Dr Marek Sudoł – Wykaz dorobku

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. W. J. Stec, K. Lesiak, M. Sudoł: “Reaction of Carbonyl lsothio(seleno)cyanates with Trivalent Phosphorus Esters”, Synthesis (12), 785-787 (1975).
 2. M. Sudoł, Z. Schneider, M. Nowakowska: “Badania odporności termicznej polietylenu mg stabilizowanego krajowymi antyutleniaczami”, Polimery, 23 (8-9), 305-8 (1978).
 3. M.Sudoł. R. Pokorski, A. Wandrasz: “Metoda oznaczania wilgoci granulatu polietylenowego”, Zesz. Nauk. WSP Opole, Chemia V, Seria A, 129-144 (1981).
 4. R. Pokorski, M.Sudoł: “Badania reakcji strąceniowej kwas bursztynowy – jony rtęci II”, Zesz. Nauk. WSP Opole, Chemia V Seria A, 119-127 (1981).
 5. K.Czaja, M.Sudoł “Oznaczanie składu kopolimerów etylenu z metakrylanem metylu“, Zesz. Nauk. WSP Opole, Chemia V Seria A, 83-88 (1981).
 6. M.Sudoł, M.Nowakowska, S. Różecki: “Untersuchungen des Mechanismus der stabilisierung von Polyethylen im Starken Elektrischen Feld” [im]“Elektrische und nichtelektrische Charakterisierung von Polyethylen”, Bull. Akad. Wissenschaft. DDR – Arbeitskreis Polymerelektronik, Potsdam – DDR, 269-79 (1983).
 7. M.Sudoł. M.Nowakowska: “Zastosowanie aminopochodnych karbazolu jako antyutleniaczy i termostabilizatorów polietylenu”, Przemysł Chemiczny 62 (12), 683-689 (1983).
 8. J. Kyzioł, Z.Daszkiewicz, M.Sudoł: “New Stabilizers for Polyethylene. l. Syntheses of 3-amino and 3,6-diamino-Carbazole Derivatives”, Chemia Stosowana 28 (3-4), 435-447 (1984).
 9. R.Dobroszewski, J.Olsztyńska, M.Sudoł: “Superficial Bloom as One of the Destruction Products of Thermoplastic Dielectrics Exposed to Partial Discharges”. Proceed. X-th Symp. Electrical Discharges in Gases, Edit.: Univ.Warsaw 102-114 (1986).
 10. R.Dobroszewski, J.Olsztyńska, M.Sudoł: “Formation of the Superficial Bloom and Its Part Process of Oxidation of Polyethylene under the Influence of Partial Discharges”. Proceed. V-th Inter. Symp. Ageing Phenomena in Electrical Insulating Mater. and Systems, Edit.: AMM-Cracov, 55-68 (1986).
 11. J.Borecki, M.Sudoł, J.B.Kyzioł: “Applications of Amino-Carbazole Derivatives as the Antioxidants and Thermostabilizers for Polyethylene”. Proceed. International Symp. “Polymer Modification”, Edit.: Techn. Univ. Bratislava, 192-194 (1987).
 12. M.Sudoł. M.Nowakowska, S.Różecki, J.Leśków: “The Influence of Dielectric Properties of Additives on the Stability of Insulating Polyethylene in High Electric Fields”. Proceed. International Symp. “Polymer Modification”, Edit.: Techn. Univ. Bratislava, 187- 191 (1987).
 13. J.Olsztyńska, R.Dobroszewski, M.Sudoł: “Application of p-Phenylene Derivatives as Antioxidants to the Insulating Polyethylene”. Proceed. of the ICPADM-88, Tsinghua Univ. Beijing- Pekin-China, Publish. Serv. IEEE New York, 88CH2587-4, (2), 396-399 (1988).
 14. M.Nowakowska, M.Sudoł. S.Różecki, “The Influence of Molecular Properties of Additives on the Stability of Polyethylene in High Electric Fields”. Proceed. of the ICPADM-88, Tsinghua Univ. Beijing-Pekin-China, Publish. Serv. IEEE New York,88CH2587-4 (1), 341-344 (1988).
 15. Z.Daszkiewicz, M.Sudoł. J.B.Kyzioł: “New Stabilizers for Polyethylene. II. Stabilization of LDPE with some: 3-Amino and 3,6-Diamino Carbazole Derivatives”, Chemia Stosowana 33 (1), 155-161 (1989).
 16. J.Olsztyńska, R.Dobroszewski, M.Sudoł: “Testing of New Stabilizers to the Insulating Polyethylene” [in] “Organics for Electronic and Electrotechnic Engineering”, Zesz.Nauk. WSP Opole, Chemia XII, 111-118 (1990).
 17. M.Sudoł. Z.Daszkiewicz, J.B.Kyzioł: “New Stabilizers for Polyethylene. III. Derivatives and Analogues of 3-Aminocarbazole”, Pol. J. Appl. Chem. 35 (3-4), 291-301 (1991).
 18. M.Sudoł, Z.Daszkiewicz, J.B.Kyzioł: “New Stabilizers for Polyethylene. IV. High Voltage Stabilization of LDPE intended for Cable Insulation”, Pol. J. Appl. Chem, 37 (3-4), 263-275 (1993).
 19. M.Wasielewski, M.Sudoł, W.Pasińska: “Problemy oznaczania ciężarów cząsteczkowych polietylenu”, Polimery, 39 (2), 113-16 (1994).
 20. Z.Garncarek, R.Piasecki, J.Borecki, A.Maj,  M.Sudoł: “Effective conductivity in association with model structure and spatial inhomogeneity of polymer/carbon black composites”: J. Phys. D: Appl. Phys.29, 1360-66. (Print. in UK) (1996).
 21. M.Sudoł, K.Czaja, M.Białek: “Spektrofotometryczna metoda oznaczania składu kopolimerów etylenu i 1-heksenu”; Polimery, 45 (6), 405-410 (2000).
 22. M.Uhniat, M.Sudoł, S.Kudła: “Stabilisation of LDPE cross-linked in the presence of peroxides II. FTIR study of chemical changes taking place in the LDPE – dicumyl peroxide – Irganox 1081 system”; Polym. Degrad. Stab. 71, 75-82 (2001).
 23. M.Uhniat, S.Kudła, E.Dziwiński, M.Sudoł: “Stabilisation of LDPE cross-linked in the presence of peroxides III. Mass spectrometric study of chemical changes taking place in the n-octadecane – dicumyl peroxide – Irganox 1081 system”; Polym. Degrad. Stab.71, 83-91 (2001).
