Chemia Materiałów (CHE112)

Kierunek: CHEMIA – wszystkie specjalności

Punkty kredytowe: 4

 

Wykład

semestr 5, 30 godzin
Warunki zaliczenia: egzamin

Prowadzący: dr Kornelia Bosowska

Wprowadzenie. Tworzywa termoplastyczne, termo- i chemoutwardzalne. Elastomery. Polimery włókno- i powłokotwórcze. Metody otrzymywania, budowa, właściwości i zastosowania najważniejszych polimerów. Kauczuki, żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe. Polimery biodegradowalne. Metale i ich stopy – obróbka cieplna, korozja, pokrycia antykorozyjne, erozja. Materiały wiążące, ceramiczne. Szkło – otrzymywanie, właściwości i zastosowania. Nowoczesne materiały specjalnego przeznaczenia.

 

Laboratorium

semestr 5, 30 godzin
Warunki zaliczenia: na ocenę

Prowadzący: dr Kornelia Bosowska, dr Barbara Dawidowska-Marynowicz

Identyfikacja tworzyw sztucznych. Oznaczanie masy molowej polimerów metodą lepkościową. Określanie właściwości mechanicznych materiałów przy użyciu maszyny wytrzymałościowej. Oznaczanie twardości materiałów. Określanie rozkładu granulometrycznego i gęstości nasypowej materiałów sypkich. Badanie przebiegu korozji kwasowej oraz stopnia karbonatyzacji betonu cementowego. Badanie właściwości użytkowych spoiw powietrznych. Badanie korozji metali.

Zasady zaliczenia:

W celu uzyskania zaliczenia z laboratorium Chemia materiałów student musi spełnić następujące warunki:

 • Przystąpić do każdego z zaproponowanych przez prowadzącego ćwiczeń.
  Warunkiem dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia jest pozytywne zaliczenie pisemnego repetytorium ze znajomości celu i przebiegu ćwiczenia. Student ma obowiązek oddania sprawozdania na następnych zajęciach po wykonaniu ćwiczenia. Za każde sprawozdanie oddane w terminie student może uzyskać maksymalnie 3 punkty. W przypadku oddania sprawozdania tydzień po terminie student będzie mógł uzyskać maksymalnie 2 punkty; dwa tygodnie po terminie – 1 punkt. Każdy zwrot sprawozdania jest równoznaczny z utratą jednego punktu.
 • Zaliczyć dwa kolokwia.
  Student może zdobyć maksymalnie 3 punkty za odpowiedź na każde pytanie na kolokwium. Do zaliczenia kolokwium student musi uzyskać minimum 51% punktów.
 • Uzyskać odpowiednią liczbę punktów sumarycznie za sprawozdania i za kolokwia.
  • 100% – 91% bardzo dobry
  • 90% – 81% dobry plus
  • 80% – 71% dobry
  • 70% – 61% dostateczny plus
  • 60% – 51% dostateczny

 

 

Literatura:

 

 1. Z. Florjańczyk, S. Penczek (red.), Chemia polimerów t.1-3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995.
 2. H. Bala, Wstęp do chemii materiałów, WNT, 2003.
 3. L. Czarnecki, P. Łukowski, A. Garbacz, B. Chmielewska, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2007.
 4. J. Kępiński, Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN.
 5. Praca zbiorowa, Technologia chemiczna nieorganiczna, WNT.

 


 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

 1. Identyfikacja tworzyw sztucznych
 2. Oznaczanie masy molowej polimeru metodą lepkościową
 3. Oznaczanie cech wytrzymałościowych tworzyw sztucznych
 4. Oznaczanie twardości materiałów metodą Shore’a D
 5. Badanie korozji kwasowej betonu cementowego
 6. Oznaczanie rozkładu granulometrycznego substancji
 7. Badanie odporności korozyjnej metali i wpływu inhibitorów na szybkość jej przebiegu
 8. Oznaczanie modułu szkła wodnego
 9. WZÓR SPRAWOZDANIA