Oferta badań we współpracy i na potrzeby jednostek pozauczelnianych w zakresie tematyki badawczej zespołu, tj.:

 • opracowanie i synteza nowych katalizatorów do polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin,
 • badania procesów niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin,
 • badania procesów modyfikacji tworzyw sztucznych, głównie poliolefin (mikrowytłaczarka dwuślimakowa i mikrowtryskarka laboratoryjna, wytłaczarka jednoślimakowa z głowicą otworową do otrzymywania granulatów oraz szczelinową do otrzymywania folii),
 • badania procesów starzenia atmosferycznego materiałów:
  • w warunkach naturalnych (stacja poligonowa z zestawem czujników do pomiaru parametrów klimatycznych),
  • w warunkach przyspieszonych, laboratoryjnych (badania odporności na światło – Xenotest Alpha HE – lampa ksenonowa chłodzona powietrzem, Wezerometr Ci4000 – lampa ksenonowa chłodzona wodą),
 • charakterystyka molekularna polimerów – ciężar cząsteczkowy i jego rozkład (wysokotemperaturowy chromatograf żelowy HT GPC z potrójna detekcją),
 • charakterystyka strukturalna polimerów (FTIR, NMR, TREF – frakcjonowanie preparatywne),
 • badanie właściwości reologicznych tworzyw (plastometr),
 • charakterystyka właściwości fizyko-mechanicznych:
  • właściwości termiczne (DSC w tym niskotemperaturowe, TG),
  • oznaczanie udarności (odporności na uderzenie) próbek z karbem lub bez karbu metodami Charpy’ego w zakresie obciążeń 0,5-50 J oraz Izoda w zakresie obciążeń 2,75-22 J, zrywanie udarowe do 25 J
  • właściwości mechaniczne (maszyna wytrzymałościowa),
  • twardość wg. Shore’a,
  • gęstość nasypowa i rozkład granulometryczny,
  • skaningowy mikroskop elektronowy SEM z przystawką EDS.