 24. P.Duda, J.Cybo, M.Sudoł: “Analiza własności materiału komponentu panewkowego w biologicznym węźle kinematycznym endoprotez stawu biodrowego”; Zesz. Nauk. Politech. Świętokrzyskiej w Kielcach, Mechanika 75, 141-146 (2001).
 25. J.Cybo, K.Czaja, P.Duda, M.Sudoł, J.Okrajni: “Ocena własności biopolimeru Chirulen na podstawie zmian budowy molekularnej i nadcząsteczkowej, wywołanych odkształceniem plastycznym i sterylizacją radiacyjną”; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.67 (3), 301-307 (2002).
 26. S.Grzeszczyk, M.Sudoł: “The influence of the New Generation Superplasticizers on the Rheological Properties of Cement Pastes”, Proceed. 11th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC) “Cement’s Contribution to the Development in the 21st Century” – Durban, South Africa ISBN 0-9584085-8-0, Edit.: G.Grive and G.Owens, 727-735 (2003).
 27. S.Grzeszczyk, M.Sudoł: “Wpływ struktury superplastyfikatorów akrylowych na własności reologiczne zaczynów cementowych”; Cement Wapno Beton 8/70 (3), 156-160 (2003).
 28. S.Grzeszczyk, M.Sudoł: “Effect of the Chemical Structure of Superplasticizers Upon the Rheological Properties of Cement Pastes”, Proceed. 7th CANMET/ACI Int. Conf. on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures;  Edit.: V.M. Malhotra -Berlin-Germany, 363-377 (2003).
 29. S.Grzeszczyk, M.Sudoł: “Wpływ temperatury na skuteczność działania superplastyfikatorów nowej generacji”; Cement Wapno Beton 8/70 (6), 325-331 (2003).
 30. A.Wojtala, K.Czaja, W.Herzog, M.Sudoł: “Modyfikacja polietylenu allilomocznikiem i charakterystyka otrzymanego produktu [w] “Modyfikacja polimerów” Oficyna Wydawnicza Politech. Wrocławskiej, Wrocław, 419-423 ( 2003).
 31. S.Grzeszczyk, M.Sudoł: Wpływ temperatury na właściwości świeżych samozagęszczalnych mieszanek betonowych, Recenzowane Materiały Konferencyjne; Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2004, (ISBN: 83-89478-07-2), 363-368 (2004).
 32. M.Sudoł, K.Czaja, J.Cybo, P.Duda: “Effect of electron-beam irradiation on structure of ultra high molecular weight polyethylene used in medical implants”. Polimery, 49 (11-12), 841-844 (2004).
 33. S.Grzeszczyk, M.Sudoł: “The influence of temperature on the fluidity of fresh self compacting concrete.” [in] “Admixtures-Enhancing Concrete Performance”, Edit.: K. Dhir P.C. Hewlett & H.D. Newlands (ISBN: 0 7277 3407 5) Publ.: Thomas Telford Ltd. London 2005. pp 165-170.
 34. D. Sobków, M. Sudoł, K. Czaja: “Fotooksydacyjne starzenie polipropylenu w warunkach laboratoryjnych i poligonowych”. Przemysł Chemiczny 86 (10), 985-988 (2007).

