Dr Katarzyna Dziubek

 

Kontakt:

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • doktor nauk chemicznych – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja), obrona z wyróżnieniem
 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008 (promotor: dr Wioletta Ochędzan-Siodłak)

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – 2018 adiunkt na Wydziale Chemii UO,
 • 2013 – 2014 asystent na Wydziale Chemii UO,
 • 2008 – 2012 – doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej.

 

Staże naukowe:

 

 1. Staż w firmie MEXEO z Kędzierzyna-Koźla, w ramach Projektu Nauka i biznes to dobre połączenie!, finansowanego z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1, Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego- tematyka stażu: Opracowania pakietu innowacyjnych emulsji polimerowych do zastosowań w charakterze środków antyadhezyjnych w odlewnictwie metali, okres trwania stażu: 01.06-30.06.2013.
 2. Współpraca z firmą MEXEO z Kędzierzyna-Koźla, w ramach projektu: Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji, realizowanym jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w ramach Poddziałania 8.2.1  Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czas realizacji projektu: 02.04-30.04.2015.

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Rady Wydziału Chemii w latach 2010-2012 (reprezentantka doktorantów).

 

Działalność naukowa:

 

 • Badania koordynacyjnej polimeryzacji i (ko)polimeryzacji olefin z udziałem katalizatorów z grupy metalocenów oraz postmetalocenów.
 • Badania kompozytów i nanokompozytów na osnowie pololefinowej z napełniaczami syntetycznymi.
 • Charakterystyka właściwości otrzymanych materiałów polimerowych.

 

 

Dorobek naukowy:

 

Wykaz dorobku naukowego (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. ID 205 390, grant NCN zgł. w konkursie OPUS 4. Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych. Umowa nr UMO-2012/07/B/ST5/03042, termin realizacji: 06.08.2013-05.08.2016, współudział w realizacji, kierownik: prof. dr hab. inż. K. Czaja.
 2. INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12, konsorcyjny projekt badawczy w II Konkursie Programu INNOTECH w ramach Ścieżki programowej In-Tech, finansowany przez NCBiR. Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu; zad. 1 fazy badawczej: Badania rodzajowych i strukturalnych determinantów właściwości katalizatorów typu DMC. Umowa nr INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/1, termin realizacji: 01.11.2012-30.09.2014, współudział w realizacji zad. 1, kierownik zad. 1: prof. dr hab. inż. K. Czaja, wnioskodawca i realizatorzy Konsorcjum ADVANCE DMC (MEXEO, Uniwersytet Opolski, PCC Rokita).
 3. N N209 410839, grant promotorski MNiSW. Charakterystyka dwufazowej polimeryzacji etylenu wobec katalizatorów postmetalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych. Umowa nr 4108/B/H03/2010/39, termin realizacji: 02.11.2010-01.11.2012, doktorantka, kierownik: prof. dr hab. inż. K. Czaja.
 4. N N209 335337, grant własny MNiSW. Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych. Umowa nr 3353/B/H03/2009/37, termin realizacji: 22.10.2009-21.12.2012, współudział w realizacji, kierownik: dr W. Ochędzan-Siodłak.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Promotor 5 prac magisterskich zrealizowanych
 • Promotor 1 pracy licencjackiej zrealizowanej

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Organizacja pokazów chemicznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Aktywny udział w kolejnych edycjach Opolskiego Festiwalu Nauki
 • Udział kolejnych edycjach Repetytorium z chemii dla maturzystów, organizowanego przez Wydział Chemii UO oraz Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego