Mgr Beata Sacher-Majewska

Kontakt:

pok. 411 WCh
tel. 77 452 7148
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: beata.sacher@uni.opole.pl

 

Numer ORCID: 0000-0002-3545-5369

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Instytut Chemii, 1989,
 • studia podyplomowe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, 1996.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1988 – nadal – Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii – starszy specjalista

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • kierownik Pracowni Analizy Termicznej,
 • członek Rady Wydziału 2008-2012 oraz 2012 – 2016.

 

Działalność naukowa:

 

 • Charakterystyka przemian fazowych substancji chemicznych w zakresie temperatur od -150oC do 1100oC,
 • Analiza termiczna polimerów i materiałów polimerowych (różnicowa kalorymetria skaningowa DSC, analiza termograwimetryczna TGA ) w zakresie temperatur od -150oC do 1100oC,
 • Badania odporności materiałów na degradację termiczną w warunkach tlenowych i beztlenowych wraz z charakterystyką produktów termicznego rozkładu (TG-MS),
 • Badania rozkładu składu kopolimerów metodami stopniowej krystalizacji.

 

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: Thermal behaviour of ethylene copolymers with di- and tri-alkenylsilsesquioxane comonomers synthesized by post-metallocene catalysts, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2020, DOI: 10.1007/s10973-020-09491-4.
 2. P. Groch, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: Thermal stability of ethylene copolymers with multi-alkenylsilsesquioxane comonomers synthesized by organometallic catalyst – Effect of copolymer structure, Polymer Degradation and Stability 2020, 172, 109075, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2020.109075.
 3. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Grzymek: Investigation of thermal stability of ethylene copolymers with POSS – Study under static and dynamic conditions, Polymer Degradation and Stability 2018, 156, 218-227, DOI:  10.1016/j.polymdegradstab.2018.09.010.
 4. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, J. Czech-Polak, R. Oliwa, J. Lenża, M. Szołyga: Thermal Stability and Flame Retardancy of Polypropylene Composites Containing Siloxane-Silsesquioxane Resins. Polymers 2018, 10, 1019, https://doi.org/10.3390/polym10091019.
 5. A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Czaja, B. Sacher-Majewska; “On thermal behaviour of DMC catalysts for ring opening polymerization of epoxides”, Thermochim. Acta, 630, 78-89 (2016).
 6. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Dutkiewicz, B. Marciniec; “Study of thermal properties polyethylene and polypropylene nanocomposites with long alkyl chain-substituted POSS filler”, J. Therm. Anal. Calorim., 125, 3, 1287-1299 (2016).
 7. J. Barton, A. Niemczyk, K. Czaja, Ł. Korach, B. Sacher-Majewska; “Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań”, Chemik, 68, 4, 280-287 (2014).
 8. A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Jablońska, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska; “The molecular nature of the DMC catalysts activity. An experimental research”,  International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj 09-12.04.2014, publikacja pokonferencyjna w materiałach konferencyjnych s. 032 – 035.
 9. W. Ochędzan–Siodłak, B. Sacher-Majewska; “Biphasic ethylene polymerisation using ionic liquid over a titanocene catalyst activated by an alkyl aluminium compound”, Eur. Polym. J., 43, 3688-3694, (2007).
 10. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska; “Studies of structural composition distribution heterogeneity in ethylene/1-hexene copolymers using thermal fractionation technique (SSA). Effect of catalyst structure”, Thermochim. Acta, 429, 149-154 (2005).
 11. M. Białek; K. Czaja, B. Sacher-Majewska; “The heterogeneity of ethylene/1-olefin copolymers. The effect of catalyst composition”, e-polymers; http://www.e-polymers.org/paris/data/L2492.pdf (2004).
 12. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska; “Studies of ethylene/1-hexene copolymerization over zirconocene catalyst supported on MAO modified MgCl2(thf)2. The effect of copolymerization conditions on the intermolecular heterogeneity distribution of copolymers”, Polimery, 48, 9, 645-648 (2003).
 13. K. Czaja, B. Sacher, M. Białek; “Studies of intermolecular heterogeneity distribution in ethylene/1-hexene copolymers using DSC method”, J. Thermal. Anal., 67, 547-554 (2002).
 14. B. Sacher-Majewska, K. Czaja, Z. Hordyjewicz; “Wykorzystanie frakcjonowanej krystalizacji metodą DSC do badań rozkładu składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem w zależności od udziału komonomeru”; rozdział w recenzowanych Materiałach Seminaryjnych VIII Krajowego Seminarium im. S. Bretsznajdera ISBN 83-910119-2-5, Wyd. Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku, s. 167-171 (2002).

