Dr Łukasz Korach

Kontakt:

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 1998 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja),
 • doktor nauk chemicznych – Synthesis and characterization of organometallic catalysts for ethylene polymerization supported on sol-gel material (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja); Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2005; praca zrealizowana w ramach Europejskiego Studium Doktoranckiego „Advanced Polymer Materials”.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1998 – nadal – Uniwersytet Opolski
  • 1998 – pracownik inżynieryjno-techniczny
  • 1998 – 2005 – asystent
  • 2005 – 2014 – adiunkt

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji 2005-2008 oraz 2008-2012
 • Czlonek Rady Wydziału Chemii

 

Działalność naukowa:

 

Synteza metaloorganicznych układów katalitycznych typu Zieglera-Natty i metalocenowych heterogenizowanych na rożnych nośnikach tlenkowych, w tym proszku krzemionkowym otrzymanym w procesie zol-żelowym. Badania wpływu struktury i morfologii nośnika na: aktywność układów katalitycznych w procesie koordynacyjnej polimeryzacji etylenu i jego kopolimeryzacji z wyższymi olefinami oraz właściwości otrzymanych polimerów.
Badania procesów modyfikacji polimerów.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Wykaz publikacji (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych: 

 

 1. Nr 7 T09B 083 21 (grant zwykły) „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”, termin realizacji 09.2001 -08.2004, główny wykonawca 2.
 2. Nr 7 T09B 084 21 (grant typu młody badacz) „Badania syntezy i właściwości katalitycznych w polimeryzacji etylenu homogenicznych katalizatorów metalocenowych zakotwiczonych na nośniku typu krzemionkowego, otrzymanym w procesie zol-żelowym”, termin realizacji 2001 – 2002, kierownik projektu.
 3. Nr 4 T09B 110 23 (grant promotorski): „Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów na nośniku zol-żelowym do polimeryzacji etylenu” – termin realizacji 11.2002 – 11.2004, główny wykonawca.
 4. FLANDRIA/300/2006 (projekt badawczy specjalny): „Struktury gwieździste o rozbudowanym wnętrzu i powłoce czułej na bodźce środowiska” – termin realizacji 04.2007 – 04.2008, wykonawca.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • 2007-2009 – członek Zarządu opolskiego oddziału PTCh
 • Członek Komitetu Organizacyjnego 51 Zjazdu PTCh i SITPChem w 2008 roku
 • 01.01-31.12.2007 – Ekspert Forum Dyskusyjnego Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny (PITRO)

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 2006 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2006 – Brązowy medal za wynalazek na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości ARCA w Zagrzebiu
 • 2007 – nagrody główne V Giełdy Innowacji w kategorii Grand Prix oraz w kategorii wynalazek i kategorii innowacja procesowa przyznane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów O/Opole.