Zrealizowane prace magisterskie

(w zakresie chemii polimerów i pokrewnym)

Rok akademicki 2019/2020
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Dmytro Androshchuk Wpływ rodzaju kompatybilizatora na właściwości kompozytów polietylenu dużej gęstości z różnymi napełniaczami glinokrzemianowymi Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
2. Justyna Błaszkiewicz Katalizatory wanadowe z ligandami oksazolo-oksazolinowymi do kopolimeryzacji etylenu z cykliczną olefiną Dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO
3. Agata Jasewicz Badanie starzenia atmosferycznego blend polipropylenu z odpadami z produkcji membran wielowarstwowych Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
4. Dominik Król

Wybrane ciecze jonowe o rozbudowanych strukturach oraz koncepcja zastosowania tego typu związków do procesu oksyalkilenowania

Dr Kornelia Bosowska
5. Mikołaj Syta

Kompleksy tytanu i wanadu z trójdonorowym ligandem fenoksy-iminowym: synteza i zastosowanie w reakcjach polimeryzacj

Dr hab. Marzena Białek, prof. UO

 

Rok akademicki 2018/2019
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Kamil Frąszczak

Kompozyty poliolefin z fosforanami cynku i wapnia

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
2. Arkadiusz Gruszka Otrzymywanie wosków polietylenowych Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
3. Natalia Hajdasz

Polimeryzacja i kopolimeryzacja monomerów olefinowych wobec kompleksów metali przejściowyc

Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
4. Patrycja Król

Polimeryzacja z otwarciem pierścienia laktonów katalizowana kompleksami metali z ligandami trój- i czterodonorowymi

Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
5. Szymon Mycer

Tytanowe i wanadowe katalizatory z ligandami oksazolowymi do kopolimeryzacji etylenu z norbornenem

Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak

 

Rok akademicki 2017/2018
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Karolina Konopka

Kopolimeryzacja etylenu z alkenylosilseskwioksanami wobec metalocenowych i postmetalocenowych układów katalitycznych

Dr Katarzyna Dziubek
2. Adrianna Gmerek Kompozyty polietylenowe z funkcjonalizowanym napełniaczem krzemowym, otrzymane metodą polimeryzaji in situ i mieszania w stopie Dr Katarzyna Dziubek
3. Karolina Radziszewska-Cichoń

Kompleksy wanadu(III-V) z ligandami wielodonorowymi jako prekatalizatory w homo- i kopolimeryzacji olefin

Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
4. Agnieszka Datko

Polimeryzacja z otwarciem pierścienia ε-kaprolaktonu z udziałem kompleksów metali z ligandami wielodonorowymi

Dr hab. Marzena Białek, prof. UO

 

Rok akademicki 2016/2017
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Agata Zug (Ko)polimeryzacja etylenu z norbornenem wobec katalizatorów wanadowych z ligandem oksazolinowym Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
2. Małgorzata Szczęsna Wpływ stabilizatora na proces starzenia polipropylenu pod wpływem warunków atmosferycznych Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
3. Monika Kłak Frakcjonowanie kopolimerów etylen/1-okten otrzymanych wobec katalizatorów cyrkonowych i tytanowych metodą p-TREF Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
4. Magdalena Zygmunt Polialkenylosilseskwioksany jako komonomery w kopolimeryzacji z etylenem wobec wanadowych katalizatorów postmetalocenowych Dr Katarzyna Dziubek
5. Agata Mojzyk Homo- i kopolimeryzacja etylenu z udziałem kompleksów metali przejściowych z ligandami trójdonorowymi Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
6. Anna Szlapa Starzenie atmosferyczne stabilizowanego polipropylenu Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

 

Rok akademicki 2015/2016
Lp.  Imię i nazwisko Temat pracy magisterskiej Promotor
 1. Anna Wiatr Silseskwioksanowe kompleksy metali przejściowych dalszych grup układu okresowego oraz glinu jako składniki katalizatorów polimeryzacji olefin Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
 2. Alicja Błachowicz Starzenie atmosferyczne kompozytów polimerowo-skrobiowych z udziałem polikaprolaktonu Prof. dr hab. inż.

Krystyna Czaja

 3. Sabina Heberle Kopolimeryzacja etylenu z wybranymi polialkenylosilseskwioksanami wobec katalizatorów metalocenowych i postmetalocenowych Dr Katarzyna Dziubek
 4. Nikola Wiench Wpływ składu powłok na ich odporność na działanie warunków atmosferycznych Prof. dr hab. inż.