 

Patenty i wnioski racjonalizatorskie:

 

 1. M.Sudoł. M.Nowakowska: “Sposób równoczesnego termicznego i świetlnego stabilizowania polietylenu l”, UP PRL 119 695 (1981).
 2. M.Sudoł, M.Nowakowska: “Sposób równoczesnego termicznego i świetlnego stabilizowania polietylenu II”, UP PRL 119 696 (1981).
 3. M.Sudoł. M.Nowakowska: “Sposób termicznego stabilizowania polietylenu l”, UP PRL 119 815 (1981).
 4. M.Sudoł. M.Nowakowska: “Sposób termicznego stabilizowania polietylenu II”, UP PRL 119 817 (1981).
 5. M.Sudoł, M.Nowakowska: “Sposób termicznego stabilizowania polietylenu III”, UP PRL 128 393 (1983).
 6. Z.Rosłaniec, H.Wójcikiewicz, J.B.Kyzioł, M.Sudoł: “Sposób wytwarzania kopoliestroeterów”, UP PRL 143 624 (1988).
 7. M.Sudoł. W.Wacławek, A.Rabczuk, W.Kałwa, S.Piskorski, W.Wróblewski, M.Matczyński: “Środek przeciwprzyczepny dla spawalnictwa”, UP PRL 145 685 (1988).
 8. A.Rabczuk, W.Wacławek, W.Kałwa, M.Sudoł, S.Piskorski, W.Wróblewski: “Urządzenie do wytwarzania past spawalnicznych”, UP PRL 149 350 (1989).
 9. Z.Daszkiewicz, M.Sudoł, J.B.Kyzioł: Sposób wytwarzania nowych związków naftowych – pochodnych aminokarbazoli”, UP PRL 159 916 (1989).
 10. Z.Daszkiewicz, M.Sudoł, J.Borecki, J.B.Kyzioł: “Sposób stabilizacji termooksydacyjnej polietylenu l” (za pomocą 1(3)N-alkiloaminokarbazoli i wolnych 1(3)-aminokarbazoli), UP PRL 159 427(1989).
 11. Z. Daszkiewicz, M. Sudoł, J. Borecki, J. B. Kyzioł: “Sposób stabilizacji termooksydacyjnej polietylenu II” (za pomocą pochodnych karbazolilo-3-metylenoaminy), UP PRL 160 661 (1989).
 12. Z.Daszkiewicz, M.Sudoł, J.B.Kyzioł: “Sposób stabilizacji termooksydacyjnej polietylenu III” (za pomocą 3,6-Diaminokarbazolu i jego N-alkilo i N-alkarylowych pochodnych), UP PRL 160 737 (1989).
 13. Z.Daszkiewicz, M.Sudoł, J.B.Kyzioł, M.Nowakowska: “Sposób stabilizacji termooksydacyjnej polietylenu IV” (za pomocą 1(3)-N(2-naftyloamino)karbazolu i jego 9-alkilowych i 9-alkarylowych pochodnych), UP PRL 159 744 (1989).
 14. M.Sudoł, W.Wacławek, A.Rabczuk, W.Kałwa, S.Piskorski, W.Wróblewski, M.Matczyński: “Zastosowanie past spawalniczych K 12-20 w procesie rozwalcowywania elementów stalowych na gorąco i w spawaniu elektrodowym”, Wniosek racjonalizatorski – Zakłady Aparatury Chemicznej “Metalchem” Opole Nr 47/31 /86 (1986).
 15. E.Świrski, M.Sudoł, J.Pietraszewski, M.Milewicz: “Zastąpienie importowanego HDPE krajowym polipropylenem typu Malen B-200 – modyfikowanym do produkcji ciśnieniowych butelek a 1l opryskiwaczy rolniczych PO42/0”, Wniosek racjonalizatorski – Sp-nia Inwalidów “Chempol” we Wrocławiu Nr 13/89 (1989).
 16. M.Sudoł, Z.Daszkiewicz, J. B.Kyzioł, M.Nowakowska: “Sposób dezaktywacji metalicznej poliolefin l”, UP RP 169 557 (1992).
 17. M.Sudoł, J.B.Kyzioł, Z. Daszkiewicz, M.Nowakowska: “Sposób dezaktywacji metalicznej poliolefin II”, UP RP 169 558 (1992).
 18. Z.Daszkiewicz, J.B.Kyzioł, M.Sudoł.S.Różecki: “Sposób dezaktywacji metalicz nej polietylenu lub polipropylenu”, UP RP 170 418 (1992).
 19. K.Czają, Ł.Korach, M.Sudoł, M.Wasielewski, B.Sacher: “Sposób modyfikacji termoplastycznego tworzywa”, UP RP PL 191 205 (2006).

