Mgr Beata Mazoń

Kontakt:

pok. 109 WCh
tel. 77 452 7110
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: beata.mazon@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Chemii, 1991.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1991 – nadal – Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii – specjalista

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • kierownik Pracowni Chromatografii Żelowej,
 • członek Rady Wydziału 2005-2008.
 • członek Rektorskiej Komisji Świadczeń Socjalnych 2016-2020 (Podkomisja ds. Mieszkaniowych)

 

Działalność naukowa:

 

 • Charakterystyka molekularna polimerów, głównie poliolefin – ciężar cząsteczkowy i jego rozkład.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. W. Ochędzan-Siodłak, B. Mazoń; „ Effect of sample preparation on gel permeation chromatography results of determination of molecular weight of polyethylene obtained with using of zirconocene catalyst activated by methyaluminoxane”; Polimery, 48, 829 (2003).

 

Patenty:

 

 1. K. Czaja, M. Białek, B. Mazoń: „ Sposób wytwarzania katalizatorów do syntezy rozgałęzionego polietylenu i oligomerów etylenu”, PL 208 887 B1, data zgłoszenia 14.07.2006; decyzja o udzieleniu patentu z dnia 18.01.2011.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. K. Czaja, B. Sacher-Majewska, B. Mazoń, M. Białek: „Metody frakcjonowania poliolefin dla charakterystyki ich właściwości strukturalnych i molekularnych”, V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006, Sekcja IV Materiały Polimerowe – poster.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 “Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”.
 2. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00 “Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”.
 3. Grant zwykły: nr 7 T09B 083 21, UO, termin realizacji 2001-2004, wykonawca. K.Czaja, M. Białek, Ł. Korach, M. Sudoł, B. Mazoń, B. Sacher-Majewska. „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”.
 4. Grant zwykły: nr 3 T09A 168 29, UO, termin realizacji 2005-2008, wykonawca. K. Czaja, M. Białek, W. Bukowski, M. Sudoł, B. Sacher-Majewska, B. Mazoń. „Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin”.
 5. Grant zwykły: nr 3 T09B 003 29, UO, termin realizacji 2005-2008, wykonawca. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska, M. Sudoł, B. Mazoń, M. Rajfur. „ Kompleksowe katalizatory metaloorganiczne z udziałem cieczy jonowych do polimeryzacji etylenu”.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego w latach: 2004.