Prof. dr hab. Andrzej Dworak

Kontakt:

 

      e-mail: andrzej.dworak@cmpw-pan.edu.pl

 Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, 1969
 • doktor nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, 1980
 • doktor habilitowany nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 1988
 • profesor nauk chemicznych – Prezydent RP, 2006

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1970-1989 Instytut Chemii Polimerów, PAN
 • 1989 – nadal Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • 1995 – nadal Kierownik Laboratorium Materiałów Nanostrukturalnych
  • 2007 – nadal Dyrektor CMPiW PAN
 • 2000 – 2012 Uniwersytet Opolski
  • 2000 – 2006 profesor Uniwersytetu Opolskiego
  • 2006 – nadal profesor zwyczajny
 • 2001 – nadal profesor i wykładowca na Europejskim Studium Doktoranckim „Nowoczesne Materiały Polimerowe”
 • obecnie CMPiW PAN w Zabrzu

 

Działalność naukowa:

 

Nowe materiały polimerowe:

 • kontrolowana polimeryzacja związków heterocyklicznych i monomerów winylowych
 • mechanizmy polimeryzacji żyjących
 • synteza i właściwości rozgałęzionych i hiperrozgałęzionych polimerów o kontrolowanej architekturze
 • polimery wrażliwe na bodźce („smart materials”)
 • nanostruktury polimerowe

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Wykaz publikacji (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 • Kierownik kilku krajowych i wielu międzynarodowych projektów, obecnie dwóch projektów krajowych i dwóch finansowanych z Unii Europejskiej.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Promotor: 16 prac magisterskich.

 

Działalność opiniodawcza:

 

 • Recenzje 6 prac doktorskich.
 • Recenzje 6 rozpraw habilitacyjnych.
 • Stała współpraca recenzencka z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji i Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Stała współpraca recenzencka z Macromolecules, Journal of Polymer Science, Polymer, Polymer Bulletin.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Polimery”
 • Od 1995 r. przewodniczący Międzynarodowego Gliwickiego Seminarium Polimerowego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, sekcja Chemii Polimerów
 • Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego