Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja – Wykaz dorobku

Rozprawy i monografie naukowe, rozdziały w monografiach:

 

 1. K. Czaja, M. Sudoł, D. Sobków: Odporność materiałów na starzenie atmosferyczne” [w] „Biokompozyty z surowców odnawialnych, S. Kuciel i H. Rydarowski (red), Politechnika Krakowska, (2012), ISBN 978-83-7242-639-0, s.273-298
 2. K. Czaja, P. Kubisa; Nowe metody polimeryzacji, rozdział w Misja nauk chemicznych pod redakcją B. Marcińca, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2011, ISBN 978-83-934106-0-6, s. 197-212.
 3. K. Czaja; Poliolefiny, WNT, Warszawa, 2005, s. 220, rys. 246, tab. 44, ISBN 83-204-3088-7.
 4. K. Czaja: “Rola mikro- i makroligandów w tytanowym katalizatorze polimeryzacji etylenu” Studia i monografie nr 194, Wyd. WSP Opole, 1992.
 5. K. Czaja: “Kopolimeryzacja etylenu z solami kwasu akrylowego wobec katalizatorów metaloorganicznych”, praca doktorska obroniona na Politechnice Warszawskiej (1977).

 

Inne monografie:

 

 1. K. Czaja; Rozwój Uniwersytetu Opolskiego i jego stan po 18 latach funkcjonowania [w] Droga do powołania Uniwersytetu Opolskiego i stan jego dojrzałości po 18 latach, (red. M. Nowakowska), s. 139-203, Redakcja Wyd. Wydz. Teol. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ISBN 978-83-63950-00-2.
 2. K. Czaja; Scenariusz rozwoju zasobów naturalnych i nowych materiałów w przemyśle chemicznym [w] Województwo Opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Kluczowe obszary badawcze i opisy scenariuszowe. Rozdz. 4. s.124-144. Wyd. Instytutu Śląskiego, (red. K. Malik), Opole 2008, ISBN 978-83-7511-086-9

 

Skrypty i podręczniki:

 

 1. K. Czaja, Z. Florjańczyk, W. Królikowski, P. Kubisa, G. Rokicki: rozdział “Metody syntezy polimerów” w książce (podręcznik akademicki) “Chemia polimerów. Tom I. Makrocząsteczki i metody ich otrzymywania” II Wyd. poprawione i uzupełnione. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 2. K. Czaja, Z. Florjańczyk, W. Królikowski, P. Kubisa, G. Rokicki: rozdział “Metody syntezy polimerów” w książce (podręcznik akademicki) “Chemia polimerów. Tom I. Makrocząsteczki i metody ich otrzymywania” Oficyna wydawnicza Politechniki, Warszawa 1995.
 3. K. Czaja, K. Szczegot, L. Woroszyło “Polimeryzacja koordynacyjna związków winylowych”, (wydanie drugie, uzupełnione i poprawione) Wydawnictwo Naukowe WSP w Opolu 1991.
 4. K. Czaja, K. Szczegot, L. Woroszyło “Polimeryzacja anionowo-koordynacyjna związków winylowych”, Wydawnictwo Naukowe WSP w Opolu 1984.

