Mgr Julia Fryga

 

Kontakt:

pok. 413 WCh
tel. 0 77 452 7145
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: jherud@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 (promotor: dr hab. Marzena Białek, Prof. UO).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 07.09-27.11.2015 – Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
 • 2015 – 2019 – doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego (opiekun naukowy: dr hab. Marzena Białek, Prof. UO).

 

Staże naukowe:

 

 • 01.02 – 30.05.2014  B+K Polska GmbH sp. k. – badanie właściwości fizykochemicznych materiałów polimerowych.
 • 01.09 – 30.09.2015  Momentive Performance Materials GmbH, Europas Chemiepark Leverkusen – badanie reakcji kopolimeryzacji funkcjonalizowanych siloksanów

 

Działalność naukowa:

 

Synteza oraz charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów postmetalocenowych, zawierających kompleksy metali przejściowych (głównie z metalami bliższych grup układu okresowego) oraz sprawdzenie ich właściwości katalitycznych w (ko)polimeryzacji olefin. Modyfikacja właściwości poliolefin na drodze kopolimeryzacji etylenu z różnego typu komonomerami winylowymi oraz charakterystyka ich składu i właściwości.

 

 

Wykaz dorobku

 

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. J. Fryga, M. Białek: Effect of AlR3 (R = Me, Et, iBu) addition on the composition and microstructure of ethylene/1-olefin copolymers made with postmetallocene complexes of group 4 elements. Polym. J. 2019, 51, 19-29. DOI: 10.1038/s41428-018-0117-8.
 2. M. Białek, J. Fryga: Effective copolymerization of ethylene with α,ω-alkenols andhomopolymerization of α,ω-alkenols catalyzed by aminophenolate zirconium complex, React. and Funct. Polym. 2019, 137, 11-20. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2019.01.003.
 3. M. Białek, J. Fryga, G. Spaleniak, M. Żołnowska: Synthesis and Olefin Homo- and Copolymerization Behaviour of New Vanadium Complexes Bearing [OSSO]-Type Ligands. Reac. Kinet. Mech. Cat. 2017, 122, 259–273. DOI: 10.1007/s11144-017-1225-8.
 4. J. Fryga, M. Białek, G.Spaleniak: Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie związanych z nośnikiem krzemionkowym oraz ich właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji etylenu. Chem. Environ. Biotechnol. 2017, 20, 35-41. DOI: 10.16926/cebj.2017.20.06.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. M. Białek, J. Fryga: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu z alkoholami nienasyconymi. Zgł. nr P.422857 z 15.09.2017.

 

 

Udział w konferencjach:

 

 1. M. Białek, J. Fryga: Homo- i Kopolimeryzacja monomerów winylowych z udziałem katalizatorów postmetalocenowych. 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 17-21.09.2018, wykład sekcyjny, książka abstraktów str. S04-5. ISBN 978-83-60988-27-5
 2. M. Białek, J. Fryga, Spaleniak G.: Polimeryzacja ε-kaprolaktonu katalizowana kompleksami metali przejściowych z ligandami [ONO]. 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 17-21.09.2018, poster, książka abstraktów str. S04-38. ISBN 978-83-60988-27-5
 3. J. Fryga: Synteza i charakterystyka kopolimerów etylenu o różnym składzie chemicznym wobec kompleksów metali przejściowych z ligandami wielodonorowymi typu [ONNO]. XX międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice 17.05.2018, komunikat ustny, książka abstraktów, str. 16. ISBN 978-83-7880-540-3.
 4. J. Fryga, M. Białek: Copolymerization of ethylene with polar and non polar comonomers catalyzed by group 4 metal complexes. International Conference on Catalysis and Surface Chemistry & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków 18-23.03.2018, komunikat ustny, book of abstracts, p. 171, ISBN 978-83-60514-28-3.
 5. J. Fryga, M. Białek: Kopolimeryzacja etylenu z monomerami winylowymi wobec katalizatorów zawierających diamino-bis(fenolanowe) kompleksy metali przejściowych.
  XI Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, Wrocław 9-10.12.2017, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 6. J. Fryga, M. Białek: Kopolimeryzacja etylenu z monomerami polarnymi wobec katalizatorów post-metalocenowych. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, S04K09.
 7. J. Fryga, M. Białek, G. Spaleniak: Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie związanych z nośnikiem oraz ich właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji etylenu. XIX międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice 18.05.2017, komunikat ustny, książka abstraktów, str. 15.
 8. M. Białek, A. Franczyk, J. Fryga, A. Wiatr, N. Hajdasz, K. Czaja, B. Marciniec: Silseskwioksanowe kompleksy tytanu i wanadu zawierające atomy fluoru jako katalizatory homopolimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu. XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków 15-17.03. 2017, poster 49, książka abstraktów, str. 164, ISBN 978-83-60514-26-9.
 9. J. Fryga, M. Białek: Wpływ CTA na mikrostrukturę kopolimerów etylenu z wyższymi α-olefinami zsyntezowanych z udziałem kompleksów cyrkonu i tytanu z ligandami wielodonorowymi. XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków 15-17.03. 2017, komunikat ustny, książka abstraktów, str. 9, ISBN 978-83-60514-26-9.
 10. J. Fryga: Otrzymywanie kopolimerów etylenu z 1-olefinami o różnej mikrostrukturze i właściwościach z zastosowaniem nowych technik polimeryzacji koordynacyjnej. IX Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 3-4.12.2016, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 11. J. Herud, M. Białek, G. Spaleniak, M. Żołnowska: Vanadium and titanium complexes bearing [OSSO]-type bis(phenolate) ligands: synthesis and catalytic properties in ethylene and 1-octene (co)polymerization. POLYMAT 2016-Silesian Meetings On Polymer Materials, Zabrze 27.06-28-06.2016, poster 57, Book of abstracts, p. 50, ISBN 978-83-926523-8-0.
 12. M. Białek, J. Herud, E. Bisz: Study of the compositional heterogeneity of ethylene/1-octene copolymers produced by vanadium complexes of diamine-bis(phenolate) ligands. POLYMAT 2016-Silesian Meetings On Polymer Materials, Zabrze 27.06-28-06.2016, poster 58, Book of abstracts, p. 50, ISBN 978-83-926523-8-0.
 13. J. Herud, M. Białek: Effect of chain transfer agent (CTA) on microstructure of  ethylene/1-octene copolymers. POLYMAT 2016-Silesian Meetings On Polymer Materials, Zabrze 27.06-28-06.2016, poster 56, Book of abstracts, p. 49, ISBN 978-83-926523-8-0.
 14. J. Herud, M. Białek: Sterowanie mikrostrukturą kopolimerów etylenu z α-olefinami na drodze polimeryzacji koordynacyjnej. XV Seminarium Doktorantów ,,Na pograniczu chemii i biologii”, Karpacz 21 – 24.05.2017, komunikat ustny.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 26-29.05.2017.
 • Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z Opola, 25.11.2016.
 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 10-13.06.2016.