 

Patenty:

 

 1. K. Czaja, Ł. Korach, M. Sudoł, M. Wasielewski, B. Sacher: Sposób modyfikacji termoplastycznego tworzywa”, Patent nr 191 205, data zgł. 13.09.1999, data udzielenia: 2005.
 2. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: Sposób wytwarzania katalizatorów nośnikowych do syntezy liniowego, wielkocząsteczkowego polietylenu”, Patent nr 208 886, data zgł. 14.07.2006, data udzielenia: 2011.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. B. Sacher-Majewska, P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Thermal behaviour of ethylene copolymers with multi-alkenylsilsesquioxanes obtained by different organometallic catalytic systems. 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane 02-06.09.2018, poster S04-P10, Księga abstraktów, str. 112.
 2. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Szołyga, J. Lenża: Stabilność termiczna kompozytów polipropylenowych zawierających żywice siloksanowo-silseskwioksanowe. 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 17-21.09.2018, komunikat sekcyjny S04KS25, Materiały zjazdowe, str. S04-15, ISBN 978-83-60988-27-5.
 3. A. Niemczyk, A. Gruszka, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Szołyga, M. Dutkiewicz: Badania właściwości termicznych kompozytów poliolefina/żywica siloksanowo-silseskwioksanowa. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, komunikat ustny, Book of abstracts, p. 349, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 4. B. Sacher-Majewska, A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: „Study of thermal properties of polyolefin/POSS nanocomposites”, 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12, Zakopane, September 06-10, 2015, Book of Abstracts p. 401 – poster.
 5. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, B. Sacher-Majewska, D. Sobków; Properties and evaluation of structural changes of thermoplastic polymer composites with renewable plant materials after accelerated weathering tests; ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures, Lizbona, 15.06 -18.06.2015r. (komunikat ustny)
 6. A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Jablońska, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska: “The molecular nature of the DMC catalysts activity. An experimental research”, International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj, April  09-12, 2014, Book of Abstracts p. 032 – poster.
 7. B. Sacher-Majewska, M. Białek: “Charakterystyka rozkładu składu kopolimerów etylenu i 1-oktenu metodą SSA – wpływ warunków prowadzenia analizy”, I Seminarium Analizy Termicznej SeAT’2014, Zakopane, 06-09 kwiecień 2014, książka abstraktów  str. 43 – poster.
 8. A. Chruściel, K. Jabłońska, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska: „Badania strukturalnych uwarunkowań właściwości katalizatorów dimetalocyjankowych”, IX Targi Wiedzy Technologicznej PITRO, Opole, 24-25 październik 2013 – komunikat ustny.
 9. E. Dynowska, A. Chruściel, K. Lawniczak-Jabłońska, I.N. Demchenko, J. Janik, B. Sacher-Majewska: „Phase transitions in double metal cyanide catalysts”, X Krajowe Seminarium Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, Stalowa Wola, 9-10 września 2013, KSUPS2013: Abstracts/Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 12, No. 1-2 (2013) str. 40 – poster.
 10. E. Dynowska, A. Chruściel, K. Jabłońska, I. Demchenko, J. Janik, B. Sacher-Majewska: „Badania strukturalne i chemiczne katalizatorów dimetalocyjankowych”, 55 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 27-29 czerwca 2013, książka abstraktów str. 139. – poster.
 11. A. Chruściel, E. Dynowska, K. Jabłońska, A. Reszka, I. Demchenko, Z. Flisak, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska: „Badania strukturalnych uwarunkowań właściwości katalizatorów dimetalocyjnakowych”, 55 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 27-29 czerwca 2013, książka abstraktów str. 32 – komunikat ustny.
 12. B. Sacher-Majewska, M. Białek: “Effect of metal type and ligand structure in postmetallocene catalysts on chemical composition distribution heterogeneity in ethylene/1-octene copolymers”, 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA11, Zakopane, September 09-13, 2012, Book of Abstracts p. 135 – poster.
 13. K. Czaja, B. Sacher-Majewska, B. Mazoń, M. Białek: „Metody frakcjonowania poliolefin dla charakterystyki ich właściwości strukturalnych i molekularnych”, V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006, Sekcja IV Materiały Polimerowe – poster.
 14. M. Białek, K. Czaja, Z. Hordyjewicz, B. Sacher-Majewska: “Characterization of ethylene/1-hexene copolymers by TREF and SSA Methods”, International Olefin Polymerization Conference, MOSPOL 2004, „Catalytic Olefin Polymerization” Moscow-Russia – June 22-25, 2004, Book of abstracts p. 122 – poster.
 15. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: “The heterogeneity of ethylene/1-olefin copolymers. The effect of catalyst composition”, IUPAC World Polymer Congress 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, July 4-9, 2004 Paris-France, materiały konferencyjne – komunikat ustny.
 16. B. Sacher-Majewska, M. Białek, M. Sudoł, K. Czaja: „Rozkład składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem otrzymanych wobec katalizatorów metalocenowych. Wpływ stężenia komonomeru”, IV Szkoła Analizy Termicznej SAT`04, Zakopane, 13-16 kwietnia 2004, Materiały konferencyjne s. 211 – poster.
 17. Z. Hordyjewicz, M. Białek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja: “Studies of the chemical composition distribution in ethylene/1-hexene copolymers”, V International Polymer Seminar, Gliwice, July 3, 2003, Materiały konferencyjne s. 10 – poster.
 18. B. Sacher-Majewska, K. Czaja, Z. Hordyjewicz: „Wykorzystanie frakcjonowanej krystalizacji metodą DSC do badań rozkładu składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem w zależności od udziału komonomeru”, VIII Krajowe Seminarium im. St. Bretsznajdera, Płock, 19-20 września 2002, Materiały seminaryjne s. 167 – komunikat ustny.
 19. B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Białek: „Zastosowanie metody DSC do oznaczania rozkładu składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem otrzymanych wobec katalizatora metalocenowego na nośniku magnezowym”, III Szkoła Analizy Termicznej SAT`02, Zakopane, 10-12 kwietnia 2002, Materiały konferencyjne s. 246 – poster.
 20. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher: “The effect of catalyst on intermolecular heterogeneity distribution in ethylene/1-hexene copolymers”, XIII Symposium on Contemporary Chemical Physics, Tuapse (Rosja) September 25 – October 6, 2001, Abstracts p. 119 – poster (nagroda za prezentację).
 21. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher: „Synteza i charakterystyka kopolimerów etylenu z 1-heksenem otrzymanych wobec metalocenowego katalizatora na nośniku magnezowym”, Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem, Łódź, 11-15 września 2000, Materiały zjazdowe s. 151 – komunikat ustny.
 22. B. Sacher, M. Białek, K. Czaja: “Studies of intermolecular heterogeneity distribution in ethylene/1-hexene copolymers using DSC method”, CCTA 8, 8th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of PTKAT, Zakopane, September 3-8, 2000, Book of Abstracts p. 139-140 – poster.
 23. K. Czaja, M. Sudoł, B. Sacher, M. Wasielewski: “Thermal Degradation of Modified Polyethylene Blends”, 7th International Seminar on “Organometallic catalysts for vinyl compound polymerization”, Opole-Turawa`99, September 12-17, 1999, Abstracts p. 80 – poster.
 24. K. Czaja, M. Sudoł, B. Sacher: “Thermooxidative degradation of modified polyethylene in the solid state”, 7th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials, Szczecin (Poland), September 20-24, 1998, Book of Summaries p. 166 – poster.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Grant NCN, konkurs OPUS 4, umowa nr UMO-2012/07/B/ST5/03042: “Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych”.
 2. Projekt INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12 “Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu (K-DMC)”.
 3. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 “Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”.
 4. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00 “Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego w latach: 1998, 1999, 2002 oraz 2007.
 • Nagroda Prezydenta RP – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2009.