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. P. Groch, K. Czaja, U. Szeluga, S. Rabiej, M. Bączek. The effect of macromolecular architecture of ethylene copolymers with multi-alkenylsilsesquioxane on morphological, rheological and dynamic mechanical behavior. Polymer, 2021, 212, 123172. DOI: 10.1016/j.polymer.2020.123172.
 2. J. Kowalska, K. Czaja; Poliolefiny i woski poliolefinowe. Część II. Energia aktywacji przepływu lepkiego. Przemysł Chemiczny, 2020, 99, (6), 852-855. DOI:10.15199/62.2020.6.4.
 3. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska,; Thermal behavior of ethylene copolymers with di- and tri-alkenylsilsequioksane comonomers synthesized by postmetallocene catalysts. J. Therm. Anal. Calorim. 2020, 142, 1447-1456. Published on line 4.03.2020. DOI: 10.1007/s10973-020-09491-4.
 4. P. Groch, K. Czaja, B. Sacher-Majewska; Thermal stability of ethylene copolymers with multi-alkenylsilsesquioxane comonomers synthesized by organometallic catalysts. Effect of copolymer structure. Polym Degrad. Stabil. 2020, 172, 109075. DOI:  10.1016/j.polymdegradstab.2020.109075.
 5. A. Niemczyk, K. Czaja, K. Dziubek, R. Szatanik: Polyethylene composites filled with n-alkyl-functionalized siloxane-silsesquioxane resins and sol-gel silicas. Polymer Composites, 2019, 40 (11), 4351-4361 (published online 17.05.2019. DOI: 10.1002/pc.25296.
 6. A. Niemczyk, K. Dziubek, M. Grzymek, K. Czaja; Accelerated laboratory weathering of polypropylene composites filled with synthetic silicon-based compounds. Polym. Degr Stabil. 2019, 161, 30-38. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2019.01.005.
 7. A. Niemczyk, K. Czaja, K. Dziubek, M. Szołyga, S. Rabiej, R. Szatanik: Functionalized siloxane-silsesquioxane resins and polypropylene-based composites: morphological, structural, thermal and mechanical properties. Polymer Composites, 2019, 40 (8), 3101-3114. DOI: 10.1002/pc.25154.
 8. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, K. Adamczyk-Tomiak, S. Rabiej, M. Dutkiewicz: Study and evaluation of dispersion of polyhedral oligomeric silsesquioxane and silica filler in polypropylene composites. Polymer Composites, 2019, 40 (4), 1354-1364 Published online 15.04.2018. DOI: 10.1002/pc.24866.
 9. D. Kansy, K. Bosowska, K. Czaja, A. Poliwoda: The formation of glycerol oligomers with two new types of end groups. Polymers 2018, 10, 1019. DOI: 10.3390/polym11010144.
 10. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, J. Czech-Polak, R. Oliwa, J. Lenża, M. Szołyga: Thermal stability and flame retardancy of polypropylene composites containing siloxane-silsesquioxane resins. Polymers 2018, 10, 1019. DOI: 10.3390/polym10091019.
 11. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Grzymek: Investigation of thermal stability of ethylene copolymers with POSS – study under static and dynamic conditions. Polym. Degr Stabil. 2018, 156, 218-227. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2018.09.010.
 12. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, D. Man: Tri-alkenyl polyhedral oligomeric silsesquioxane as comonomers and active centres modifiers in ethylene copolymerization catalyzed by post-metallocene complexes. Applied Catalysis A. General 2018, 567, 122-131. DOI: 10.1016/j.apcata.2018.09.011.
 13. B. Bereska, K. Czaja, B. Dziuk, B. Zarychta, K. Ejsmont, J. Iłowska, M. Szmatoła, A. Bereska: Triclinic conformational polymorph of N,N,N`,N`-tetrakis(2cyanoethyl)-1,2 ethylenediamine (TCED). Zeitschrift fuer Naturforschung B. 2018, 73 (5) b, 305-309. DOI: 10.1515/znb-2018-0015.
 14. J. Kowalska, K. Czaja: Poliolefiny i woski poliolefinowe. Cz. I Właściwości reologiczne. Przemysł Chemiczny, 2018, 97 (4) 1000-1003. DOI: 10.15199/62.2018.4.11.
 15. K. Mituła, M. Dutkiewicz, B. Dudziec, B. Marciniec, K. Czaja: A library of monoalkenylsilsesquioxanes as potential comonomers for synthesis of hybrid materials. J Therm Anal. Calorim. 2018. Published online 07.03.2018. DOI: 10.1007/s10973-018-7121-2.
 16. A. Niemczyk, K. Adamczyk–Tomiak, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej, R. Szatanik, M. Dutkiewicz: Study of polyethylene nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane fillers – from structural characteristics to mechanical properties and processability. Polymer Composites, 2018, E351-364. Published on line 6.12.2017. DOI: 10.1002/pc.24678.
 17. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, K. Mituła, B. Dudziec: Multi-alkenylsilsesquioxanes as Comonomers and Active Species Modifiers of Metallocene Catalyst in Copolymerization with Ethylene. Polymers 2018, 10, 223. DOI: 10.3390/polym10020223.
 18. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Bialek, B. Dudziec, B. Marciniec: Synthesis and structural characterization of ethylene copolymers containing double-decker silsesquioxane as pendant groups and cross-linkage sites by coordinative copolymerization. Eur. Polym J. 2018, 100, 187-199.  DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2018.01.039.
 19. J. Barton-Pudlik, K. Czaja: Fast-growing osier (Salix viminalis) as a filler in polyethylene composites. Composites. Part B, 2018, 143C, 68-74. DOI: 10.1016/j.compositesb.2018.01.031.
 20. B. Bereska, K. Czaja, J. Nowicki, J. Iłowska, A. Bereska, M. Muszyński, M. Szmatoła, R. Grabowski: Effect of superbasic ionic liquids on the synthesis of dendritic polyamines via aza-Michael addition reaction. ChemistrySelect, 2017, 2, 10020-10026. DOI: 10.1002/slct.201702130.
 21. P. Groch, K. Adamczyk–Tomiak, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, St. Rabiej, B. Dudziec: Ethylene/POSS copolymerization behavior of post-metallocene catalyst and copolymer characteristics. J. Polym. Sci. Polym Chem, 2017, 55, 3918–3934. DOI: 10.1002/pola.28778.
 22. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, J. Lipok: Resistance of Conifer Needle Polyolefin Composites (CNPCs) Against Biodecomposition Caused by Fungi. J. Polym. Environ., 2018, 26, 1179-1193. DOI: 10.1007/s10924-017-1024-3.
 23. M. Białek, M. Pochwała, A. Franczyk K. Czaja, B. Marciniec: Synthesis and Catalytic Properties for Olefin Polymerization of New Vanadium Complexes Containing Silsesquioxane Ligands with Different Denticity. Polym. Int. 2017, 66, 960-967. DOI: 10.1002/pi.5345.
