Chemia Polimerów (CHE201)

Kierunek CHEMIA, specjalności: ChPiS

Punkty kredytowe: 5

 

Wykład

semestr 3, 30 godzin
Warunki zaliczenia: egzamin

Prowadzący: dr hab. Marzena Białek, prof. UO

Wprowadzenie do chemii polimerów. Historia tworzyw sztucznych. Pojęcia podstawowe – ogólna charakterystyka makrocząsteczek, masa molowa i jej rozkład, metody oznaczania. Mikrostruktura polimerów. Mechanizmy polimeryzacji, polireakcje stopniowe i łańcuchowe, reakcje elementarne: inicjowanie, propagacja, terminacja i przeniesienie łańcucha. Reakcje syntezy makromolekuł. Polimeryzacja, w tym polimeryzacja rodnikowa, jonowa i koordynacyjna. Polikondensacja i poliaddycja. Metody syntezy polimerów: polimeryzacja w masie, roztworze, zawiesinie, rozpuszczalniku, polimeryzacja emulsyjna i suspensyjna. Stany fizyczne i właściwości użytkowe polimerów. Podstawowe grupy tworzyw sztucznych; polimery i kopolimery monomerów winylowych, poliestry, poliamidy, poliuretany, żywice epoksydowe, fenoplasty i aminoplasty.

 

Laboratorium

semestr 3, 30 godzin, 
Warunki zaliczenia: na ocenę

Prowadzący: dr Kornelia Bosowska

Nomenklatura polimerów. Metody oznaczania masy molowej polimerów. Wiskozymetryczne oznaczanie masy molowej wybranych polimerów. Oznaczanie masy molowej polietylenu i jej rozkładu metodą chromatografii żelowej. Polimeryzacja rodnikowa w bloku – otrzymywanie poli(metakrylanu metylu). Polimeryzacja koordynacyjna – synteza polietylenu dużej gęstości. Synteza wybranych tworzyw metodą polikondensacji – poliamid 6,6 i aramid m-fenylenodiaminy i dichlorku m-ftaloilu. Otrzymywanie poli(alkoholu winylowego) i poliwinylobutyralu. Poliaddycja – synteza sztywnej i elastycznej pianki poliuretanowej. Kopolimeryzacja styrenu i bezwodnika maleinowego.

 

Literatura:

 

  1. Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów, t. 1, 2, 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
  2. Porejko St., Fejgin J., Zakrzewski L., Chemia związków wielkocząsteczkowych, WNT 1974.
  3. Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983.
  4. Czaja K., Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005. 
  5. Czaja K., Szczegot K., Woroszyło L., Polimeryzacja koordynacyjna związków winylowych, Wydawnictwo Naukowe WSP w Opolu, Opole 1991.
  6. Pielichowski J., Puszyński A., Preparatyka polimerów , WNT TEZA, Kraków 2005.
  7. Brzeziński J. (red.), Kompendium Nomenklatury Makromolekularnej, PTChem, W-wa 1995.
  8. Błędzki A., Spychaj S., Spychaj T., Masa cząsteczkowa i polidyspersja polimerów, PWN, Warszawa 1987.
  9. Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne. t, 1 i 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996. 
  10. Sikora R., Tworzywa sztuczne. Rodzaje, własności, struktura, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1991.