Rok akademicki 2019/2020
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Weronika Pietruszka
Ocena możliwości wykorzystania odpadów z produkcji membran wielowarstwowych do wytwarzania kompozytów napełnionych glinokrzemianami Prof. dr hab. inż Krystyna Czaja
2. Katarzyna Halikowska Kopolimery etylenu z funkcjonalizowanym norbornenem Dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO

 

Rok akademicki 2018/2019
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Dominik Król
Synteza i charakterystyka cieczy jonowych i ich zastosowanie w reakcji oligomeryzacji gliceryny Dr Kornelia Bosowska
2. Tomasz Gajda Wpływ parametrów syntezy na właściwości kopolimerów etylen/norbornen otrzymanych wobec katalizatora wanadocenowego Dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO
3. Kornelia Kubis

Polimeryzacja etylenu i jego kopolimeryzacja z 1-oktenem wobec kompleksów metali przejściowych z ligandami trójdonorowymi

Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
4. Mikołaj Syta

Polimeryzacja styrenu wobec diamino-bis(fenolanowych) kompleksów cyrkonu

Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
5. Dmytro Androshchuk Wpływ kompatybilizatora na właściwości kompozytów polipropylenu z napełniaczami glinokrzemianowymi Prof. dr hab. inż Krystyna Czaja
6. Agata Jasewicz Charakterystyka właściwości kompozytów na osnowie polipropylenu z włóknami bazaltowymi Prof. dr hab. inż Krystyna Czaja
7. Dominik Sowa Zmiana wybranych parametrów reakcji na wydajność procesu otrzymywania aldehydu tiosalicylowego  Dr Grzegorz Spaleniak

 

Rok akademicki 2016/2017
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Arkadiusz Gruszka
Kompozyty na osnowie polietylenowej i polipropylenowej z zastosowaniem fosforanów cynku jako napełniaczy Dr Katarzyna Dziubek
2. Natalia Hajdasz
Porównanie właściwości kopolimerów etylen/1-okten otrzymanych wobec katalizatora homogenicznego i jego nośnikowego odpowiednika Dr hab. MarzenaBiałek, prof. UO
3. Patrycja Król Synteza i analiza mikrostruktury poli(1-oktenu) Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
4. Szymon Mycer Właściwości fizyko-mechaniczne i reologiczne kopolimerów etylen/norbornen Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
5. Kamil Frąszczak Kompozyty na osnowie polietylenowej i polipropylenowej z zastosowaniem fosforanów wapnia jako napełniaczy Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja