Charakterystyka materiałów polimerowych:

Młot do badania udarności próbek z tworzyw sztucznych z karbem lub bez karbu wg.:

  • Charpy’ego, zakres obciążeń: 0,5; 2; 5; 15; 25 i 50 J,
  • Izod’a, zakres obciążeń: od 2,75; 5,5; 11 i 22 J,
  • metody zrywania udarowego do 25 J.

 

 

Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi TM 3000 z przystawką EDS. Zakres powiększeń od 15 do 30.000 razy.

 

Plastometr Aflow typ BMF-005 – profesjonalny automatyczny plastometr przeznaczony do wyznaczania współczynnika szybkości płynięcia wagowego MFR (Melt Mass-Flow Rate) oraz objętościowego MVR (Melt Volume-Flow Rate).

 

Podstawowe aparaty analityczne, w specjalistycznych pracowniach: spektroskopii FT-IR oraz analizy termicznej (DSC i TG wraz z przystawkami niskotemperaturowymi).

 

Aparaty do badań termodegradacji polimerów (cieplarki ze stacjonarnym i wymuszonym obiegiem powietrza, aparaty do termoanalizy TGA i DSC).

 

Aparat do preparatywnego frakcjonowania PREP mc2 – umożliwia preparatywne frakcjonowanie poliolefin w zależności od składu w dwu wariantach, tj. przez rozpuszczanie (metoda TREF) i wytrącanie (metoda CRYSTAF) oraz w zależności od masy molowej w układzie rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik.

 

Maszyna wytrzymałościowa – badanie wytrzymałości na zerwanie oraz przebicie materiałów.

 

Reometr HR 20 Discovery Hybrid Rheometer – pomiar modułu stratności, modułu zachowawczego, moduł zespolonego i lepkości zespolonej w zależności od amplitudy, częstotliwości i temperatury. Zakres temperatur: 25-600 oC