 24. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec: Copolymers of ethylene with monoalkenyl- and monoalkenyl(siloxy)silsesquioxane (POSS) comonomers – synthesis and characterization. Eur. Polym J. 2017, 90, 368-392. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2017.03.038.
 25. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, M. Grzymek, J. Lipok: Evaluation of wood-polyethylene composites biodegradability caused by filamentous fungi. Int. Biodeter. Biodegr. 2017, 118C, 10-18. DOI: 10.1016/j.ibiod.2017.01.014.
 26. A. Chruściel, W. Hreczuch,  K. Czaja, B. Sacher-Majewska: On thermal behaviour of DMC catalysts for ring opening polymerization of epoxides. Therm. Acta 2016, 630, 78-89. DOI: 10.1016/j.tca.2016.02.009.
 27. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska,  K Czaja, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Study of thermal properties of polyethylene and polypropylene nanocomposites with long alkyl chain-substituted POSS fillers. J. Therm Anal. Calorim. 2016, 125 (3) 1287-1299. DOI: 10.1007/s10973-016-5497-4.
 28. A. Chruściel, W. Hreczuch,  K. Czaja, K. Ławniczak-Jabłońska, J. Janik: The complementary structural studies of the double metal cyanide type catalysts for the ring opening polymerization of the oxiranes. Polimery 2016, 61 (6) 421-432. DOI: 10.14314/polimery.2016.421.
 29. M. Pochwala, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec: Synteza bimetalicznego silsekwioksanowego kompleksu tytanu (IV) i jego polimerycznego odpowiednika oraz ich  właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin. Polimery 2016, 61 (9) 591-599 DOI: 10.14314/polimery.2016.591.
 30. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Polypropylene/silsesquioxane nanocomposites – study of free volumes, crystallinity degree and mass flow rate. Polimery 2016, 61 (9) 610-615. DOI: 10.14314/polimery.2016.615.
 31. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, B. Marciniec, K. Czaja: Synthesis and catalytic performance in ethylene and 1-octene polymerization of chlorotitanium(IV) silsesquioxane complexes. Effect of increasing ligand denticity and type of nonreactive organic substituents. Eur. Polym. J. 2016, 79, 121-131. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2016.04.020.
 32. J. Barton-Pudlik, K. Czaja: Conifer Needles as Thermoplastic Composite Fillers. Structure and Properties. BioResources 2016, 11 (3) 6211-6231. DOI: 10.15376/biores.11.3.6211-6231.
 33. W. Hreczuch, K. Dąbrowska, A.Chruściel, K. Materna, A. Sznajdrowska, K. Czaja, W. Wang, Q. Li, Y. Sun: Investigation of Propoxylation and Ethoxylation of 2-Ethylhexanol in the Presence of an Alkaline and DMC Type Catalyst at Initial Stages of the Syntheses. China Detergents and Cosmetics  2016, 1, (1), 49-58.
 34. K. Szpilska. K. Czaja, St. Kudła: Thermal stability and flammability of polyolefine-halloysite nanotubes composites. Polimery 2015, 60 (11-12) 671-750. DOI: 10.14314/polimery.2015.673.
 35. K. Szpilska. K. Czaja, St. Kudła: Halloysite nanotubes as polymer fillers – a review. Polimery, 2015, 60 (6) 359-371. DOI: 10.14314/polimery.2015.359.
 36. K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła: Kompozyty poliolefinowe napełnione modyfikowanymi nanorurkami haloizytowymi. Przemysł Chemiczny 2015, 94 (12), 2130-2133. DOI: 10.15199/62.2015.12.7.
 37. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Polimeryzacja koordynacyjna alkenylosilseskwioksanów i ich kopolimeryzacja z olefinami i styrenem. Polimery 2015, 60 (5) 289-297. DOI: 10.14314/polimery.2015.289.
 38. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie hybrydowych materiałów polimerowych. Polimery 2015, 60 (4) 219-231. DOI: 10.14314/polimery.2015.219.
 39. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej, R. Szatanik: High-Crystalline  Polyethylene Obtained in Biphasic Polymerization Using Pyridinium Chloroaluminate Ionic Liquid. J. Polym. Res. 2014, 21:558.  DOI: 10.1007/s10965-014-0558-5.
 40. M. Białek, W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, K. Bosowska: Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin. Chemik 2014, 68, 4, 268–279.
 41. J. Barton, A. Niemczyk, K. Czaja, Ł. Korach, B. Sacher-Majewska: Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań. Chemik 2014, 68 (4), 280- 283.
 42. D. Sobków, J. Barton, K. Czaja, M. Sudoł, B. Mazoń: Badania odporności materiałów na działanie czynników środowiska naturalnego. Chemik 2014, 68  (4), 347-350.
 43. A. Chruściel, W. Hreczuch, J. Janik, K. Czaja, K. Dziubek, Z. Flisak, A. Swinarew: Characterization of a dimetalcyanide (DMC) type catalyst in polyoxypropylation process. Effects of the catalyst concentration. Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53, 6636−6646. DOI: 10.1021/ie500031j.
 44. B. Bereska, J. Iłowska, K. Czaja: Utwardzacze do żywic epoksydowych. Przemysł Chemiczny 2014, 93 (4) 443-448.
 45. W. Spisak, J. K. Czaja, Barton-Pudlik, M. Petri: Wpływ dodatku bioaktywnych mikrocząstek srebra na właściwości użytkowe tynków mineralnych. Materiały Ceramiczne, 2013, 65, 97-104.
 46. M. Białek, K. Czaja, A. Pietruszka: Ethylene/1-Olefin Copolymerization Behaviour of Vanadium and Titanium Complexes Bearing Salen-type Ligands. Polym.Bull. 2013, 70, 1499–1517.
 47. J. Janik, W. Hreczuch, A. Chruściel, K. Czaja, H. Wojdyła: Postęp w polioksypropylenowaniu alkoholi. Przemysł Chemiczny 2013, 92, 235.
 48. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Effect of Immobilization of Titanocene Catalyst in Aralkyl Imidazolium Chloroaluminate media on Performance of biphasic ethylene polymerization and polyethylene properties. Pol. Bull. 2013, 70, 1-21.
 49. A. Wojtala, K. Czaja, M. Sudoł, I. Semeniuk: Weathering of low-density polyethylene grafted with itaconic acid in laboratory tests. J. Appl. Polym. Sci. 2012, 124, (2), 1634-1642.
 50. Ł. Korach, K. Czaja, J. Stokłosa: Funkcjonalizowane woski polietylenowe jako kompatybilizatory kompozytów polietylenowo-drzewnych o wysokim stopniu napełnienia. Przemysł Chemiczny 2012, 91, (12), 2471-2475.
 51. A. Pietruszka, M. Białek, K. Czaja: A supported titanium postmetallocene catalyst: effect of selected conditions on ethylene polymerization. J. Appl. Polym. Sci. 2012, 123, (3), 1848-1852.
