Oferta badań we współpracy i na potrzeby jednostek pozauczelnianych w zakresie tematyki badawczej zespołu:

  1. Chemia i technologia poliolefin obejmująca syntezę i badanie właściwości katalitycznych metaloorganicznych układów w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin i związków cyklicznych; badania kinetyki i mechanizmu koordynacyjnej polimeryzacji takich monomerów; charakterystyka właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych otrzymanych polimerów.
  2. Synteza i badania kompleksów metali przejściowych z różnymi ligandami organicznymi w reakcjach sprzęgania krzyżowego a także jako prekursorów metaloorganicznych katalizatorów do aktywowania małych cząstek, głównie alkenów i związków cyklicznych.
  3. Charakterystyka jednorodności składu i masy molowej (ko)polimerów olefin z wykorzystaniem preparatywnych i analitycznych metod frakcjonowania.
  4. Studia z zakresu nowoczesnych materiałów polimerowych obejmujące wytwarzanie i charakterystykę kompozytów na osnowie polimerowej z różnymi napełniaczami nieorganicznymi lub surowcami roślinnymi.
  5. Badania nad ograniczeniem podatności na palenie materiałów polimerowych.
  6. Charakterystyka struktury, składu, morfologii, właściwości fizykochemicznych, użytkowych i przetwórczych materiałów polimerowych, głównie otrzymyanych na bazie poliolefin.
  7. Badania właściwości termicznych różnych materiałów, głównie polimerów, obejmujące określenie temperatury (topnienie, krystalizacja, przejścia polimorficzne, proces zeszklenia) i wartości energetycznych (entalpie) przemian fazowych, ocenę stabilności termicznej i termooksydacyjnej w warunkach dynamicznych (OIT – czas indukcji utlenienia, OOT – temperatura początku utlenienia), czystości związków.
  8. Badania stabilności i degradacji materiałów, głównie materiałów polimerowych, w tym prace z zakresu ich termo- i fotooksydacyjnej degradacji oraz starzenia pod wpływem czynników atmosferycznych (starzenie atmosferyczne w warunkach naturalnych i w przyspieszonych testach labolatoryjnych także zgodnie z odpowiednimi normami).