Krystyna Czaja

 5. Dorota Slabik Żywice siloksanowo-silseskwioksanowe jako nanonapełniacze w kompozytach na osnowie polietylenu i polipropylenu Dr Katarzyna Dziubek
 6. Julia Markiewicz Funkcjonalizowane krzemionki zol-żelowe jako napełniacze w kompozytach na osnowie polietylenowej i polipropylenowej Dr Katarzyna Dziubek
Rok akademicki 2014/2015
Lp.  Imię i nazwisko
Temat pracy magisterskiej Promotor
 1. Dominika Wiechoczek Zastosowanie preparatywnego frakcjonowania w analizie jednorodności składu i mas molowych kopolimerów etylenu z 1-oktenem otrzymanych wobec diamino-bis(fenolanowych) kompleksów tytanu i cyrkonu oraz z udziałem wanadocenu Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
 2. Sara Wójcik Ocena postępu starzenia atmosferycznego biokompozytów otrzymanych na bazie polilaktydu i skrobi termoplastycznej Prof. dr hab. inż.Krystyna Czaja
 3. Małgorzata Szulc Kopolimeryzacja etylenu z monoalkenylosilseskwioksanami wobec katalizatorów metalocenowych Dr Katarzyna Dziubek
 4. Anna Najuch Funkcjonalizowane produkty syntezy zol-żelowej jako napełniacze kompozytów poliolefinowych Dr Katarzyna Dziubek
 5. Julia Herud Rozpoznawcze badania (ko)polimeryzacji olefin z udziałem nowych, w tym nośnikowych, katalizatorów zawierających kompleksy z ligandami wielodonorowymi Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
 6. Aleksandra Olszowy Pirydyniowa ciecz jonowa immobilizowana na krzemionce jako nośnik katalizatora wanadocenowego do polimeryzacji etylenu Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
 7. Kinga Orczyk Badania biorozkładu wosków poliolefinowych Prof. dr hab. inż.Krystyna Czaja
 8. Małgorzata Mendel Zastosowanie modyfikowanych glinokrzemianów w kierunku zmniejszenia stopnia palności tworzyw poliolefinowych Prof. dr hab. inż.Krystyna Czaja
 9. Alicja Kopiej Otrzymywanie i właściwości kompozytów polimerowych z udziałem wosków polietylenowych Prof. dr hab. inż.Krystyna Czaja
Rok akademicki 2013/2014
Lp.  Imię i nazwisko
Temat pracy magisterskiej Promotor
 1. Anna Bihun Polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów wanadowych na nośniku krzemionkowym modyfikowanym cieczą jonową Dr Wioletta 
Ochędzan-Siodłak
 2. Marta Żołnowska Kopolimeryzacja  etylenu i 1-oktenu wobec różnych katalizatorów metaloorganicznych Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
 3. Karolina Buchalik Otrzymywanie i właściwości kompozytów poliolefinowych zawierających syntetyczne napełniacze krzemionkowe oraz związki cynku Dr 
Łukasz Korach
 4. Natalia Langrzyk Analiza warstwy powierzchniowej kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych starzeniu atmosferycznemu Prof. dr hab. inż. 
Krystyna Czaja
 5. Renata Ochmańczyk Charakterystyka kompozytów polimerowo-skrobiowych poddanych procesowi starzenia atmosferycznego Prof. dr hab. inż. 
Krystyna Czaja
 6. Anna Adamczyk Kompozyty polietylenowe z udziałem modyfikowanych glinokrzemianów – budowa i właściwości Prof. dr hab. inż. 
Krystyna Czaja
 7. Karolina Tomzik Właściwości i starzenie atmosferyczne termoplastycznych kompozytów polimerowych wytworzonych na bazie wierzby energetycznej Prof. dr hab. inż. 
Krystyna Czaja
 8. Joanna Ułasewicz Wpływ procesu merceryzacji na właściwości termoplastycznych kompozytów polimerowych z odnawialnymi napełniaczami roślinnymi Prof. dr hab. inż. 
Krystyna Czaja
 9. Agnieszka Stepanienko Kompozyty polietylenowe napełniane krzemowymi produktami syntezy zol-żel – otrzymywanie i właściwości Dr 
Łukasz Korach
 10. Marta 
Kępa
Kompostowanie termoplastycznych kompozytów polimerowych zawierających igły drzew iglastych Prof. dr hab. inż.
Krystyna Czaja
Rok akademicki 2012/2013
Lp.  Imię i nazwisko
Temat pracy magisterskiej Promotor
 1. Ewa Ciężczyk Badanie reakcji kondensacji fenolu z lewulinianem etylu w środowisku  chloroglinianowych 1-aralkilo-3-metyloimidazoliowych cieczy jonowych Dr Wioletta
Ochędzan-Siodłak