 52. K. Czaja, M. Białek: Postęp badań w zakresie polimeryzacji olefin. Polimery, 2011, 56 (7-8) 511-620.
 53. A. Krasuska, M. Białek, K. Czaja: Ethylene Polymerization with FI Complexes Having Novel Phenoxy-Imine Ligands. Effect of Metal Type and Complex Immobilization. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2011, 49, (7), 1644-1654.
 54. K. Czaja, M. Sudoł: Studies on electron-beam irradiation and plastic deformation of medical-grade ultra-high molecular weight polyethylene. Radiat. Phys. Chem. 2011, 80 (3) 514–521.
 55. M. Sudoł, K. Czaja: Effect of electron-beam irradiation and plastic deformation on molecular structure of medical-grade UHMW-PE. Polimery 2010, 55, (11—12) 890-894.
 56. M. Sudoł, M. Uhniat, K. Czaja: Badania FTIR interakcji nadtlenku dikumylu z diarylosiarczkowym stabilizatorem Lowinox® TBM6 w matrycy polietylenowej przed i po jej usieciowaniu. Przemysł Chemiczny 2010, 89 (10) 1269-1272.
 57. M. Białek, A. Gleń, K. Czaja: Remarkable effect of organoaluminum activator on catalytic performance of bis(phenoxy-imine) titanium complexes in ethylene polymerization. Polimery 2009, 54 (10) 712-718.
 58. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Comparison of imidazolium and pirydynium ionic liquids as mediums of the titanocene catalyst for biphasic ethylene polymerization. Polimery 2009, 54 (7-8) 501-506.
 59. M. Białek, K. Czaja, E. Szydło: Transition metal complexes of tetradentate and bidentate Schiff bases as catalysts for ethylene polymerization: Effect of transition metal and cocatalyst. J. Polym. Sci., Pol. Chem. 2009, 47, 565-575.
 60. M. Białek, K. Czaja, J. Niewiadomska: Bidentate [N,N] nickel complexes with salen type ligands for polymerization of methyl methacrylate. Polimery 2008, 53, (11-12) 883-887.
 61. M. Białek, K. Czaja: Dichlorovanadium (IV) complexes with salen-type ligands for ethylene polymerization. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 6940-6949.
 62. R. Cyga, K. Czaja: Kompozyty polimerowe z napełniaczem roślinnym. Przemysł Chemiczny 2008, 87 (9) 932-936.
 63. K. Czaja: Kluczowa rola katalizatora w rozwoju technologii poliolefin. Przemysł Chemiczny 2008, 87 (6) 681-690.
 64. M. Białek, K. Czaja: Metal salen complexes as ethylene polymerisation catalysts – effect of catalytic system composition on its activity and properties of polymerisation products. Polimery, 2008, 53, (5) 364-370.
 65. Ł. Korach, K. Czaja, N.Yu. Kovaleva: Sol-gel Material as a Support of Organometallic Catalysts for Ethylene Polymerization. Effect of the Carrier. Eur. Polym. J. 2008, 44 (3) 889-903.
 66. M. Białek, Ł. Korach, K. Czaja: Copolymerisation of ethylene with 1-hexene over vanadium catalyst supported on sol-gel silica. Polimery 2007, 52 (11-12), 889-892.
 67. D. Sobków, M. Sudoł, K. Czaja: Starzenie fotooksydacyjne polipropylenu z różnymi układami stabilizującymi w warunkach laboratoryjnych i poligonowych. Przemysł Chemiczny 2007, 86, (10) 985-988.
 68. Ł. Korach, K. Czaja, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski: Synthesis of UHMWPE over vanadium catalyst supported on silica-type sol-gel material. Effect of the carrier’s structure and morphology. Eur. Polym. J. 2006, 42, 3085-3092.
 69. M. Bialek, K. Czaja: (Co)polymerization Behaviour of Supported Metallocene Catalysts: Carrier Effect. Macromol. Chem. Phys. 2006, 207, 1651-1660.
 70. K. Czaja: Poliolefiny i środowisko. Chemik 2006, 59 (4) 211-216.
 71. M. Bialek, K. Czaja, A. Reszka: (Co)polymerization Behaviour of Supported Metallocene Catalysts: I. Ligand and Substituent Effect. J. Polym. Sci. Part A: Polymer Chemistry 2005, 43, 5562-5570.
 72. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: Studies of structural composition distribution heterogeneity in ethylene/1-hexene copolymers using thermal fractionation technique (SSA). Effect of catalyst composition. Thermochim. Acta 2005, 429, 149-154.
 73. M. Sudoł, K. Czaja, J. Cybo P. Duda: Effect of electron-beam irradiation on chemical properties of ultra high molecular weight polyethylene used in medical implants. Polimery, 2004, 49 (11-12), 841.
 74. A. Wojtala, W. Herzog, K. Czaja: Modyfikacja polietylenu małej gęstości allilomocznikiem. Polimery 2004, 49, (10), 18-23.
 75. Ł. Korach, K. Czaja, N. Yu. Kovaleva: Silica powder obtained by sol-gel method as a support of organometallic vanadium catalyst for ethylene polymerization. Polimery 2004 49, (9) 641-645.
 76. K. Czaja, M. Białek, A. Utrata: Copolymerization of ethylene with 1-hexene over zirconocene catalyst supported on MgCl2(THF)2. J. Polym. Sci., Part A 2004, 42, 2512-2519.
 77. A. Wojtala, K. Czaja, W. Herzog, E. Dziwiński: Modyfikacja polietylenu kwasem itakonowym. Polimery 2003, 48, (10), 684-689.
 78. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: Studies of ethylene/1-hexene copolymerization over zirconocene catalyst supported on MAO modified MgCl2(thf)2. The effect of copolymerization conditions on the intermolecular heterogeneity distribution of copolymers. Polimery 2003, 48, (9), 645-648.
 79. D. Sobków, K. Czaja: Wpływ warunków testu starzenia poliolefin na proces ich degradacji. Polimery, 2003, 48, (9), 627-632.
 80. K. Czaja: Poliolefiny a środowisko. Elastomery 2002, 6, 15-21.
 81. K. Czaja, M. Białek: Liniowy polietylen małej gęstości. Polimery 2002, 47, (10), 685-693.
 82. K. Czaja, B. Sacher, M. Białek: Studies of intermolecular heterogeneity distribution in ethylene/1-hexene copolymers using DSC method. J. Thermal. Anal. 2002, 67, 547-554.
 83. M. Białek, A. Utrata, K. Czaja: Studies of ethylene/1-hexene copolymerization over zirconocene catalyst supported on MAO modified MgCl2(thf)2. Effect of copolymerization conditions. Polimery 2002, 47, (1), 59-63.
 84. J. Cybo, K. Czaja, P. Duda, M. Sudoł, J. Okrajni: Ocena właściwości biopolimeru Chirulen na podstawie zmian budowy molekularnej i nadcząsteczkowej, wywołanych odkształceniem plastycznym i sterylizacją radiacyjną. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska PAN 2002, 67 (3), 301-307.
 85. P. Duda, J. Cybo, J. Okrajni, K. Czaja, J. Toborek: Czy próbki pobrane z panewek endoprotez Wellera mogą być podstawą analizy zmian stopnia krystaliczności biomateriału pod wpływem czynników zewnętrznych?. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska PAN, 2001, 66, (5) 443-447.
 86. P. Duda, K. Czaja, J. Cybo, J. Okrajni, J. Myalski: Właściwości materiału panewek endoprotez w funkcji parametrów wewnętrznej budowy Chirulenu poddanego odkształceniu i sterylizacji. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2001, 32, 62-69.
 87. Ł. Korach, K. Czaja: Synthesis and activity of zirconocene catalysts supported on silica-type sol-gel carrier for ethylene polymerization. Polym. Bull. 2001, 46, 67-74.
 88. K. Czaja, M. Białek: Effect of hydrogen on the ethylene polymerization process over Ziegler-Natta catalysts supported on MgCl2(THF)2. Part II. Kinetic studies. J. Appl. Polym. Sci. 2001, 79, 361-365.
 89. K. Czaja, M. Białek: Effect of hydrogen on the ethylene polymerization process over Ziegler-Natta catalysts supported on MgCl2(THF)2. Part I. Studies of chain transfer reaction. J. Appl. Polym. Sci. 2001, 79, 356-360.
 90. K. Czaja, M. Białek: Microstructure of ethylene-1-hexene and ethylene-1-octene copolymers obtained over Ziegler-Natta catalysts supported on MgCl2(THF)2. Polymer 2001, 42, 2289-2297.
 91. K. Czaja, M. Białek: Rola chlorku magnezowego jako nośnika katalizatorów Zieglera-Natty. Polimery 2000, 45, (9), 608-613.
 92. M. Białek, K. Czaja: The effect of the comonomer on the copolymerization of ethylene with -olefins using Ziegler-Natta catalysts supported on MgCl2(THF)2. Polymer 2000, 41, 7899-7904.
 93. Ł. Korach, K. Czaja, D. Truszczyński, A. Wiśniewski, A. Bańkowski, D. Włodarczyk: The weathering test of polypropylene composites. Polimery 2000, 45, (7-8), 551-554.
 94. M. Sudoł, K. Czaja, M. Białek: Spektrofotometryczna metoda oznaczania składu kopolimerów etylen/1-heksen. Polimery 2000, 45, (6), 405-410.
 95. K. Czaja, M. Białek: Studies of microstructure of ethylene and 1-hexene copolymers obtained over heterogeneous Ziegler-Natta catalysts. Polimery 2000, 45 (5), 353-357.
 96. M. Białek, K. Czaja: Synthesis and characterization of ethylene/1-hexene copolymers prepared by using MgCl2(THF)2 – supported Ziegler- Natta catalysts. Polimery 2000, 45, (4), 293-296.
 97. K. Czaja: Polymerization of ethylene by oxide-supported titanium halide catalyst: kinetic model with deactivation of active species. Polymer 2000, 41, 3937-3943.
 98. K. Czaja, Ł. Korach, M. Białek: Synthesis of oxide-supported vanadium catalysts and their activity in ethylene polymerization. Polimery 1999, 44, (6), 426-429.
 99. K. Czaja, M. Białek: Synteza i charakterystyka polietylenu o szczególnie dużym ciężarze cząsteczkowym. Przemysł Chemiczny 1999, 74, (4), 135-136.
 100. K. Czaja, L.A. Novokshonova, N.J. Kovaleva: Deactivation of Oxide-supported Titanium Catalysts in Ethylene Polymerization Process. Macromol. Chem. Phys. 1999, 200, (5) 983-988.
 101. K. Czaja, B. Król: Nature of Activating Effect of Two-step Polymerization of Propylene. J. Appl. Polym Sci. 1999, 71, (2), 353-359.
 102. M. Białek, K. Czaja, M. Białoń: Weryfikacja kinetycznego modelu polimeryzacji etylenu wobec katalizatorów wanadowych na nośniku magnezowym. Polimery 1998, 43, (7-8), 416-421.
 103. K. Czaja, B. Król: Porównanie heterogenicznych katalizatorów Zieglera-Natty II i IV generacji w polimeryzacji propylenu. Polimery 1998, 43, (5), 287-292.
 104. K. Czaja, M. Białek: Organometallic Vanadium-based Catalysts for Ethylene Polymerization. Study of the Deactivation Process. Macromol. Rapid Commun. 1998, 19, (3), 163-166.
 105. K. Czaja, B. Król: Two-Step Polymerization of Propylene over MgCl2-supported Titanium Catalyst. Macromol. Chem. Phys. 1998, 199, (3), 451-455.
 106. K. Czaja, M. Białek, W. Ochędzan: Organometallic VCl4-based Catalyst supported on MgCl2(THF)2 for Ethylene Polymerization. Polimery 1997 42, (11-12), 714-716.
 107. K. Czaja, B. Król, M. Wasielewski: Kinetic Studies of Two-step Polymerization of Propylene over a Titanium-aluminium Catalyst. Polimery 1997, 42, (10), 620-624.
 108. K. Czaja, B. Król: The Effect of Catalyst Prepolymerization of a Titanium Catalyst on its Deactivation in Propylene Polymerization. Polimery 1997, 42, (7-8), 467-468.
 109. K. Czaja: Znaczenie i rozwój stosowania tworzyw sztucznych. Opakowania 1996, (6), 9-13.
 110. K. Czaja: Współczesne kierunki rozwoju poliolefin. Znaczenie poliolefin na tle innych tworzyw sztucznych. Polimery 1996, 41, (1), 1-8.
 111. K. Czaja, M. Białek: Polimeryzacja etylenu katalizowana układem typu Zieglera-Natty zawierającym VOCl3. Polimery 1996, 41, (7-8), 412-417.
 112. K. Czaja, M. Białek: Vanadium-based Ziegler-Natta catalyst supported on MgCl2(THF)2 for ethylene polymerization. Makromol. Rapid Commun. 1996, 17, (4), 253-260.
 113. K. Czaja, B. Dawidowska: Wpływ wodoru na polimeryzację etylenu wobec katalizatora Zieglera-Natty. Polimery 1995, 40, (3), 155-159.
 114. K. Czaja, B. Dawidowska: Katalizator syntezy polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW). Chemik 1994, (12BIS), 374-378.
 115. B. Dawidowska, K. Czaja: Optimization on synthesis of a titanium catalyst supported on alumina for synthesis of ultra-high molecular weight polyethylene (PE-UHMW). Polimery 39, (10), 605-609.
 116. K. Czaja: Dezaktywacja kompleksowych katalizatorów metaloorganicznych. Polimery 1993, 38, (8-9), 380-386.
 117. K. Czaja, B. Dawidowska: Pseudożyjąca polimeryzacja etylenu wobec metaloorganicznych kompleksów tytanu z ligandami donorowymi. Polimery 1993, 38, (8-9), 374-379.
 118. K. Czaja, M. Nowakowska, K. Bosowska: Wpływ wybranych czynników na polimeryzację etylenu katalizowaną kompleksami Ti-Al na nośniku magnezowym. Polimery 1991, 36, 282.
 119. K. Czaja, B. Dawidowska: Wpływ tlenku glinu jako nośnika katalizatora tytanowo-glinowego, na aktywność tego katalizatora w polimeryzacji etylenu. Polimery 1991, 36, 277.
 120. K. Czaja, D. Nawój: Wpływ wodoru na polimeryzację etylenu wobec tytanowo-glinowych katalizatorów z ligandami n-BuO. Polimery 1991, 36, 6.
 121. K. Czaja: Charakterystyka tytanowo-glinowego katalizatora z ligandami n-BuO w procesie polimeryzacji etylenu. Polimery 1990, 35, 417.
 122. K. Czaja, B. Dawidowska, J. Lalak: Porous structure of titanium-aluminium catalysts supported on alumina for low-pressure ethylene polymerization. Polimery 1989, 34, 275.
 123. K. Czaja, K. Serwuszok, W. Nowy-Wiechuła: Titanium-aluminium catalysts with alkoxy ligands supported on aluminium oxide for ethylene polymerization. Polimery 1989, 34, 313.
 124. K. Czaja, K. Szczegot, E. Chalińska: Kopolimeryzacja etylenu z akrylonitrylem wobec metaloorganicznych katalizatorów Ti-Al z ligandami donorowymi. Zeszyty naukowe WSP Opole, Chemia VIII, Seria A 1987, (8), 121.
 125. W Pasińska, M. Nowakowska, K. Czaja: The modification of viscosity-method to determine the molecular weight of polyethylene (polymerization degree is greater than 30 000). (w jęz.rosyjskim), Polimery 1986, 31, 404.
 126. K. Czaja, B. Dawidowska, D. Zelent: Studies of alumina as a support of titanium catalyst for low-pressure ethylene polymerization”, (w jęz.rosyjskim). Polimery 1986, 31, 389.
 127. K. Czaja, K. Szczegot: Physico-chemical characterization of polyethylenes obtained in the presence of different catalysts containing alkoxy ligands. Polimery 1986, 31, 402.
 128. K. Czaja, M. Nowakowska, Z. Kruczała: Alumoksany jako składniki tytanowo-glinowych katalizatorów polimeryzacji etylenu. Zeszyty Naukowe WSP Opole, Chemia VII, Seria A 1985, (7), 85.
 129. K. Czaja, M. Kurzawa: Kopolimeryzacja etylenu z estrami nienasyconych kwasów karboksylowych wobec katalizatorów metaloorganicznych. Cz.II. Kopolimeryzacja etylenu wobec metaloorganicznych komplesów katalitycznych wytworzonych z chlorotytanianów z kompleksami metakrylanu metylu. Polimery 1985, 30, 224.
 130. K. Czaja, M. Nowakowska, K. Szczegot: Synthesis of Ultra High Molecular Weight Polyethylene. Polimery 1984, 29, 411.
 131. P. Kondziela, K. Czaja: Oznaczanie śladowych ilości Ti(IV) w polietylenie niskociśnieniowym. Zeszyty naukowe WSP Opole, Chemia VI, Seria A 1984, (6), 15.
 132. K. Czaja, L. Woroszyło, A. Kellermann: Charakterystyka produktów polimeryzacji etylenu otrzymanych wobec metaloorganicznych katalizatorów Ti-Al zawierających ligandy izopropoksylowe. Zeszyty Naukowe, WSP Opole, Chemia VI, Seria A 1984, (6), 129.
 133. K. Czaja, K. Szczegot, M. Nowakowska: Niskociśnieniowa polimeryzacja etylenu wobec metaloorganicznych kompleksów Ti-Al modyfikowanych ligandami alkoksylowymi. Przemysł Chemiczny 1983, 62, 690.
 134. K. Czaja, A. Półtorak: Polimeryzacja heksemu-1 wobec katalizatorów metaloorganicznych. Polimery 1983, 28, 75.
 135. K. Czaja, M. Nowakowska: Polimeryzacja etylenu wobec metaloorganicznych kompleksów katalitycznych wytworzonych z chlorotytanianów izopropylowych i seskwietylochloroglinu. Polimery 1982, 27, 207.
 136. K. Czaja, L. Godlewska: Kopolimeryzacja etylenu z estrami nienasyconych kwasów karboksylowych wobec katalizatorów metaloorganicznych. Polimery 1981, 26, 209.
 137. K. Czaja, M. Sudoł: Oznaczanie składu kopolimerów etylenu z metakrylanem metylu. Zeszyty naukowe WSP Opole, Chemia V 1981, (5), 83.
 138. M. Nowakowska, K. Czaja, M. Makowski, K. Marcinkiewicz, L. Majzner: The catalytic activity of Al-Ti complexes as a function of the alectron donating capacity of alkoxide ligands. Vysokomol. Soed. A. 1978, 20, 2243 (w jęz.rosyjskim), Polymer Science USSR, 1979, 20, 2523 (w jęz.angielskim).
 139. K. Czaja, M. Nowakowska: Kopolimeryzacja etylenu z solami akrylowymi wobec katalizatorów metaloorganicznych. Polimery 1978, 23, 394.
 140. K. Czaja, M. Nowakowska, M. Makowski: Aktywność kompleksów katalitycznych wytworzonych z tytanianów izopropylowych i seskwietylochloroglinu w procesie polimeryzacji etylenu. Polimery 1978 23, 299.
 141. K. Czaja, M. Nowakowska: Polimeryzacja mieszaniny etylenu z solą wapniową kwasu akrylowego na katalizatorach metaloorganicznych. Polimery 1976, 21, 249.
 142. K. Czaja, M. Nowakowska, J. Zubek: Oznaczanie zawartości soli akrylowej w kopolimerze z etylenem za pomocą spektrofotometrii w poczerwieni. Polimery 1976, 21, 159.
 143. K. Czaja, M. Nowakowska, J. Pacha: Własności i zastosowanie jonomerów. Polimery 1975, 20, 114.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 1. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Wpływ stopnia dyspersji napełniacza na właściwości kompozytów polipropylenowych zawierających syntetyczne związki krzemu. Materiały konferencji Pomerania Plast 2016 w Międzyzdrojach; Szczecin 2016, ISBN 978-83-7663-213-1, s. 117-118.
 2. P. Groch, K. Czaja, K. Dziubek, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec:  Wpływ składu katalizatorów metaloorganicznych na syntezę i właściwości kopolimerów etylenu z monoalkenylosilseskwioksanami. Pomerania Plast 2016, Materiały konferencji Pomerania Plast 2016 w Międzyzdrojach; Szczecin 2016, ISBN 978-83-7663-213-1, s. 99-100.
 3. D. Kansy, K. Bosowska, K. Czaja:  Otrzymywanie i charakterystyka polietylenu zawierającego biobójczą substancję pochodzenia naturalnego.  Pomerania Plast 2016, Materiały konferencji Pomerania Plast 2016 w Międzyzdrojach; Szczecin 2016, ISBN 978-83-7663-213-1, s. 181-182.
 4. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak, K. Czaja: Polimeryzacja etylenu wobec nośnikowych wanadowych układów katalitycznych z udziałem cieczy jonowych. Pomerania Plast 2016, Materiały konferencji Pomerania Plast 2016 w Międzyzdrojach; Szczecin 2016, ISBN 978-83-7663-213-1, s. 143-144.
 5. A. Franczyk, K. Stefanowska, M. Białek, K. Czaja, B. Marciniec: Tytanosilseskwioksany jako katalizatory procesów polimeryzacji olefin. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Chemia. Część II. Poznań 2016. ISBN (całość) 978-83-942083-6-3, Chemia Część II ISBN 978-83-65362-22-3, str 22- 28.
 6. A. Franczyk, K. Szyling, M. Białek, K. Czaja, B. Marciniec: Glinosilseskwioksany – synteza i zastosowanie. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Chemia. Część II. Poznań 2016. ISBN (całość) 978-83-942083-6-3, Chemia Część II ISBN 978-83-65362-22-3, str 29- 35.
 7. K. Szpilska, K. Czaja, A. Wojtala, M. Mendel: Modyfikowany haloizyt jako kompatybilizator w wysokonapełnionych kompozytach polietylenowych. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny, Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej Wrocław 2015, Wydawnictwo TEMPO s.c, ISBN 978-83-86520-22-0, str. 460-464.  
 8. A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Jablońska, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska: The molecular nature of the DMC catalysts activity. An experimental research. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj 9-12.04.2014, Materiały konferencji s. 032 – 035.
 9. W. Hreczuch, A. Chruściel, K. Czaja, J. Janik, K. Dziubek, A. Swinarew: Effect of new double metal cyanide catalysts on properties of polyoxypropylation products. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj 9-12.04.2014, Materiały konferencji s. 115-119.
 10. A. Chruściel, J. Janik, W. Hreczuch, K. Czaja, K. Dziubek: Kinetic studies of polyoxypropylation with the double metal cyanide catalysts. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj 9-12.04.2014, Materiały konferencji s. 120-124.
 11. J. Janik, W. Hreczuch, K. Czaja, A. Chruściel, K. Dziubek: Relative activity of a DMC type catalyst versus KOH in polyoxypropylation process. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj 9-12.04.2014, Materiały konferencji s. 125-128.
 12. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok, K. Kleinert: Biodegradacja i starzenie atmosferyczne termoplastycznych kompozytów polimerowych wytworzonych na bazie odnawialnych surowców roślinnych. Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013 r., Materiały Konferencji, T. Spychaj, E. Wiśniewska (red), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7553-153-0, s. 103-104.
 13. D. Sobków, K. Czaja: Badania starzenia atmosferycznego w warunkach naturalnych kompozytów polimerowo-drzewnych. Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013 r., Materiały Konferencji, T. Spychaj, E. Wiśniewska (red), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7553-153-0, s. 133-114.
 14. D. Sobków, K. Czaja: Modyfikacja polietylenu małej gęstości monofenylomaleamidem w celu uwrażliwienia otrzymanego tworzywa na degradację. [w] Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Nauka-Przemysł, Warszawa, ISBN 978-83-925627-0-2, 2007, s.161-162.
 15. R. Cyga, K. Czaja: Starzenie atmosferyczne kompozytów polimerowo-drzewnych. [w] Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Nauka-Przemysł, Warszawa, ISBN 978-83-925627-0-2, 2007, s.41-42.
 16. M. Białek; K. Czaja, B. Sacher-Majewska: The heterogeneity of ethylene/1-olefin copolymers. The effect of catalyst composition. IUPAC World Polymer Congress 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, July 4-9, 2004 Paris-France, e-polymers; http://www.e-polymers.org/paris/data/L2492.pdf
 17. Ł. Korach, M. Białek; K. Czaja: Ethylene homo- and copolymerization over Ziegler-Natta catalysts supported on different sol-gel materials. IUPAC World Polymer Congress 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, July 4-9, 2004 Paris-France, e-polymers; http://www.e-polymers.org/paris/data/L2483.pdf
 18. M. Białek; K. Czaja, A. Reszka: Study on ethylene homo- and copolymerization with various metallocene catalysts supported on magnesium chloride. IUPAC World Polymer Congress 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, July 4-9, 2004 Paris-France, e-polymers, http://www.e-polymers.org/paris/data/L2491.pdf
 19. Ł. Korach, K. Czaja: Produkt syntezy zol-żelowej jako nośnik metaloorganicznych katalizatorów polimeryzacji etylenu. Wpływ nośnika. Materiały konferencji naukowej: Przyjazne środowisku technologie polimerowe EKOPOLIMER 2004, Lesko, 18-23.05.2004, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, s. 38-40 (ISBN 83-7199-292-0).
 20. M. Białek, K. Czaja: Polietylen i jego kopolimery z wyższymi 1-olefinami. Synteza i właściwości. Materiały konferencji naukowej: Przyjazne środowisku technologie polimerowe EKOPOLIMER 2004, Lesko, 18-23.05.2004, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, s. 26-28 (ISBN 83-7199-292-0)
 21. K. Czaja: Utylizacja odpadów poliolefinowych. Materiały konferencji naukowej: Przyjazne środowisku technologie polimerowe EKOPOLIMER 2004, Lesko, 18-23.05.2004, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, s. 15-17. (ISBN 83-7199-292-0)
 22. A. Wojtala, K. Czaja, W. Herzog, M. Sudoł: Modyfikacja polietylenu allilomocznikiem i charakterystyka otrzymanego produktu. [w] Modyfikacja polimerów. Recenzowane Materiały Konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 419.
 23. K. Czaja, M. Białek: Kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem. Wpływ składu metaloorganicznego układu katalitycznego. [w] Modyfikacja polimerów. Recenzowane Materiały Konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 244-248.
 24. B. Sacher-Majewska, K. Czaja, Z. Hordyjewicz: Wykorzystanie frakcjonowanej krystalizacji metodą DSC do badań rozkładu składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem w zależności od udziału komonomeru. Rozdział w recenzowanych Materiałach Seminaryjnych VIII Krajowego Seminarium im. S. Bretsznajdera ISBN 83-910119-2-5, Wyd. Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku 2002, s. 167-171
 25. K. Czaja, M. Białek: Synteza i charakterystyka liniowego polietylenu małej gęstości [w] Technologia chemiczna na przełomie wieków. Wydawnictwo Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Gliwice 2000, s. 463-472.
 26. K. Czaja, M. Białek: Synteza i charakterystyka polietylenu o szczególnie dużym ciężarze cząsteczkowym. Pełny tekst komunikatu sekcyjnego w recenzowanych Materiałach Konferencji: Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998, tom. II, s.115.
 27. K. Czaja: Poliolefiny a środowisko. Materiały Krajowej Konferencji: Polimery*Środowisko*Recykling. 27-29 wrzesień 1995, pełny tekst referatu, s.221-228, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej.
 28. K. Czaja: Znaczenie i rozwój poliolefin. Materiały Seminarium: POLIMERY 2000. Czerwiec 1995, pełny tekst referatu, s.32-40, Wydawnictwo Petrochemia Płock SA.
 29. K. Szczegot, W. Nowy-Wiechuła, K. Czaja: Polarographic and ESR studies of Ti-Al complexes used in low-pressure ethylene polymerization. Materiały z 2th Seminar on Organometallic Complexes as Catalysts of Vinyl Compound Polymerization. Wydawnictwo WSP Opole 1985, 9 (pełny tekst komunikatu).
 30. K. Czaja, M. Nowakowska, K. Szczegot: Low-pressure ethylene polymerization on organometallic Ti-Al complexes modified with donor ligands. Materiały z 2th Seminar on Organometallic Complexes as Catalysts of Vinyl Compound Polymerization. Wydawnictwo WSP Opole 1985, 9 (pełny tekst referatu).

 

Publikacje dydaktyczne:

 

 1. K. Czaja: “Ćwiczenia z technologii chemicznej w chemicznych zakładach przemysłowych” Zeszyty Naukowe WSP Chemia IX, Seria A, 1988, s.120.

 

Inne publikacje:

 

 1. K. Czaja; Historia chemii w opolskiej uczelni; Chemik 68, 4, 258-267 (2014).

 

Patenty:

 

 1. PL 237965, 2021, K. Piechota, K. Czaja, S. Kudła, J. Kosno, M. Romanowski, I. Semeniuk, A. Wojtala, M. Mendel, Sposób otrzymywania modyfikowanego haloizytu, zgł. pat. nr P.419728 z dnia 07.12.2016r., udzielony 2.03.2021, opubl. 14.06.2021.
 2. PL 235064, 2020, A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska, M. Szołyga, B. Marciniec: Kompozyty na osnowie poliolefin (kompozyty z żywicami o podwyższonej odporności termicznej); zgł. pat. nr P.422798 z dnia 9.09.2017 r., udzielony 23.01.2020, 18.05.2020.
 3. PL 235063, 2020, A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska, M. Szołyga, B. Marciniec: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin; zgł. pat. nr P422797 z dnia 9.09.2017 r., udzielony 23.01.2020, 18.05.2020.
 4. PL 235363 2020, K. Piechota, K. Czaja, S. Kudła, J. Kosno, J. Grittner, M. Romanowski, A. Wojtala, A. Krasuska, A. Pietruszka, M. Mendel: Sposób otrzymywania modyfikowanego montmorylonituzgł. pat. nr P.419730, z dnia 07.12.2016, udzielony 03.2020, opubl. 29.06.2020.
 5. PL 233823, 2019, K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. zgł. pat. nr P.418183 z dnia 2.08.2016r., udzielony 20.08.2019, 29.11.2019.  
 6. PL 233702, 2019, K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. zgł. pat. nr P.418183 z 02.08.2016, udzielony 19.07.2019, 29.11.2019.     
 7. PL 232724, 2019. Piechota, K. Czaja, S. Kudła, J. Kosno, J. Grittner, M. Romanowski, A. Wojtala, A. Krasuska, A. Pietruszka, M. Mendel, Kompozyty na osnowie poliolefin, zgł. nr P.419729 z dnia 07.12.2016, udzielony 22.03.2019, 31.07.2019.
 8. PL 232723, 2019, K. Piechota, K. Czaja, S. Kudła, J. Kosno, J. Grittner, M. Romanowski, A. Wojtala, A. Krasuska, A. Pietruszka, M. Mendel: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefinZgł. nr P.419708 z 07.12.2016 udzielony 21.03.2019, opubl. 31.07.2019.
 9. PL 232722, 2019, K. Piechota, K. Czaja, S. Kudła, J. Kosno, J. Grittner, M. Romanowski, A. Wojtala, A. Krasuska, A. Pietruszka, M. Mendel: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.419707 z 07.12.2016, udzielony 03.2019, opubl. 31.07.2019.
 10. PL 232721, 2019, K. Piechota, K. Czaja, S. Kudła, J. Kosno, J. Grittner, M. Romanowski, A. Wojtala, A. Krasuska, A. Pietruszka, M. Mendel: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.419705, z 07.12.2016, udzielony 22.03.2019, opubl. 31.07.2019.
 11. PL 229860, 2018, J. Barton, K. Czaja; Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin; Zgł. nr P.414171 z dnia 28.09.2015, udzielony 22.03.2018, 31.08.2018.
 12. PL 229859, 2018, J. Barton, K. Czaja, J. Kowalska; Kompozyty na osnowie poliolefin; Zgł. nr P.414170 z dnia 28.09.2015, udzielony 22.03.2018, 31.08.2018.
 13. PL 229458, 2018, Barton, K. Czaja; Kompozyty na osnowie poliolefin.Zgł. nr P. 408424, udzielony 7.03.2018, 31.07.2018.
 14. PL 229457, 2018, J. Barton, K. Czaja; Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin; Zgł. nr P. 4084233, udzielony 7.03.2018, 31.07.2018.
 15. PL 228361, 2018, K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła, J. Kosno, E. Sabura, I. Semeniuk, Sposób otrzymywania modyfikowanego montmorylonitu, Zgł. nr P.407730 z dnia 31.03.2014, udzielony 23.10.2017, 30.03.2018.
 16. PL 226617, 2017, K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła, J. Kosno, Grittner, G. Dzialuk, M. Romanowski, A. Wojtala, R. Szulc, A. Pietruszka. Kompozyty na osnowie poliolefin oraz sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin, Zgł. nr P.405258 z 6.09.2013, udzielony 8.03.2017, 31.08.2017.
 17. PL 225962, 2017, J. Iłowska, B. Bereska, M. Szmatoła, J. Gniady, R. Grabowski, W. Haas, J. Bubicz, R. Kubica, E. Nowakowska-Bogdan, E. Dziewiński, J. Nowicki, K. Czaja, R. Fiszer; Sposób otrzymywania cyjanoetylowanych amin,Zgł. nr P.410581, z 17.12.2014, udzielony 09.12.2016, 30.06.2017.
 18. PL 225211, 2016; W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, A. Bihun: Sposób wytwarzania włókien polietylenowych. Zgł. nr P. 409860 z 20.10.2014, udzielony 22.09.2016, opubl. 31.03.2017.
 19. PL 225175, 2016. K. Szpilska, K. Czaja, Kudła, J. Kosno, J. Gritner, M. Romanowski, A. Wojtala, R. Szulc, A. Pietruszka: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.407728 z 31.03.2014, udzielony 13.09.2016, opubl. 28.02.2017.
 20. PL 225053, 2016. K. Szpilska, K. Czaja, Kudła, J. Kosno, J. Gritner, M. Romanowski, A. Wojtala, R. Szulc, A. Pietruszka: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.407729 z 31.03.2014, udzielony 13.09.2016, opubl. 28.02.2017.
 21. PL 224642, 2016. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Kompozyty na osnowie poliolefin (z igłami). Zgł. nr P. 408426 z 3.06.2014, udzielony 3.06.2016, opubl. 31.01.2017.
 22. PL 224640, 2016. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin (z igłami). Zgł. nr P. 408425 z 3.06.2014, udzielony 3.06.2016, opubl. 31.01.2017.
 23. PL 218644, 2014. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Sposób wytwarzania polietylenu. Zgł. nr P 402237 z 24.12.2012, udzielony 09.06.2014, opubl. 30.01.2015.
 24. PL 221291, 2015. K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła, J. Kosno, E. Sabura, I. Semeniuk: Sposób otrzymywania modyfikowanego haloizytu. Zgł. nr P-405108 z 21.08.2013, udzielony 25.03.2015, opubl. 31.03.2016.
 25. PL 218014, 2014. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Sposób otrzymywania polietylenu w środowisku z cieczą jonową. Zgł. nr P.395396 z dnia 22.06.2011, udzielony 26.02.2014, opubl. 30.09.2014.
 26. PL 209066, 2011, K. Czaja, M. Białek, W. Bukowski, M. Sudoł: Sposób wytwarzania katalizatorów do syntezy liniowego polietylenu.Zgł. nr P.380199 z 14.07.2006, udzielony 3.03.2011, opubl. 28.09.2012.
 27. PL 208887, 2011. K. Czaja, M. Białek, B. Mazoń: Sposób wytwarzania katalizatorów do syntezy rozgałęzionego polietylenu i oligomerów etylenu.Zgł. nr P.380197 z 14.07.2006, udzielony 18.01.2011, opubl. 28.09.2012.
 28. PL 208886, 2011. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: Sposób wytwarzania katalizatorów nośnikowych do syntezy liniowego wielkocząsteczkowego polietylenu. Zgł. nr P.380198 z 14.07.2006, udzielony 19.01.2011, opubl.28.09.2012.
 29. PL 192777, 2006. K. Czaja, Ł. Korach, M. Białek, W. Stręk, K. Maruszewski: Sposób wytwarzania metaloorganicznego katalizatora nośnikowego. Zgł. nr 328541 z 11.09.1998, opubl. 29.12.2006.
 30. PL 192170, 2006. K. Czaja, Ł. Korach: Sposób wytwarzania katalizatora do procesu niskociśnieniowej polimeryzacji olefin. Zgł. nr 334825 z 7.08.1999, opubl. 29.09.2006.
 31. PL 191205, 2006. K. Czaja, Ł. Korach, M. Sudoł, M. Wasielewski, B. Sacher: Sposób modyfikacji termoplastycznego tworzywa. Zgł. 335428 z 13.09.1999, opubl. 31.03.2006.
 32. PL 183996, K. Bosowska, M. Nowakowska, K. Czaja, K. Szczegot, M. Białek, B. Dawidowska: Sposób wytwarzania nośnikowego katalizatora metaloorganicznego. Zgł. 323376 z 9.09.1996; udzielony 03.12.2001, opubl. 28.06.2002.
 33. PRL nr 145225. M. Nowakowska, B. Woźna, K. Czaja, L. Synoradzki, L. Siergiejczyk: Sposób polimeryzacji olefin. Zgł. z 4.09.1985, opubl. 31.12.1988.
 34. PRL nr 116248. M. Nowakowska, St. Pasynkiewicz, K. Czaja, M. Bolesławski, L. Woroszyło: Sposób polimeryzacji olefin. Zgł. z 31.12.1979, opubl. 30.10.1982.
 35. PRL nr 116247. M. Nowakowska, R. John, K. Czaja, St. Pasynkiewicz, W. Skupiński, M. Boleslawski, K. Szczegot, L. Woroszyło: Sposób polimeryzacji olefin, zgł. z 31.12.1979, opubl. 30.09.1982.