Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek

Dr hab. Alicja
Utrata-Wesołek

W dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego nadała dr Alicji Utracie-Wesołek stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Komisja habilitacyjna pozytywnie oceniła dorobek naukowy Pani Doktor zatytułowany: Biokompatybilne warstwy polimerowe o kontrolowanym powinowactwie do wody. Synteza i zastosowanie. Prace badawcze były realizowane przede wszystkim w laboratoriach Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Warto zaznaczyć, że dr hab. Alicja Utrata-Wesołek jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, a swoja pracę magisterską realizowała w Katedrze Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Krystyny Czai. Serdecznie gratulujemy!