Dr Marek Suodł

Kontakt:

pok. 318 WCh
tel. 0 77 452 7138
fax 0 77 452 7101
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: marek.sudol@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 1973 (promotor: dr inż. Paweł Ładogórski),
 • doktor nauk chemicznych – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, 2006 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1973 – nadal Uniwersytet Opolski:
  • 1973 – 1974 asystent stażysta
  • 1974 – 1975 roczny staż naukowy w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi w Zakładzie Chemii Analitycznej ICh
  • 1975 – 1977 asystent
  • 1977 – 1979 starszy asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej ICh
  • 1979 – 2006 starszy specjalista chemik
  • 2006 – nadal adiunkt w Katedrze Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów w ICh/Wydziale Chemii
 • 1998 – 2001 wykładowca na kierunku Technik Farmacji Wrocławskiej Szkoły Menedżerów w Opolu (studia wieczorowe, specjalność: Analiza Leków)

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • 1.09.1975 – 31.08.1979 – kierownik Dydaktycznej Pracowni Analizy Instrumentalnej w Instytucie Chemii,
 • 1.09.1976 – nadal – kierownik Ogólnoinstytutowej Pracowni Spektroskopii Absorpcyjnej (FTIR),
 • 1.09.1979 – nadal – członek Ogólnouczelnianej Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych.

 

Działalność naukowa:

 

Specjalność naukowa: modyfikacja poliolefin, analiza w podczerwieni (FTIR).

 • Chemiczna i fizyczna modyfikacja poliolefin do szczególnych, specyficznych zastosowań praktycznych.
 • Badania mechanizmów starzenia i stabilizacji poliolefin, zachodzących pod wpływem różnych czynników destrukcyjnych.
 • Analiza identyfikacyjna i strukturalna w podczerwieni (FTIR).
 • Rozdział, separacja i identyfikacja składników układów analitycznie złożonych.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Wykaz publikacji (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Grant zwykły: nr 7 T09B 058 21, (koordynowany przez ICSO), termin realizacji 2000 – 2003, wykonawca nieformalny. M. Uhniat, S. Kudła, A. Szulc, W. Lipiński. “Badania stabilizatorów zdolnych do reaktywacji w procesie sieciowania polietylenu wobec nadtlenków organicznych”.
 2. Grant zwykły: nr 7 T09B 083 21, UO, termin realizacji 2001 – 2004, wykonawca. K. Czaja, M. Białek, Ł. Korach, M. Sudoł, B. Mazoń, B. Sacher-Majewska. “Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”.
 3. Grant zwykły: nr 5 T07E 024 24, (koordynowany przez Politechnikę Opolską), termin realizacji 2003 – 2005, wykonawca. S. Grzeszczyk, G. Lipowski, E. Janowska-Renkas, M. Sudoł. “Wpływ mikronapełniaczy na reologię i procesy hydratacji cementu oraz właściwości betonów samozagęszczalnych”.
 4. Grant zwykły: nr 4 T09B 062 25, UO, termin realizacji 2003 – 2005, wykonawca. E. Nowakowska, Z. Daszkiewicz, J. Kozioł, G. Spaleniak, M. Sudoł, “Kondensacja fenoli z ketokwasami”.
 5. Grant zwykły: nr 3 T09A 168 29, UO, termin realizacji 2005 – 2008, wykonawca. K. Czaja, M. Białek, W. Bukowski, M. Sudoł, B. Sacher-Majewska, B. Mazoń. “Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin”.
 6. Grant zwykły: nr 3 T09B 003 29, UO, termin realizacji 2005 – 2008, wykonawca. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska, M. Sudoł, B. Mazoń, M. Rajfur. “Kompleksowe katalizatory metaloorganiczne z udziałem cieczy jonowych do polimeryzacji etylenu”.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • 08.01.1996 – nadal rzeczoznawca Naczelnej Organizacji Technicznej RW-FSNT w Opolu w zakresie “inżynierii materiałowej i materiałoznawstwa chemicznego”,
 • 01.07.1996 – nadal biegły sądowy (bez zaprzysiężenia) w zakresie “technicznego materiałoznawstwa chemicznego”,
 • 01.01-31.12.2007 ekspert zewnętrzny Forum Dyskusyjnego (PITRO) – Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • nagroda II-stopnia zespołowa Ministra Szkolnictwa Wyższego i Technicznego (1978),
 • nagroda I-stopnia zespołowa Naczelnej Organizacji Technicznj w Opolu (1979),
 • Brązowy Krzyż Zasługi RP (1998).