Polimerowe materiały kompozytowe (7-D4-W-05)

Kierunek CHEMIA

Punkty kredytowe: 1

Wykład

15 godzin
Warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Prowadzący: dr Katarzyna Dziubek

 

Tematyka poruszana w ramach kursu obejmuje podstawowe informacje dotyczące różnych materiałów kompozytowych, ich klasyfikacji ze względu na zastosowanie, skład, typ osnowy oraz rodzaj wykorzystanego napełniacza. W części szczegółowej dotyczącej polimerowych materiałów kompozytowych omawiane są najpopularniejsze rodzaje polimerowych osnów termoplastycznych oraz termoutwardzalnych, rodzaje stosowanych napełniaczy, prezentowane są funkcje podstawowych komponentów wchodzących w skład kompozytu oraz wybrane metody otrzymywania kompozytów. Poruszany zostaje problem kompatybilności faz oraz dyspersji napełniacza w osnowie, determinujące właściwości materiałów kompozytowych. Przedstawiane są metody charakterystyki poszczególnych grup polimerowych materiałów kompozytowych z uwzględnieniem właściwości użytkowych. Omawiane są kompozyty typu WPC (polimerowo-drzewne) wraz z charakterystyką stosowanych w nich napełniaczy pochodzenia naturalnego, w tym zagadnienia dotyczące odporności WPC na procesy starzenia. Omawiane są nanokompozyty i stosowane w nich nanonapełniacze (naturalne, syntetyczne). Charakteryzowane są główne kierunki zastosowania polimerowych materiałów kompozytowych.

 

Literatura:

 

  1. “Wiley Encyclopedia of Composites”. Vol. 1-5, eds. Luigi Nicolais, Assunta Borzacchielo, Wiley 2012.
  2. “Polymers, composites and nanocomposites : synthesis, properties and applications”, Stefan Kubica, Oleg V. Stoyanov, Gennady E. Zaikov; Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Torun 2012.
  3. Królikowski; „Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  4. Kurzydłowski, M. Lewandowska; „Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  5. Jurkowski, B. Jurkowska; „Sporzadzanie kompozycji polimerowych. Elementy teorii i praktyki”, WNT, Warszawa 1995.
  6. Broniewski, J. Kapko, W. Płaczek, J. Thomalla; „Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2000.