 2. Katarzyna Dyl Biodegradacja kompozytów na osnowie poliolefinowej z odnawialnym napełniaczem roślinnym Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 3. Żaneta Górna Otrzymywanie i właściwości kompozytów polimerowo-drzewnych Dr Łukasz Korach
 4. Katarzyna Kleinert Biodegradacja kompozytów polimerowo-drzewnych w obecności grzybów strzępkowych Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 5. Arkadiusz Niemczyk Kompozyty polietylenowe napełniane związkami krzemu, glinu oraz cynku – otrzymywanie i właściwości Dr Łukasz Korach
 6. Małgorzata Odelga Otrzymywanie i badanie właściwości kompozytów polimerowo-celulozowych Dr Marek Sudoł
 7. Sabina Pasoń Badania procesu starzenia atmosferycznego kompozytów polimerowych napełnionych wybranym surowcem odnawialnym Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 8. Ewelina Izydorczyk Ocena wpływu poligliceroli na właściwości kompozytów poliolefinowych z wodorotlenkiem glinu lub magnezu Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 9. Anna Piechota Synteza nośnikowych katalizatorów zawierających kompleksy tytanu i wanadu z ligandami typu [O,N,N,O]2- i ich zastosowanie w (ko)polimeryzacji olefin Dr hab. Marzena Białek
 10. Monika Pochwała Synteza salanowych kompleksów Ti, V i Zr i (ko)polimeryzacja olefin z ich udziałem Dr hab. Marzena Białek
Rok akademicki 2011/2012
Lp.  Imię i nazwisko
Temat pracy magisterskiej Promotor
 1. Sylwia Celeda Ocena właściwości fungistatycznych napełniaczy drzewnych stosowanych w kompozytach polimerowych Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 2. Aleksandra Czerner Porównanie metod oznaczania liczby hydroksylowej dla serii poligliceroli Dr Renata Kulesza (ICSO)
 3. Bogdan Ćwikliński Ocena funkcjonalizowanych wosków polietylenowych jako kompatybilizatora w procesie otrzymywania kompozytów polimerowo-drzewnych Dr Łukasz Korach
 4. Katarzyna Freier Synteza i badanie właściwości powierzchniowych kationowych surfaktantów gemini z łącznikiem poli(etoksylenowym) Dr Edyta Kuliszewska (ICSO)
 5. Natalia Furmaga Ocena postępu starzenia atmosferycznego kompozytów poliolefinowo-drzewnych o różnym składzie Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 6. Magdalena Gruszka Opracowanie metodyki syntezy ,,nośnikowanej” cieczy jonowej do polimeryzacji etylenu Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
 7. Joanna Idczak Uwodornienie wybranych związków aromatycznych stosowanych jako plastyfikatory polimerów i żywic. Badania metodą GC/MS Dr Euzebiusz Dziewiński (ICSO)
 8. Aleksandra Jureczko Analiza spektralna FTIR procesów utleniania PE-UHMW zachodzących pod wpływem napromieniowania elektronowego i odkształceń plastycznych Dr Marek Sudoł
 9. Weronika Krybus Badania wpływu reakcji inicjowanych nadtlenkiem i prowadzonych w warunkach dynamicznych na strukturę i właściwości reologiczne wybranych polimerów i kopolimerów etylenu Dr Stanisław Kudła (ICSO)
 10. Anna Leksza Polimeryzacja etylenu i jego kopolimeryzacja z 1-oktenem wobec postmetalocenowych katalizatorów wanadowych Dr hab. Marzena Białek
 11. Artur Majewski Synteza i badanie właściwości surfaktantów gemini z sulfonową grupą jonową Dr Zofia Hordyjewicz- Baran (ICSO)
 12. Michał Mirowski Wstępne badania otrzymywania kompozytów poliolefinowych z udziałem funkcjonalizowanych silseskwioksanów Dr Łukasz Korach
 13. Monika Monkos Synteza polieterowego makroinicjatora polimeryzacji oksazolin i polimeryzacja fenylooksazoliny inicjowana przez otrzymany makroinicjator Prof. dr hab. Andrzej Dworak
 14. Sławomir Stolarski Badanie procesu biodegradacji wybranych produktów przemysłowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej z detekcją mas Dr Ewa Nowakowska-Bogdan (ICSO)
 15. Aneta Piotrowska Synteza salanowych kompleksów metali przejściowych i wstępne badania ich właściwości katalitycznych w polimeryzacji etylenu Dr hab. Marzena Białek
