizowany przez konsorcjum:

 

Zespół Wydziału chemii UO realizuje zadania 1 i 2 fazy badawczej projektu.

Realizatorzy:

  • Prof. Krystyna Czajakierownik zad. 1 fazy badawczej projektu nt.: „Opracowanie rodzajowych i strukturalnych determinantów właściwości katalizatorów DMC”,
  • Dr Zygmunt Flisakkierownik zad.2, fazy badawczej projektu nt.: „Badania struktury katalizatora oraz mechanizmu reakcji poliaddycji na drodze modelowania molekularnego z wykorzystaniem metod funkcjonału gęstości (DFT)”,
  • Dr Katarzyna Dziubek,
  • Mgr Beata Sacher-Majewska.

 

Wartość zadań koordynowanych i realizowanych przez WCh UO: 591.500,00 zł
Okres realizacji zadań 1 i 2 projektu: 1.12.2012 do 30.09.2014

Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00

“Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe

Instytutcja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytutcja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Lider konsorcjum: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
Członek konsorcjum: Uniwersytet Opolski – realizator zadania nr 6
Wartość całkowita dofinansowania: 4 930 000,00 zł
Wartość zadań realizowanych przez UO: 500 000,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.03.2012

 

Zespół badawczy:

 

Zakres badań w projekcie:

  • Ocena właściwości fungistatycznych (ograniczających rozwój grzybów) i fungicydowych (grzybobójczych) kompozytów poliolefinowych i PVC z udziałem nanonapełniaczy krzemionkowych, z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem i/lub nanomiedzią

Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00

“Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe

Instytutcja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytutcja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Lider konsorcjum: Główny Instytut Górnictwa
Członek konsorcjum: Uniwersytet Opolski – realizator zadania nr 5
Wartość całkowita dofinansowania: 4 787 769,78 zł
Wartość zadań realizowanych przez UO: 350 000 zł
Okres realizacji: 01.07.2008 – 31.03.2012

 

Zespół badawczy:

 

Zakres badań w projekcie:

  • ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeń długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych kompozytów polimerowych
  • badania odporności na starzenie atmosferyczne kompozytów polimerowych