Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

 

Kontakt:

pok. 414 WCh
tel.  0 77 452 7140 lub 7100
fax  0 77 4527101
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

   

Numer ORCID: 0000-0002-0953-5330

Link do profilu na ResearchGate

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister inżynier chemii – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1970 (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Taniewski),
 • doktor nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 1977 (promotor: prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska),
 • doktor habilitowany nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 1992,
 • profesor nauk chemicznych – Prezydent RP, postępowanie kwalifikacyjne – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2002.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1970 – 1973 Zakłady Chemiczne “Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu;
  technolog w zakładowym laboratorium badawczym,
 • 1973 – nadal Uniwersytet Opolski:
  • 1973 – 1974 asystent naukowo-techniczny
  • 1974 – 1977 starszy asystent
  • 1977 – 1995 adiunkt
  • 1995 – 2005 profesor Uniwersytetu Opolskiego
  • 2005 – nadal profesor zwyczajny

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • 1.09.1990 – 31.08.1999 – kierownik Zakładu Technologii Chemicznej w Instytucie Chemii (ICh),
 • 1.09.1999 – 31.08.2005 – dyrektor Instytutu Chemii (ICh),
 • 1.09.1999 – nadal – kierownik Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów w ICh/Wydziale Chemii,
 • 1.09.2005 – 31.08.2008 – prorektor ds. nauki i polityki finansowej Uniwersytetu Opolskiego,
 • 1.09.2008 – 31.08.2012 – rektor Uniwersytetu Opolskiego.

 

Działalność naukowa:

 

Specjalność naukowa: chemia i technologia polimerów oraz materiałów polimerowych

 • Synteza i charakterystyka katalizatorów do syntezy polimerów, głównie poliolefin
 • Koordynacyjna polimeryzacja i kopolimeryzacja olefin
 • Chemiczna i fizyczna modyfikacja komercyjnych poliolefin
 • Kompozyty i nanokompozyty na osnowie polimerowej
 • Charakterystyka właściwości strukturalnych, molekularnych i użytkowych materiałów polimerowych
 • Bio-, termo- i fotodegradacja oraz starzenie atmosferyczne materiałów polimerowych
 • Utylizacja poużytkowych odpadów polimerowych
 
Dorobek naukowy: blisko 200 publikacji naukowych, podręcznik, rozdziały w podręczniku i monografii, dwa skrypty, ponad 200 niepublikowanych opracowań, ekspertyz i sprawozdań ze zleconych prac badawczych, 35 patentów i 4 zgłoszenia patentowe oraz ponad 250 referatów i komunikatów przedstawionych na naukowych konferencjach w kraju i za granicą. Wypromowała ponad 100 magistrów i 16 doktorów. Zrecenzowała blisko 50 prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. Kilkakrotnie opracowała recenzje książek naukowych wydanych za granicą (opinie opublikowane w czasopismach specjalistycznych). Dla wielu światowych czasopism (głównie z tzw. listy filadelfijskiej) opracowała opinie wielu zgłoszonych tam publikacji naukowych oraz opinie o czasopismach naukowych. Brała lub bierze udział w realizacji szeregu grantów i projektów badawczych. Zrecenzowała ponad 250 grantów i projektów badawczych różnych typów.

 

Dorobek naukowy:

 