 16. Katarzyna Skotniczny Rozpoznawcze badania nad zastosowaniem silseskwioksanów w polimeryzacji olefin Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 17. Arkadiusz Śpiewok Porównawcze badania oceny podatności na biodegradację wybranych środków powierzchniowo-czynnych Dr Iwona Szwach (ICSO)
Rok akademicki 2010/2011
Lp.  Imię i nazwisko
Temat pracy magisterskiej Promotor
 1. Sabina Świerzy Oligomeryzacja etylenu wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy metali dalszych i bliższych grup układu okresowego. Analiza literaturowa Dr Marzena Białek
 2. Manuela Badura Kopolimer blokowy poli(glikol etylenowy)-polifenylooksazolina Prof. dr hab. Andrzej Dworak
 3. Ilona Dziuba Monoalkilopirydyniowe ciecze jonowe w dwufazowej polimeryzacji etylenu Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
 4. Elwira Bisz Polimeryzacja 1-oktenu wobec kompleksów metali przejściowych z ligandami typu [ONNO]2- oraz [NO]- Dr Marzena Białek
 5. Anna Wala Wpływ budowy chemicznej wybranych olejów smarowych na ich biodegradowalność Dr Iwona Szwach (ICSO)
 6. Magdalena Badura Opracowanie metody ilościowego oznaczania wybranych produktów ubocznych reakcji syntezy bisfenolu-A z wykorzystaniem układu GC/MS-QQQ Dr Ewa Nowakowska-Bogdan (ICSO)
 7. Dariusz Szablicki Starzenie termooksydacyjne kompozytów polietylenowych z wodorotlenkiem magnezu Dr Anna Wojtala (ICSO)
 8. Joanna Barton Ocena właściwości grzybobójczych kompozytów polimerowych z trwale wbudowanym nanosrebrem i nanomiedzią Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 9. Kinga Karolczuk Wstępne badania procesu szczepienia wosków polietylenowych Dr Łukasz Korach
 10. Marcelina Bochenek Hydrofobowa modyfikacja poli(alkoholu winylowego) o małej masie molowej Prof. dr hab. Andrzej Dworak
Rok akademicki 2009/2010
Lp.  Imię i nazwisko
Temat pracy magisterskiej Promotor
 1. Sandra Dziedzic-Hajduk Kopolimeryzacja etylenu z monomerami polarnymi Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 2. Krystian Galbas Degradacja polimerów glicydolu Prof. dr hab. Andrzej Dworak
 3. Alicja Gola Zmodyfikowana ATRP w syntezie polimerów rozgałęzionych Prof. dr hab. Andrzej Dworak
 4. Ewa Guga Immobilizacja polimerów termowrażliwych na powierzchni krzemionkowej Prof. dr hab. Andrzej Dworak
 5. Ewa Kasowska Starzenie i biodegradacja modyfikowanego polietylenu Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 6. Konrad Kostański Badania FTIR interakcji nadtlenku dikumylu z diarylosiarczkowym stabilizatorem Lowinox TBM6 w matrycy polietylenowej przed i po jej usieciowaniu Dr Marek Sudoł
 7. Justyna Miczka Opracowanie składu kompozycji polimerowo-drzewnej o dużym udziale napełniacza oraz dobrych właściwościach przetwórczych i użytkowych Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
 8. Wioleta Rudnicka Synteza funkcjonalizowanej cieczy jonowej – tertrachloroglinianu 1-(2-fenyloetylo)-3-metyloimidazoliowego oraz jej wykorzystanie w dwufazowej polimeryzacji etylenu Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
 9. Justyna Wiatr Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy metali przejściowych  z ligandami salenowymi Dr Marzena Białek
 10. Emilia Zaręba Badania FTIR interakcji nadtlenku dikumylu z dialkilosiarczkowym stabilizatorem Irganox 1035 w matrycy polietylenowej przed i po jej usieciowani Dr Marek Sudoł
 11. Julia Garbas Synteza i właściwości fizykochemiczne podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych jako  surfaktantów gemini Dr Edyta Kuliszewska (ICSO)
 12. Michał Konieczko Wpływ wybranych fosforoorganicznych środków obniżających palność na stabilność termiczną i procesy degradacji tworzyw poliwęglanowych Dr inż. Kamil Kulesza (ICSO)
 13. Krzysztof Lis Badania procesów modyfikacji poliolefin metodą wytłaczania Dr Stanisław Kudła (ICSO)
 14. Aleksandra Tasarska Identyfikacja metodą GC/MS produktów uwodornienia wybranych ftalanów dialkilowych Dr Euzebiusz Dziwiński (ICSO)
 15. Tomasz Tabaczniuk Badania biodegradacji bisfenolu A z wykorzystaniem metody HPLC Dr inż. Renata Kulesza (ICSO)