Dr Katarzyna Dziubek

Kontakt:

pok. 409 WCh
tel. 0 77 452 7135
fax 0 77 452 7101
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: katarzyna.dziubek@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • doktor nauk chemicznych – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja), obrona z wyróżnieniem
 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008 (promotor: dr Wioletta Ochędzan-Siodłak)

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – nadal adiunkt na Wydziale Chemii UO,
 • 2013 – 2014 asystent na Wydziale Chemii UO,
 • 2008 – 2012 – doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej.

 

Staże naukowe:

 

 1. Staż w firmie MEXEO z Kędzierzyna-Koźla, w ramach Projektu Nauka i biznes to dobre połączenie!, finansowanego z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1, Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego- tematyka stażu: Opracowania pakietu innowacyjnych emulsji polimerowych do zastosowań w charakterze środków antyadhezyjnych w odlewnictwie metali, okres trwania stażu: 01.06-30.06.2013.
 2. Współpraca z firmą MEXEO z Kędzierzyna-Koźla, w ramach projektu: Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji, realizowanym jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w ramach Poddziałania 8.2.1  Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czas realizacji projektu: 02.04-30.04.2015.

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Rady Wydziału Chemii w latach 2010-2012 (reprezentantka doktorantów).

 

Działalność naukowa:

 

 • Badania koordynacyjnej polimeryzacji i (ko)polimeryzacji olefin z udziałem katalizatorów z grupy metalocenów oraz postmetalocenów.
 • Badania kompozytów i nanokompozytów na osnowie pololefinowej z napełniaczami syntetycznymi.
 • Charakterystyka właściwości otrzymanych materiałów polimerowych.

 

 

Dorobek naukowy:

 

Wykaz dorobku naukowego (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. ID 205 390, grant NCN zgł. w konkursie OPUS 4. Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych. Umowa nr UMO-2012/07/B/ST5/03042, termin realizacji: 06.08.2013-05.08.2016, współudział w realizacji, kierownik: prof. dr hab. inż. K. Czaja.
 2. INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12, konsorcyjny projekt badawczy w II Konkursie Programu INNOTECH w ramach Ścieżki programowej In-Tech, finansowany przez NCBiR. Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu; zad. 1 fazy badawczej: Badania rodzajowych i strukturalnych determinantów właściwości katalizatorów typu DMC. Umowa nr INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/1, termin realizacji: 01.11.2012-30.09.2014, współudział w realizacji zad. 1, kierownik zad. 1: prof. dr hab. inż. K. Czaja, wnioskodawca i realizatorzy Konsorcjum ADVANCE DMC (MEXEO, Uniwersytet Opolski, PCC Rokita).
 3. N N209 410839, grant promotorski MNiSW. Charakterystyka dwufazowej polimeryzacji etylenu wobec katalizatorów postmetalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych. Umowa nr 4108/B/H03/2010/39, termin realizacji: 02.11.2010-01.11.2012, doktorantka, kierownik: prof. dr hab. inż. K. Czaja.
 4. N N209 335337, grant własny MNiSW. Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych. Umowa nr 3353/B/H03/2009/37, termin realizacji: 22.10.2009-21.12.2012, współudział w realizacji, kierownik: dr W. Ochędzan-Siodłak.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Promotor 5 prac magisterskich zrealizowanych
 • Promotor 1 pracy licencjackiej zrealizowanej

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Organizacja pokazów chemicznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Aktywny udział w kolejnych edycjach Opolskiego Festiwalu Nauki
 • Udział kolejnych edycjach Repetytorium z chemii dla maturzystów, organizowanego przez Wydział Chemii UO oraz Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close