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Projekt POIR.01.01.01-00-1120/17 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. pt. „Prace B+R w firmie EUROCERAS dotyczące innowacyjnej technologii produkcji wosków utlenionych”, termin realizacji 01.2018 do 08.2020, kierownik B+R.
 2. Grant NCN zgłoszony w konkursie OPUS 4; ID 205 390 pt. “Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych”, Umowa nr UMO-2012/07/B/ST5/03042, termin realizacji 6.08.2013 do 5.08.2016, kierownik projektu.
 3. Projekt INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12; (Konsorcyjny projekt badawczy w II Konkursie Programu INNOTECH w ramach Ścieżki programowej In-Tech ogłoszonym przez NCBiR); „Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu”. Skład konsorcjum realizującego projekt: firma MEXEO z Kędzierzyna-Koźla – Lider konsorcjum, Uniwersytet Opolski, PCC Rokita w Brzegu Dolnym. Kierownik zad. 1 fazy badawczej projektu. Opracowanie rodzajowych i strukturalnych determinantów właściwości katalizatorów DMC oraz badanie jakości produktów uzyskanych z ich udziałem, termin realizacji 01.11.2012 – 30.09.2014.
 4. Grant N N209 140840 (grant własny), „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami oraz homopolimeryzacja wyższych 1-olefin wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy metali przejściowych bliższych grup układu okresowego”, umowa nr 1408/B/H03/2011/40, termin realizacji 13.06.2011-12.06.2014, kierownik projektu dr hab. M. Białek, współudział w opracowaniu oraz konsultant pracy.
 5. Grant N N209 410839 (grant promotorski), “ Charakterystyka dwufazowej polimeryzacji etylenu wobec katalizatorów postmetalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych “,umowa nr 4108/B/H03/2010/39, termin realizacji 2.11.2010 – 1.11.2012, kierownik projektu, doktorat mgr Katarzyny Dziubek.
 6. Grant N N209 254138 (grant promotorski), “Synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu nowych bis(fenoksy-iminowych) kompleksów wanadu“, termin realizacji 17.03.2010 – 31.03.2011, kierownik projektu doktorat mgr Agaty Krasuckiej.
 7. Projekt UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 (konsorcyjny projekt badawczy rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.) “Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”, lider konsorcjum IChP Warszawa, kierownik zadania badawczego: „Ocena właściwości fungistatycznych (ograniczających rozwój grzybów) i fungicydowych (grzybobójczych) kompozytów poliolefinowych z udziałem nanonapełniaczy krzemionkowych, z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem i/lub nanomiedzią”, Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.11.2012.
 8. Projekt UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00 (konsorcyjny projekt badawczy rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.) “Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”, lider konsorcjum GIG Katowice, kierownik zadania badawczego 5: „Ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeń długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych kompozytów”, okres realizacji: 01.07.2008 – 31.03.2012.
 9. Grant N N209 335337 (grant własny) „Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych z udziałem cieczy jonowych”, kierownik projektu dr W. Ochędzan-Siodłak , Nr umowy 3353/B/H03/2009/37, termin realizacji 22.10.2009 – 21/12/2012, współudział w opracowaniu oraz konsultant pracy.
 10. Grant N N205 267835 (grant własny): “Badania teoretyczne i eksperymentalne katalizatorów koordynacyjnej polimeryzacji olefin opartych na kompleksach z ligandami wielokleszczowymi”, kierownik projektu dr Z. Flisak, termin realizacji 2008-2010, współudział w opracowaniu oraz konsultant pracy.
 11. Grant N N205 062 32/3720 (grant habilitacyjny dr Marzeny Białek): “Nośnikowe katalizatory postmetalocenowe zawierające ligandy typu [O,N,N,O]; synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu” – umowa nr 3720/H03/2007/3; termin realizacji 29.05.2007-28.11.2009, współudział w opracowaniu oraz konsultant pracy.
 12. Grant Nr 3 T09A 168 29 (grant własny); “Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin” – termin realizacji 10.2005 – 10.2008, kierownik pracy.
 13. Grant Nr 4 T09B 039 24 (grant promotorski): “Termooksydacyjna degradacja i starzenie atmosferyczne polietylenu małej gęstości modyfikowanego kwasem itakonowym i allilomocznikiem” – projekt koordynowany przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej; termin realizacji 04.2003 – 04.2005, kierownik pracy; doktorat mgr Anny Wojtali (ICSO).
 14. Grant Nr 4 T09B 110 23 (grant promotorski): “Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów na nośniku zol-żelowym do polimeryzacji etylenu” – termin realizacji 11.2002 – 11.2004, kierownik pracy; doktorat mgr. Łukasza Koracha.
 15. Grant Nr 7 T09B 084 21 (grant – typu młody badacz mgr. Ł. Koracha) “Badania syntezy i właściwości katalitycznych w polimeryzacji etylenu homogenicznych katalizatorów metalocenowych zakotwiczonych na nośniku typu krzemionkowego, otrzymanym w procesie zol-żelowym”, termin realizacji 2001 – 2002, współudział w opracowaniu oraz koordynacja i konsultacja pracy.
 16. Grant Nr 7 T09B 083 21 (grant własny) “Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”, termin realizacji 09.2001 -08.2004, kierownik pracy.
 17. Grant Nr 3 T09B 086 13 (grant promotorski) “Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów wanadowych do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu” – termin realizacji 07.1997 – 06.1999, kierownik pracy; doktorat mgr Marzeny Białek.
 18. Grant Nr 0 118/52/94/07 (grant KBN) “Prepolimeryzacja jako sposób modyfikacji katalizatora polimeryzacji propylenu” – projekt koordynowany przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej; termin realizacji 1994-1997; kierownik pracy; doktorat mgr Bożeny Król.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

Promotor:

 

 • ponad 100 prac magisterskich w tym pracy mgr Alicji UTRATY (dyplom 2001) nagrodzonej w roku 2002 przez Polskie Towarzystwo Chemiczne nagrodą im. J. Janikowej za najlepszą pracę magisterską,
 • następujących prac doktorskich:
  1. 2022 r. – mgr inż. Justyna KOWALSKA pt. Termiczna degradacja polimerów olefinowych do wosków.
  2. 2022 r. – mgr inż. Dawid KANSY pt. Oligogliceryna i produkty jej oksyalkilenowania – synteza, charakterystyka i ocena w charakterze plastyfikatorów mieszanek betonowych, promotor pomocniczy dr Kornelia Bosowska
  3. 2019 r. – mgr Arkadiusz NIEMCZYK pt. Kompozyty na osnowie poliolefin z udziałem związków krzemu – otrzymywanie i charakterystyka, promotor pomocniczy dr Katarzyna Dziubek
  4. 2019 r. – mgr Paweł GROCH pt. Synteza i charakterystyka kopolimerów etylenu z alkenylosilseskwioksanami, promotor pomocniczy dr Katarzyna Dziubek.
  5. 2018 r. – mgr Katarzyna PIECHOTA (ICSO „Blachownia”): Modyfikowane glinokrzemiany jako wielofunkcyjne napełniacze tworzyw poliolefinowych. Synteza i charakterystyka, promotor pomocniczy dr inż. Stanisław Kudła (ICSO „Blachownia”).
  6. 2017 r. – mgr Joanna BARTON-PUDLIK: pt. Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polimerowych z udziałem napełniaczy roślinnych.
  7. 2016 r. – mgr inż. Bartłomiej BERESKA (ICSO „Blachownia”): Rozgałęzione poliaminy – nowa generacja związków sieciujących żywice epoksydowe, (z wyróżnieniem), promotor pomocniczy dr inż. Jolanta Iłowska (ICSO „Blachownia”).
  8. 2013 r. – mgr Katarzyna DZIUBEK: Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metaloorganicznych z zastosowaniem cieczy jonowych, (z wyróżnieniem) praca częściowo finansowana w ramach grantu promotorskiego nr N N209 410839, termin realizacji 2011-2012.
  9. 2012 r. – mgr Anna PIETRUSZKA: pt. Katalizatory postmetalocenowe immobilizowane na nośniku nieorganicznym – synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu (z wyróżnieniem), ponadto w 2013r. wyróżnienie pracy w konkursie ogłoszonym przez Konsorcjum Progres 3 zrzeszających 11 uczelni Polski Czech i Słowacji.
  10. 2011 r. – mgr Agata KRASUSKA: pt. Polimeryzacja etylenu katalizowana postmetalocenowymi  kompleksami z dwukleszczowymi ligandami typu [N,O], praca częściowo finansowana w ramach grantu promotorskiego N N209 254138, termin realizacji 2010-2011.
  11. 2006 r. – mgr Marek SUDOŁ: pt. Oddziaływanie promieniowania elektronowego i odkształcenia plastycznego na polietylen PE-UHMW do zastosowań medycznych”.
  12. 2005 r. – mgr Łukasz KORACH: pt. Synthesis and characterization of Organometallic Catalysts for Ethylene Polymerization Supported on Sol-gel Material, (z wyróżnieniem); praca realizowana w ramach Europejskiego Studium Doktoranckiego, częściowo finansowana w ramach rocznego grantu KBN typu “młody badacz” nr 7 T09B 084 21 (2001/2002) oraz grantu promotorskiego nr 4 T09B 110 23, termin realizacji (2002-2004).
  13. 2005 r. – mgr Anna WOJTALA (ICSO „Blachownia”): pt. Termooksydacyjna degradacja i starzenie atmosferyczne polietylenu małej gęstości modyfikowanego kwasem itakonowym i allilomocznikiem; praca częściowo finansowana w ramach grantu promotorskiego nr 4 T09B 039 24, termin realizacji 2003-2005.
  14. 1999 r. – mgr Marzena BIAŁEK: pt. Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów wanadowych do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu (z wyróżnieniem); praca częściowo finansowana w ramach grantu promotorskiego nr 3 T09B 086 13, termin realizacji 1997-1999.
  15. 1997 r. – mgr Bożena KRÓL (ICSO „Blachownia”): pt. Prepolimeryzacja jako sposób modyfikacji katalizatora polimeryzacji propylenu; praca częściowo finansowana w ramach projektu badawczego Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej Nr 0 118/52/94/07 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1997.
  16. 1994 r.- mgr Barbara DAWIDOWSKA: pt. Charakterystyka metaloorganicznego katalizatora tytanowego do syntezy polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym.

 

Działalność opiniodawcza:

 

I. Recenzje prac doktorskich:

 

 1. dr Ibtissem BEN HAMMOUDA; recenzja w postępowaniu o uznanie stopnia naukowego doktora w zakresie chemii uzyskanego w Tunezji na podstwie pracy pt. “Chemical studies of the performance of refined olive pomace oil, mixed and enriched during frying” za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne, luty 2023.
 2. mgr inż. Izabela ZABORNIAK (PRz w Rzeszowie); Synteza polimerów z wykorzystaniem struktur pochodzenia naturalnego metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu promotor dr hab. inż. Paweł Chmielarz, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, grudzień 2020.
 3. mgr Rafał JANUSZEWSKI (UAM w Poznaniu); Synteza i właściwości nowych funkcjonalizowanych polimerów butadienowych” promotor prof. dr. hab. Bogdan Marciniec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, marzec/kwiecień 2019.
 4. mgr Joanna WOLSKA (UAM w Poznaniu); Synteza a-(difluorometylo)styrene i badania jego reaktywności w warunkach polimeryzacji rodnikowej; promotor prof. dr. hab. Henryk Koroniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, styczeń 2019.
 5. mgr inż. Magdalena LITWINOWICZ (IChP); Badania reakcji otrzymywania estrów karbaminowych, promotor prof. dr. hab. inż. Jacek Kijeński, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, maj 2017
 6. mgr inż. Alina BRZĘCZEK; Novel Carbazole Based Materials for Optoelectronic Applications, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, luty 2017.
 7. mgr inż. Rafał MACHLARZ; Oksy-biodegradacja poliolefin, promotor: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska Wydział Chemiczny, grudzień 2014
 8. mgr inż. Roksana SŁUPSKA; Badania nad syntezą i właściwościami wybranych nadtlenków sililowych. promotor: p dr hab. inż. Stefan Baj, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, listopad 2014
 9. mgr Adrian FRANCZYK; Mono- i dwufunkcyjne silseskwioksany – synteza i zastosowanie w kompozytach polimerowych, promotorzy: prof. dr hab. Bogdan Marciniec oraz prof. dr hab. Krzysztof Matyjaszewski, Uniwersytet Adama Mickieiwcza w Poznaniu, Wydział Chemii, wrzesień 2014
 10. mgr inż. Joanna LENŻA (GIG); Wpływ substancji bezhalogenowych i glinokrzemianów warstwowych na obniżenie palności polietylenu, promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka – Kolarz, Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, sierpień 2013.
 11. mgr inż. Ewy LANGER; Badanie wzajemnej kompatybilności wybranych żywic lakierniczych i jej wpływu na właściwości organicznych systemów powłokowych, promotor: prof. dr hab. inż. Jan Łukaszczyk, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej – 2012.
 12. mgr Barbara MENDREK; Struktury gwieździste poli(akrylanu tert-butylu) i ich charakterystyka metoa chromatografii żelowej z potrójną detekcją, promotor: prof. dr hab. Andrzej Dworak, Uniwersytet Opolski, maj 2010.
 13. mgr Dagmara OŁDAK: Procesy degradacyjne w polietylenie modyfikowanym celulozą, promotor dr hab. Halina Kaczmarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kwiecień 2006.
 14. mgr Bożena NOWAK: Biologiczna aktywność mikroorganizmów glebowych zaangażowanych w rozkład folii polietylenowych modyfikowanych syntetycznym alifatycznym estrem BionolleR, promotor dr hab. Sylwia Łabużek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, grudzień 2005.
 15. mgr Michał KOBYŁKA: Kompleksy tytanu i cyrkonu jako prekursory materiałów ceramicznych i katalizatorów polimeryzacji, promotor prof. dr hab. Piotr Sobota, Uniwersytet Wrocławski sierpień 2005.
 16. mgr Marta SOBERA: Badanie termicznego rozkładu żywic fenolowych z zastosowaniem zmodyfikowanej metody pirolitycznej chromatografii gazowej, promotor. prof. dr hab. inż. Jacek Hetper, Uniwersytet Opolski, czerwiec 2004.

 

II.Udział w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

 

 1. dr inż. Piotr CYGANOWSKI; ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt.: Wielofunkcyjne materiały polimerowe o właściwościach chelatujących i jonowymiennych jako uniwersalna platforma materiałowa do zastosowań w metalurgii i inżynierii środowiska, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, styczeń 2022.
 2. dr inż. Maria KURAŃSKA; ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt.: Recykling chemiczny oleju posmażalniczego i zastosowanie hydroksylowych pochodnych oleju odpadowego do wytwarzania pianek poliuretanowych o strukturze otwarto- i zamkniętokomórkowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, sierpień 2021.
 3. dr Justyna WALKOWIAK-KULIKOWSKIA; ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej Synteza fluorowanych pochodnych styrenowych i ich zastosowanie do wytwarzania fluoropolimerów aromatycznych, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wrzesień 2019.
 4. dr inż. Urszula SZELUGA (CMPiW PAN w Zabrzu); ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej Wpływ struktury osnowy polimerowej i napełniaczy węglowych na morfologię i właściwości kompozytów polimerowo-węglowych, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, wrzesień 2018.
 5. dr Alicja UTRATA-WESOŁEK (CMPiW PAN w Zabrzu); ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej Biokompatybilne warstwy polimerowe o kontrolowanym powinowactwie do wody. Synteza i zastosowanie. Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, kwiecień 2018.
 6. dr Justyna WALKOWIAK-KULIKOWSKA; ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej Synteza i reaktywność fluorowanych pochodnych styrenowych jako potencjalnych bloków budulcowych do tworzenia nowych materiałów fluoropolimerowych, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, październik 2017.
 7. dr inż. Izabela BARCZEWSKA-RYBAREK; ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej Kompleksowe badania modelowe nad wzajemnymi zależnościami właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych di(met)akrylanowych sieci polimerowych, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, czerwiec 2017.
 8. dr inż. Agnieszka H. KOWALCZYK (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie); ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. Wpływ chemicznej i fizycznej modyfikacji materiałów adhezyjnych na ich wybrane właściwości, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, kwiecień
 9. dr inż. Agnieszka BUKOWSKA (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny); ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. Żele polimerowe do celów sorpcyjnych i katalitycznych, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, listopad/grudzień 2016
 10. dr inż. Krzysztof K. KOWALCZYK, członek komisji habilitacyjnej dot. oceny dorobku i rozprawy pt. Otrzymywanie i charakterystyka kompozytowych materiałów polimerowych, zwłaszcza powłokowych, wraz z przygotowaniem i zastosowaniem w nich napełniaczy nanometrycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, listopad/grudzień 2016
 11. dr Piotr JAGODZIŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii); ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. Nowe trendy prezentacji eksperymentów w kształceniu chemicznym, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, styczeń 2016.
 12. dr inż. Włodzimierz BINIAŚ (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska); rozprawa habilitacyjna pt. Badania spektroskopowe i formowanie nanoporowatych, polimerowych materiałów włóknotwórczych, Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałów i Wzornictwa Tekstyliów, przewodnicząca komisji habilitacyjnej, 2015.
 13. dr inż. Wojciech WAŁACH (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu); ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. Rozgałęzione polimery oksiranów o kontrolowanej topologii łańcucha – synteza i właściwości, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, marzec/kwiecień 2015
 14. dr inż. Agnieszka KOWALCZUK (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu); ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. Nanostruktury gwieździste. Synteza i zastosowanie, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, listopad 2014
 15. dr inż. Katarzyna JASZCZ; ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. Badania nad otrzymywaniem, charakterystyką i możliwościami aplikacyjnymi, funkcjonalnych poli(estro-bezwodników) pochodnych kwasu bursztynowego, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, październik 2014
 16. dr Elżbieta JANOWSKA-RENKAS; recenzja wydawnicza monografii habilitacyjnej pt: Budowa superplastyfikatora a efektywność jego wpływu na właściwości zaczynu cementowego, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, 2013
 17. dr Jolanta TOMASZEWSKA (Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy); Tworzywa kompozytowe na osnowie poli(chlorku winylu) z udziałem mikro- i nanonapełniaczy, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, przewodnicząca komisji habilitacyjnej, 2013.
 18. dr Józef UTKO: ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. Synteza, reaktywność i budowa prekatalizatorów polimeryzacji, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011/2012.
 19. dr Piotr DOBRZYŃSKI (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu); ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. Acetyloacetonian cyrkonu (IV), nowy inicjator kopolimeryzacji laktydów, laktonów i cyklicznych węglanów. Wpływ inicjatora i warunków procesu kopolimeryzacji na własności otrzymanych biomateriałów, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2008/2009.

 

III. Recenzje dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

 

 1. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk – Politechnika Wrocławska, 2007.

 

IV. Recenzje dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora:

 1. dr hab. Karolina ADRJANOWICZ – Instytut Fizyki, Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, styczeń 2023.
 2. dr hab. Czesława MATUSIAK – Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, lipiec 2021.
 3. dr hab. Piotr DOBRZYŃSKI – CMPiW PAN w Zabrzu oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, sierpień 2020.
 4. dr hab. inż. Aleksander PROCIAK – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, lipiec 2019.
 5. dr hab. inż. Krzysztof STRZELEC – Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, marzec 2019.
 6. dr hab. Bogumił E. BRYCKI – Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. sierpień 2018.
 7. dr hab. inż. Janusz DATTA – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, marzec 2017.
 8. dr hab. inż. Adam SMOLIŃSKI – Główny Instytut Górnictwa, 2015.
 9. dr hab. inż. Helena JANIK – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, 2011.
 10. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK – opinia dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dotyczącej wniosku Rady Wydziału Chemii UMCS o nadanie tytułu naukowego profesora nauk chemicznych, 2011.
 11. dr hab. inż. Marek BRYJAK – Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, 2010.
 12. dr hab. inż. Ewa ANDRZEJEWSKA – Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, 2009.
 13. dr hab. inż. Roman JANTAS – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, 2008.
 14. dr hab. Ewa PIÓRKOWSKA-GAŁĘSKA – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, 2007.
 15. dr hab. inż. Andrzej TROCHIMCZUK – Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, 2007.

Działalność pozauczelniana:

 

 • od 2020 – przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego
 • od 2007 – członek Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu; od 2019 r. zastępca przewodniczącego Rady, przewodnicząca: Komisji ds. kadry oraz Komisji ds. Przewodów Doktorskich a także członek Komisji Dyscyplinarnej,
 • 2014-2017 – członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, w tym od 2016 – przewodnicząca tej Rady
 • 2008-2015 – przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu,
 • 2000-2002 – przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach,
 • 2014 – 2019 – członek Komitetu Sterującego Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego (Bio)-Polimery – Materiały – Technologie dla Gospodarki „POLINTEGRA”
 • 2013 -2019 – członek Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej ChEM-STER
 • 2013-2017 – członek Rady Programowej Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu
 • 2003-2010 – członek Komitetu Chemii PAN
 • 2008-2013 – członek Komitetu Sterującego w ramach projektu Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny
 • 2006-2013 – członek Komisji Merytoryczno-Kwalifikacyjnej Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny,
 • od 2004 r. – członek Rady Programowej czasopisma “Farby i lakiery”,
 • 2013-2021 r. – członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polimery”
 • od 2019 r. – członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej czasopisma „Electronic Journal of Chemical Safety”
 • od 2023 – członek Rady Programowej czasopisma „Przemysł Chemiczny”
 • 2005 -2007 – członek Miejskiego Komitetu Monitorującego,
 • 2007-2008 – członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 do 2013,
 • 2012-2013 – członek zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2012/2013.
 • 2019-2021 – członek zespołu ekspertów ds. opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 r.
 • członek panelu ekspertów projektu Foresight regionalny do 2020 (2007-2008), ekspert i recenzent grantów i projektów dla KBN, MNiSW a obecnie Narodowego Centrum Nauki, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2014-2020).
 • członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1976), Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1979) oraz Polskiego Klubu Katalizy (od 1998). W latach 1995-2000 oraz 2013-2016 przewodnicząca opolskiego oddziału PTCh, w latach 2001-2014 członek zarządu Sekcji Polimerów tego Towarzystwa,

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

Nagroda Ministra Indywidualna (1981) i zespołowa (1985), Srebrny Krzyż Zasługi (1993), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), brązowy medal za wynalazek na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości ARCA w Zagrzebiu (2006) oraz przyznane w 2007 r. przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów O/Opole: nagrody główne V Giełdy Innowacji w kategorii Grand Prix oraz w kategorii wynalazek i kategorii innowacja procesowa (wspólnie ze współpracownikiem dr Ł. Korachem), laureatka krajowego konkursu “Kobieta wynalazca 2007”, Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów “Za Zasługi dla Wynalazczości” (2009). Nagroda Ministra za działalność organizacyjną (2009, 2010, 2011 i 2012), Odznaka Zasłużonego dla Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu (2010). Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011). Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa opolskiego” (05.2014). Medal Honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sędzimira, (10.2015).