 

Wdrożenia i opracowania zastosowane w przemyśle:

 

 1. M.Nowakowska, T.Bek, M.Sudoł, J.Borecki,: “Opracowanie technologii produkcji polietylenu izolacyjnego przeznaczonego do produkcji kabli elektoenergetycznych na napięcie znam. do 30 kV”, Wdrożono w Z. Ch. “Blachownia” pod nazwą “Politen A-1” oraz Bydgoskiej Fabryce Kabli w 1978.
 2. M.Sudoł, M.Nowakowska: “Amperometryczne oznaczanie wilgoci granulatów polietylenowych dla celów elektrotechnicznych odczynnikiem van der Meulena”, Zastosowano w ruchowej analizie przemysłowej w Z.Ch. “Blachownia” i Bydgoskiej Fabryce Kabli w 1979.
 3. A.Mazur, L.Grabiec, M.Sudoł. M.Bekier: “Opracowanie technologii wytwarzania polietylenu izolacyjnego na przewody koncentryczne i radiofoniczne”, Wdrożono w Z.Ch. “Blachownia” w 1980 r. pod nazwą handlową “Politen A-1/A”.
 4. A.Mazur, L.Grabiec, M.Sudoł, M.Bekier: “Opracowanie technologii wytwarzania polietylenu izolacyjnego na przewody symetryczne do anten telewizyjnych”, Wdrożono w Z.Ch. “Blachownia” w 1980 r. pod nazwą handlową “Politen A-1 /B”.
 5. T.Sudoł, Z Kopacka-Kozak, M.Sudoł. M.Nowakowska: “Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania wilgoci granulatów polietylenowych w obecności aryloamin”, Zastosowano w ruchowej analizie przemysłowej w Z.Ch. “Blachownia” w 1981 oraz Bydgoskiej Fabryce Kabli w 1982.
 6. M.Sudoł. J.Borecki, M.Nowakowska: “Metoda badania i oceny ilościowej czystości fizycznej polietylenu przeznaczonego na izolacje kabli energetycznych wysokich napięć – rozszerzenie normy jakościowej”, Wdrożono do stosowania w Z.Ch. “Blachownia” w 1982 r. w celu podniesienia jakości Polietnu A-1 i dostosowania go do norm europejskich z możliwością jego eksportu.
 7. M.Nowakowska, A.Maj, J.Borecki, M.Sudoł: “Opracowanie technologii wytwarzania polietylenu przewodzącego C-2 do produkcji kabli górniczych wysokiego napięcia 1-6 kV”, Wdrożono do produkcji w Z.Ch. “Blachownia” pod nazwą handlową “Politen C-2” oraz do produkcji kabli w Bydgoskiej Fabryce Kabli jako produkt antyimportowy w 1983 r.
 8. J.Borecki, M.Sudoł. M.Nowakowska: “Opracowanie technoligii wytwarzania polietylenu na powłoki antykorozyjne”, Wdrożono do produkcji w Z. Tw. Sztucznych “ERG”-Tychy-Bieruń w 1984 oraz do stosowania w Wojskowym Inst. Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku  w 1985 r.
 9. M.Sudoł. M.Nowakowska: “Opracowanie dezaktywacji metalicznej dla Politenu A-1 do produkcji kabli energetycznych 30 kV z miedzianą żyłą roboczą”, Dostosowano jakość Politenu A-1 do norm światowych i produkcji kabli elektroenergetycznych na eksport. Zastosowano w Z.Ch. “Blachownia” i Bydgoskiej Fabryce Kabli w 1984 r.
 10. M.Sudoł. M.Nowakowska, S. Różecki: “Opracowanie technologii wytwarzania polipropylenu izolacyjnego na przewody nawojowe do silników elektrycznych wysokiej mocy”, Zamiennik importowanego z ICI Propathene T46/2; Opracowanie wdrożono do produkcji przez lE-Wrocław w “ZACHEM” we Wrocławiu w 1986.
 11. M.Nowakowska, A. Maj, J. Borecki, M.Sudoł: “Opracowanie technologii produkcji polietylenu przewodzącego na ekrany górniczych kabli energetycznych na napięcie znamionowe 6 kV”, Wdrożono do produkcji w Z.Ch. “Blachownia” pod nazwą handlową “Politen K/C-3” w 1984 oraz stosowania w Bydgoskiej Fabryce Kabli w 1985.
 12. M.Sudoł: “OPT – Opis Procesu Technologicznego wytwarzania past spawalniczych”, Zastosowano praktycznie w Z. Aparatury Chemicznej “Metalchem” Opole (1987).
 13. M. Sudoł. M. Nowakowska: “Opracowanie polimeru do produkcji zbiorników opryskiwaczy rolniczych metodą wtrysku i rozdmuchu”, Przeznaczony do przemysłowego wdrożenia w Chem. Spółdz. Inwalidów “Chempol” we Wrocławiu i Zakładach Agromet  “Pilmet” we Wrocławiu (1990).

 

Udział w konferencjach:

 

