Dr hab. Marzena Białek, prof. UO

 

Kontakt:

pok. 413 WCh
tel. 0 77 452 7145
fax 0 77 452 7101
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: marzena.bialek@uni.opole.pl

   

Numer ORCID: 0000-0003-3926-3337

Link do profilu na ResearchGate

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Instytut Chemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Opole, 1994 (promotor: prof. dr hab. inż. K. Czaja),
 • doktor nauk chemicznych – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, Opole, 1999 (promotor: prof. dr hab. inż. K. Czaja),
 • doktor habilitowany nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1994 – nadal – Uniwersytet Opolski:
  • 1994 – 1999 – asystent
  • 1999 – 2013 – adiunkt
  • 2013 – nadal – profesor UO

 

Staże naukowe:

 

 • 10/11.1996 – Laboratorium Procesów Polimeryzacji Instytutu Fizyki Chemicznej Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, miesięczny staż naukowy
 • 10.2001-09.2002 – Laboratoire de Chimie des Polymeres Organiques (CNRS-ENSCPB-Université Bordeaux-1), Bordeaux, staż post-doktorski pod kierunkiem prof. A. Deffieux

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia w kadencji 2012-2016 i 2016-2020.
 • Członek Rady Wydawniczej w kadencji 2012-2016 i 2016-2020.

 

Działalność naukowa:

 

Synteza i charakterystyka katalizatorów do polimeryzacji olefin opartych o kompleksy metali przejściowych z ligandami o różnych strukturach i ich immobilizacja na nośnikach nieorganicznych. Badania procesów homo- kopolimeryzacji olefin oraz innych monomerów winylowych. Polimeryzacja cyklicznych estrów z udziałem kompleksów metali. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych otrzymanych (ko)polimerów. Dorobek naukowy: 60 publikacji naukowych oryginalnych, 4 publikacje przeglądowe, 10 publikacji konferencyjnych, 6 patentów udzielonych, kilkadziesiąt prezentacji konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

 

Wykaz dorobku naukowego:

  

Wykaz publikacji (kliknij)

 

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Nr 3 T09B 086 13, (grant promotorski) “Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów wanadowych do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu” – termin realizacji 07.1997-06.1999, doktorant, kierownik pracy prof. K.Czaja.
 2. Nr 7 T09B 083 21 (grant zwykły) “Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych” – termin realizacji 09.2001-08.2004, główny wykonawca.
 3. Nr 3 T09A 168 29 (grant zwykły) “Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin” – termin realizacji 10.2005-10.2008, główny wykonawca.
 4. Nr N205 062 32/3720 (grant habilitacyjny) “Nośnikowe katalizatory postmetalocenowe zawierające ligandy typu [O,N,N,O]; synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu” – termin realizacji 05.2007-11.2009, kierownik pracy,
 5. Nr N N205 267835 (grant zwykły) „Badania teoretyczne i eksperymentalne katalizatorów koordynacyjnej polimeryzacji olefin opartych na kompleksach z ligandami wielokleszczowymi”, termin realizacji 15.09.2008 – 14.09.2010, wykonawca
 6. N N209 140840 (grant zwykły), „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami oraz homopolimeryzacja wyższych 1-olefin wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy metali przejściowych bliższych grup układu okresowego” okres realizacji 13.06.2011-12.06.2014, kierownik projektu,
 7. Grant NCN, ID: 205390, OPUS 4 „Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych”, termin realizacji 6.08.2013-5.08.2016, wykonawca.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Promotor pracy doktorskiej, 22 prac magisterskich i 7 prac licencjackich, opiekun 18 prac magisterskich, prowadzenie stażu krajowego.

 

Działalność opiniodawcza:

 

 • Recenzje kilkudziesięciu publikacji, pracy doktorskiej oraz międzynarodowego i krajowego projektu badawczego.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • członek Polskiego Klubu Katalizy