 1. M.Sudoł. M.Nowakowska, Z.Schneider: “Z badań nad modyfikacją odporności na starzenie polietylenu mg”, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Modyfikacja polimerów”, Bierutowice 26-29 września 1976.
 2. M.Nowakowska, M.Sudoł. S.Różecki: “Study on the mechanism of PE-stability in High Electric Fields“, Internationaler Ringversuch: “Elektrische und nicht-elektrische Charakterisierung von Polyethylene”, Bisenthal DDR, 30.09 -03.10.1983.
 3. R.Dobroszewski, J.Olsztyńska, M.Sudoł:Superficial BIoom as One of the Destruction Products of Thermoplastic Dielectrics Exposed To Partial Discharges“, X-International Symposium on Electrical Discharges in Gases” Warsaw Tech. Univ., Szczytno Warmińskie, 11-14.06 1986.
 4. R.Dobroszewski, J.Olsztyńska, M.Sudoł:Formation of the Superficial Bloom and Its Part Process of Oxidation of Polyethylene under the Influence of Partial Discharges“, V-lnternational Symposium – “Ageing Phenomena in Electrical Insulating Materials and Systems”, AMM-Cracov, Zakopane, 11-14.12.1986.
 5. J.Borecki, M.Sudoł. J.B.Kyzioł: “Applications of Amino-Carbazole Derivatives as the Antioxidants and Thermostabilizers for Polyethylene” Intern. Symp. “Polymer Modification”, Tech. Univ. Bratislava, Smolenice Słowacja, 24-27.02.1987.
 6. M.Sudoł. M.Nowakowska, S.RRóżecki, J.Leśków: “The Influence of Dielectric Properties on the Stability of Polyethylene in High Electric Fields“, Inter. Conf. “Polymer Modification”, Techn. Univ. Bratislava, Smolenice Słowacja, 24-27.02.1987.
 7. M.Nowakowska, M.Sudoł, S.Różecki, J.Leśków: “The Influence of Dielectrical and Molecular Properties on the Stability of Polyethylene in High Electric Fields“, Second International Conference on Properties an Applications of Dielectric Materials – Tsinghua Univ. Beijing – Pekin China, September 12-16.1988.
 8. J.Olsztyńska, R.Dobroszewski, M.Sudoł:Application of p-Phenylene Derivatives and Antioxidants to the Insulating Polyethylene” Secondary International Conference on Properties and Appilcations of Dielectric Materials – Tsinghua Univ. Beijing – Pekin China, September 12-16.1988.
 9. J.Olsztyńska, R.Dobroszewski, M.Sudoł:Testing of New Stabilizers to the Insulating Polyethylene“, Intern. Semin. “Organics for Electronic and Electrotechnic Engineering”, Turawa 23-26.09.1988.
 10. K.Czają, M.Sudoł, B.Sacher: “Thermooxidative degradation of modified polyethylene in the solid state“, 7th European Polymer Federation, Symposium on Polymeric Materials, Szczecin, September 20-24, 1998, Poster P26 Abstract p. 166
 11. S.Łabuzek, P.Groborz, M.Wasielewski, M.Sudoł: “Degradation and biodegradation of polyethylene, polyethylene-starch films using pure culture of microorganisms and microflora in soil”, 7th Europian Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials, Szczecin, September 20-24, 1998. Poster P68 Abstract p. 231.
 12. K.Czają, M.Sudoł. B.Sacher, M.Wasielewski: “Thermal Degradation of Modified Polyethylene Blends“, 7th International Seminar on “Organometallic catalysts for vinyl compound polymerization” Opole-Turawa, September 2-17, 1999, Poster P10 Abstract p. 80.
 13. M.Białek, M.Sudoł, K.Czaja: “The effect of catalyst on composition of ethelene/1-heksene copolymer determined by modified FTIR method.” Inter. Conf. on Physic. Chem. Prop. Polym., Sotchi Russia, Sept. 24 – Oct. 04, 2001. Poster P27 Abstract p.318.
 14. P.Duda, J.Cybo, M.Sudoł: “Analiza własności materiału komponentu panewkowego w biologicznym węźle kinematycznym endoprotez stawu biodrowego”, II Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni, Ameliówka 11-13 września 2001. Zesz. Nauk. Polit. Świętokrzyskiej w Kielcach, Mechanika 75, str. 141.
 15. S.Grzeszczyk, M.Sudoł: “The influence of the New Generation Superplasticizers on the Rheological Properties of Cement Pastes”. 11th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC) “Cement’s Contribution to the Development in the 21st Century” – Durban South Africa, May 11-15, 2003, Proceed. p.727.
 16. A.Wojtala, K.Czaja, M.Sudoł: “Photo-degradation of Low-density polyethylene modified by itaconic acid”: V-th Inter. Polymer Seminar, Gliwice, July 03, 2003. Poster 130 Abstract p.43.
 17. A.Wojtala, K.Czaja, W.Herzog, M.Sudoł: “Modyfikacja polietylenu allilomocznikiem i charakterystyka otrzymanego produktu” XVI Konferencja “Modyfikacja polimerów” Polanica Zdrój, 23-26 września 2003. Poster P42, Ofic. Wydaw. Politech. Wrocławskiej, “Modyfikacja polimerów”, Wrocław 2003, str. 419.
 18. S.Grzeszczyk, M.Sudoł: “Effects of the Chemical Structure of Superplasticizers Upon the Rheological Properties of Cement Pastes“, Proceed. 7th CANMET/ACI Int. Conf. on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures; Berlin Germany, October 20-24, 2003. Proceed.  Pp 363-377
 19. B.Sacher-Majewska, M.Białek, M.Sudoł, K.Czaja: “Rozkład składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem otrzymanych wobec katalizatorów metalocenowych. Wpływ stężenia komonomeru”, IV Szkoła Analizy Termicznej SAT’04, AGH – Kraków, Zakopane, 13-16 kwietnia 2004.
 20. S.Grzeszczyk, M.Sudoł:referat, “Wpływ temperatury na właściwości świeżych samozagęszczalnych mieszanek betonowych”;  Konferencja Naukowa “DNI BETONU – tradycja i nowoczesność”, Wisła 11-13 października 2004. Materiały konferencyjne str. 364-368.
 21. M.Białek, K.Czaja, M.Sudoł: poster P-23 “Effect of Supported Zirconocene Catalysts on Ethylene/1-Olefin Copolimerization Process”. International Olefin Polymerization Conference MOSPOL 2004, “Catalytic Olefin Polyerization” Moscow – Russia, 22-25 June, 2004, Book of abstracts p. 123.
 22. S.Grzeszczyk, M.Sudoł:poster, “The influence of temperature on the fluidity of fresh self compacting concrete”. 6th International Congress. Global Construction: Ultime Concrete Opportiunities. University of Dundee. Dundee-Scotland, 5-7 July 2005.
 23. M.Sudoł, S.Grzeszczyk, E.Renkas: referat “Superplastyfikatory-dodatki uszlachetniające do nowoczesnych mieszanek betonowych”. Materiały seminaryjne. “I Targi Wiedzy Technologicznej PITRO”. Opole 1-2 grudnia 2005.
 24. M. Sudoł, K. Czaja: poster, “PE-UHMW do zastosowań medycznych. Wpływ sterylizacji i odkształceń plastycznych“. Kongres Technologii Chemicznej, Poznań 2006 r.
 25. M. Sudoł, D. Sobków, K. Czaja: referat, “Starzenie fotooksydacyjne polipropylenu z różnymi układami stabilizującymi w warunkach laboratoryjnych i poligonowych”. Materiały seminaryjne, III Targi Wiedzy Technologicznej PITRO. Opole 18-19 października 2007.
 26. M. Sudoł, S. Grzeszczyk, M. Grzymek: komunikat S-09-KS-02, “Polimery inteligentne jako domieszki stosowane w technologii materiałów budowlanych“, Materiały konferencyjne str. 203; 51 Zjazd PTChem i SITPChem, Opole 07-11 września 2008.
 27. D. Sobków, M. Sudoł,  K. Czaja: referat, “Stabilizacja elektronapięciowa polietylenu PE-LD“. Materiały seminaryjne, IV Targi Wiedzy Technologicznej PITRO, Opole 23-24 października 2008.

 

Ponadto:

 

 1. Autor lub współautor 32 niepublikowanych rocznych sprawozdań z badań centralnie sterowanych w Problemach Węzłowych PW 0243 (1975-6), PW 034 (1977-85) i Międzyresortowych PM-R 107/5 (1983-4) oraz objętych Centralnym Programem Badań Podstawowych CPBP-01.14, Temat 2.10 “Modyfikacja fizyczna poliolefin” (1986-90) i Rozwojowych CPBR-03.16, Cel nr 184 “Środki pomocnicze” (1986-90); wszystkie odebrane protokolarnie przez Centralnego Koordynatora Badań.
 2. Autor ponad 150 ekspertyz, opinii i orzeczeń technicznych z zakresu inżynierii materiałowej i materiałoznawstwa chemicznego, wykonanych na zlecenie Zakładu Usług Technicznych NOT w Opolu, Zakładów Ubezpieczeniowych PZU i TUR “Warta”, Sądu Rejonowego i Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz innych instytucji.